Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Muhteşem dönüşüm şahane rantsal götürüşüm!..

7 Mart 2015

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız,  Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­yın­ca 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l'­da, “çan­ta­cı” de­ni­len tip­ler tü­re­miş­ti!
Bu çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, kent­sel dö­nü­şüm­de rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak­tı.
Çan­ta­cı bey­ler ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar, son­ra da bir da­ire­nin sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet ris­ki var­dı­r“ şek­lin­de bir ra­por alı­yor­lar­dı.
Ya­sa uya­rın­ca bir ha­ne­nin elin­de­ki “A­fet Ris­ki Ra­po­ru­”, di­ğer 19 da­ire­yi de bağ­la­dı­ğın­dan, ra­po­ru ka­pan çan­ta­cı­lar doğ­ru­ca in­şa­at fir­ma­la­rı­nın yo­lu­nu tu­tu­yor­lar­dı.
“E­li­miz­de şöy­le bir ra­por var, bu­ra­dan şu ka­dar rant sağ­la­ya­bi­li­riz, ver pa­ra­yı al ra­po­ru­” di­yor­lar­dı!
İn­şa­at­çı da pa­ra­sı­nı ve­rip, ra­po­ru alın­ca, yı­kım için he­men be­le­di­ye­ye baş­vu­ru­yor­du.
Di­ye­lim ki be­le­di­ye yık­ma­dı, o za­man va­li­li­ğe ko­şu­yor, kos­ko­ca bi­na va­li­lik em­riy­le 60 gün için­de ça­tır ça­tır yı­kı­lı­yor­du!
Kat ma­lik­le­ri­ne de mü­te­ah­hi­din ve­re­ce­ği se­fer­ta­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki da­ire­le­ri ka­bul et­mek ka­lı­yor­du.
Bir he­sa­ba gö­re İs­tan­bu­l'­da­ki 3 mil­yon ya­pı­nın yak­la­şık 1.5
mil­yo­nu, iş­te bu çan­ta­cı­la­rın he­de­fin­dey­di.
Ya­ni yı­kım­dan kur­tu­luş yok­tu!
Ama rant­sal gö­tü­rü­şüm çok­tu!

* * *

Kü­çük ila­ve­ler yap­tı­ğım bu sa­tır­la­rı, özel­lik­le İs­tan­bu­l'­un Ko­şu­yo­lu sem­tin­den ge­len şi­ka­yet­ler üze­ri­ne, 6 Mart 2013 ta­ri­hin­de, kö­şem­de ya­yın­la­dım.
Ay­nı gün, öğ­le sa­at­le­rin­de  Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ara­dı.
Ya­zı­ma te­şek­kür et­tik­ten son­ra,  ken­di­si­nin de en bü­yük kay­gı­sı­nın, kent­sel dö­nü­şü­mü “rant­sal gö­tü­rü­şü­me” çe­vir­mek is­te­yen kö­tü ni­yet­li ki­şi­ler ol­du­ğu­nu ama bu­na as­la fır­sat ta­nı­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Ben de Ba­ka­n'ın bu du­yar­lı dav­ra­nı­şı kar­şı­sın­da se­vin­dim ve bir neb­ze ol­sun ra­hat­la­dım.

* * *

An­cak ara­dan ge­çen sü­re için­de ba­ka­nın ver­di­ği sö­ze rağ­men Ko­şu­yo­lu'n­dan ge­len şi­ka­yet­ler bit­me­di­ği gi­bi, da­ha da ço­ğal­dı.
Hat­ta ba­zı mü­te­ah­hit­le­rin yı­kım ka­ra­rı alı­nan bi­na sa­hip­le­ri­ne “Biz Ba­ka­n'­ın ço­cu­ğuy­la or­tak ça­lı­şı­yo­ruz, bir an ön­ce tek­li­fi­mi­zi ka­bul edi­n” di­ye­rek teh­dit­te bu­lun­duk­la­rı bi­le id­di­a edil­di.
Eli­miz­de bu id­di­ala­rı doğ­ru­la­ya­cak bir bel­ge ol­ma­dı­ğı için ta­bi­i ki ya­za­ma­dık.

* * *

Son­ra hiç bek­len­me­dik bir ge­liş­me ol­du, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ya­pıl­dı. Ba­kan'ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar da “rant­sal gö­tü­rü­şüm şüp­he­li­si” ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı.
An­cak ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ğin­den, hak­kın­da ya­sal iş­lem ya­pıl­ma­dı.
Bu ara­da Ba­kan Bay­rak­tar'ın ba­ba­dan kal­ma ai­le şir­ke­ti­nin, Ko­şu­yo­lu sem­tin­de en bü­yük rant ge­ti­re­cek ar­sa­yı 42 mil­yon li­ra­ya ka­pat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. (Be­nim­le ko­nuş­tuk­tan sa­de­ce 7 ay son­ra-U.D.)
Ar­sa­nın plan not­la­rın­da “Bu imar du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak yal­nız pro­je tan­zim edi­le­bi­lir. İn­şa­at yap­tı­rı­lama­z” şer­hi­nin bu­lun­ma­sı­na rağ­men, ic­ra ve ipo­tek­le­rin hız­la kal­dı­rıl­dı­ğı ve in­şa­atın baş­la­ya­ca­ğı ya­zıl­dı.
SÖZCÜ'­nün ha­be­rin­de lüks da­ire­ler­le AV­M'nin yer ala­ca­ğı 4 blok­luk  pro­je­de, ko­nut­la­rın 300 bin ile 700 bin Eu­ro ara­sın­da de­ği­şen fi­yat­lar­la sa­tı­la­ca­ğı bil­gi­si yer al­dı.
Böy­le­ce dö­ne­min Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar'ın, ver­di­ği rant av­cı­la­rı­nı ön­le­me sö­zü­nün ger­çek­le uzak­tan ya­kın­dan bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı.
(Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nı­zı da 18 Tem­muz 2014 ta­rih­li kö­şem­de yaz­dım.)

* * *

Son­ra ne mi ol­du?
Ba­kan Bay­rak­tar'a pi­yan­go vur­du!
Pi­yan­go­nun na­sıl vur­du­ğu­nu da dün­kü SÖZCÜ'­nün ha­be­rin­den oku­ya­lım:
“ Er­do­ğan Bay­rak­tar ve ai­le­si­nin 2013'te İs­tan­bul-Ko­şu­yo­lu'n­da 42 mil­yon li­ra­ya al­dı­ğı ar­sa, üze­rin­de­ki met­ruk bi­na için kent­sel dö­nü­şü­me so­kul­du. Ai­le in­şa­at­tan 114.4 mil­yon TL ala­cak.”
Ya­ni 42 mil­yon koy, 114 mil­yon al!..
Bu muh­te­şem dö­nü­şü­me, şa­ha­ne rant­sal gö­tü­rü­şü­me şap­ka çı­ka­rıl­maz da ne ya­pı­lır?..