Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Kutup Yıldızı gibi bir hakim

10 Aralık 2015

“Sa­yın Can Dün­dar, el­bet­te ya­za­cak çok şey var. Ama bun­la­rı doğ­ru ke­li­me­ler­le söy­le­mek ge­rek­li. Üs­te­lik, der­di­mi­zi, fik­ri­mi­zi, is­ya­nı­mı­zı an­la­tır­ken doğ­ru ke­li­me­le­ri bul­mak­ta en çok zor­lan­dı­ğı­mız gün­ler­den ge­çer­ken…

Bi­li­yo­rum, bir hu­kuk­çu ola­rak tar­tış­ma­ya hu­kuk nok­ta­sın­dan gir­mem ge­rek­li. Ben­den bek­le­nen bu. Atı­lı su­çun un­sur­la­rı­nı, tu­tuk­la­ma ne­den­le­ri­nin var olup ol­ma­dı­ğı­nı ir­de­le­mem ye­rin­de olur.

* * *

Ama ol­mu­yor, içim­den gel­mi­yor. Ak­lı­mın bir ya­nı, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk­la il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı, son on yıl­da ya­şa­nan pek çok olay­da, da­va­da, hu­ku­kun de­ğil hu­kuk dı­şı ol­ma­nın, in­ti­ka­mın, hu­ku­ku araç ha­li­ne ge­tir­me­nin ege­men ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tıp du­ru­yor. Bun­la­rın ol­du­ğu bir yer­de hu­ku­kun iş­le­yi­şi­ne ve ku­ral­la­rı­na de­ğin­mek ne ka­dar an­lam­lı ola­bi­lir ki?

* * *

Or­ta­ya dö­kü­len iri­li ufak­lı şey­le­rin ar­dın­dan ilk bü­yük trav­ma­yı İl­han Ci­ha­ne­r'­in ko­lu bü­kü­lüp oda­sın­dan alın­dı­ğın­da ya­şa­mış­tım. “Bu ka­da­rı­na cü­ret ede­bi­lir­ler mi? Hu­ku­ku bu ka­dar yok sa­ya­bi­lir­ler mi?” de­miş­tim. Cü­ret de ede­bi­li­yor­lar­mış yok da sa­ya­bi­li­yor­lar­mış.
Mus­ta­fa Bal­bay, Ne­dim Şe­ner, Ah­met Şık tu­tuk­lan­dı­ğın­da; “On­lar ga­ze­te­ci­” di­ye hay­kı­ran­la­ra, “Hu­kuk kar­şı­sın­da her­kes eşit­tir, da­va sü­re­ci­ni bek­le­yi­n” di­ye kar­şı­lık ve­ren­le­re, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk ol­ma­dı­ğı an­la­tı­la­ma­mış­tı bir tür­lü. Fa­kat ne­re­de ise ay­nı ki­şi­ler, bu ka­rar­la­rın da­yan­dı­ğı “ko­alis­yo­n” da­ğı­lın­ca, ya­şa­nan­la­rın hu­kuk ol­ma­dı­ğı­nı, bu tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rı­nı ve­ren­le­rin “ha­kim sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı­nı­” bü­yük bir keyifle, ken­di­le­ri­nin ve da­yan­dık­la­rı gü­cün so­rum­lu­lu­ğu­nu yok sa­ya­rak an­lat­tı­lar.

* * *

Şim­di çok me­rak edi­yo­rum: Si­zin ve Er­dem Gü­l'­ün tu­tuk­lan­ma­sı­na ben­zer tep­ki­yi ve­ren­ler, “On­lar ga­ze­te­ci de­ğil, te­rö­ris­t”, “Ba­ğım­sız yar­gı gö­re­vi­ni ya­pı­yor, so­nu­cu­nu bek­le­yi­n” di­yen­ler, ge­le­cek­te de bun­la­rı di­ye­bi­le­cek­ler mi? Bal­bay, Şe­ner ve Şı­k'­ın tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rın­da­ki ge­rek­çe­nin (doğ­ru­su ge­rek­çe­siz­li­ğin), cüm­le bo­zuk­luk­la­rı­nın, ya­zım ha­ta­la­rı­nın bi­le si­zin ka­ra­rı­nız­la ay­nı ol­du­ğu­nu gör­mü­yor­lar mı? Bal­ba­y'­ı, Şe­ne­r'­i, Şı­k'­ı tu­tuk­la­yan hu­kuk de­ğil ise si­zi tu­tuk­la­yan na­sıl hu­kuk ola­bi­li­yor?

* * *

Tüm bu ya­şa­nan­la­rın; hu­kuk, ada­let, yar­gı adı­na ya­pıl­dı­ğı söy­len­di­ğin­de içim ezi­li­yor. “Bun­lar hu­kuk ve ada­let ise ben ne ya­pı­yo­rum? Be­nim inan­dı­ğım, için­de ol­du­ğum, ya­şa­ma­sı için her gün çır­pın­dı­ğım hu­kuk bu mu?” İçin­de bu­lun­du­ğum mes­le­ğe, 30 yı­la ya­kın­dır eği­ti­mi­ni alıp uy­gu­la­ma­sı­nı yap­tı­ğım hu­kuk bi­li­mi­ne olan ai­di­yet duy­gu­mu yi­ti­ri­yo­rum.
Bil­mi­yo­rum, be­nim ye­rim­de ol­say­dı­nız, uğ­ru­na öm­rü­nü­zü ver­di­ği­niz, aşk­la, sev­day­la, tut­kuy­la bağ­lı ol­du­ğu­nuz mes­le­ği­niz, ide­al­le­ri­niz bu ha­le ge­ti­ril­sey­di, siz da­ha doğ­ru ke­li­me­ler bu­la­bi­lir miy­di­niz? Sa­nı­rım bu­lur­du­nuz fa­kat ben bu­la­mı­yo­rum!..
Sö­zün özü­nü siz ken­di ya­zı­nız­da söy­le­miş­si­niz, bir kez de ben söy­le­ye­yim:
Yal­nız de­ğil­si­niz. Ya da de­ğer­li olan, bu yal­nız­lı­ğı­nız.
Say­gı­la­rım­la, “

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Can Dün­dar ve Er­dem Gü­l'­e bu mek­tu­bu ya­zan ki­şi bir yar­gı men­su­bu…
İz­mir Kar­şı­ya­ka Ad­li­ye­si'n­de gö­rev­li Ha­kim Mu­rat Ay­dın…
Ha­kim Ay­dı­n'­ın, Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın hış­mı­na uğ­ra­ma­yı ve yan­daş med­ya­da linç edil­me­yi gö­ze ala­rak mes­lek­taş­la­rı­mı­zın şah­sın­da “hu­ku­ku­” ve “hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü­” sa­vu­nan mek­tu­bu­nu oku­du­ğum­da içi­me umut ışık­la­rı doğ­du.
“Hâ­lâ Mu­rat Ay­dın gi­bi ha­kim­ler va­r” di­ye­rek ço­cuk­su bir se­vin­ce ka­pıl­dım.
Son­ra on­la­rın da de­rin bir yal­nız­lık için­de ol­duk­la­rı­nı dü­şün­düm.
Bu tür yal­nız­lık­la­rın de­ğe­ri­ni bir kez da­ha an­la­dım.
UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:
‘Adalet Kutup Yıldızı gibi yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner… Konfüçyüs'

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more