Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Muktedir için varsa yoksa oy, varsa yoksa iktidar, hem de ölümüne!..

29 Temmuz 2015

“2000'li yıl­la­rı ha­tır­la­yın. Ay­nı za­man­da or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü olan PKK, o gün­ler­de da­ğıl­ma­nın eşi­ğin­dey­di. Ma­li yön­den sı­fır­lan­ma­sı­na az kal­mış­tı. AK­P'­nin 2002'de ik­ti­da­ra ge­li­şin­den son­ra te­rör ör­gü­tü­nün adım adım güç­len­di­ği göz­len­di. PKK, 50 mil­yar do­lar­lık ma­li var­lı­ğa ula­şır­ken, 2002'den bu ya­na ik­ti­dar­da olan güç, bu­nu sey­ret­ti! Böy­le­ce to­par­lan­ma ve güç­len­me sü­re­ci­ne yol ver­di! AKP ik­ti­da­rı ve onun gü­dü­mün­de­ki Mec­lis, te­rör­le mü­ca­de­le­nin bi­rin­ci ko­şu­lu olan ör­gü­tün fi­nans kay­nak­la­rı­na el koy­ma ope­ras­yo­nu­nu ya­pa­ma­dı. PKK'­nın mal var­lık­la­rı tes­pit edi­le­me­di! Su­ri­ye'ye kar­şı ag­re­sif po­li­ti­ka iz­le­yen ik­ti­dar, Kan­di­l'­de­ki te­rör ka­rar­ga­hı­na el koy­ma ko­nu­sun­da ay­nı ag­re­sif po­li­ti­ka­yı iz­le­ye­me­di…”

* * *

(…) “Kir­li si­ya­set­çi­ler, söz­de ba­rış adı al­tın­da 77 mil­yo­na, or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü­nün önün­de diz çök­tü­rü­yor! Or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü­nün ba­şı, bu diz çök­tür­me kar­şı­sın­da­‘ye­ni bir ta­rih ya­zı­lı­yo­r' di­yor! Ger­çek­ten de ya­zı­lı­yor! Tür­ki­ye'nin hu­kuk dü­ze­ni yer­le bir edi­li­yor! Ya­sal sı­ğı­nak­la­rı­mız bir bir yı­kı­lı­yor! Ba­zı yo­rum­cu­lar med­ya­da sü­re­ci, avuç­la­rı pat­la­ya­na ka­dar al­kış­lı­yor­lar! Te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da ve ga­ze­te­ler­de­ki kö­şe­le­rin­de PKK'­nın söz­cü­sü gi­bi dav­ra­nan bu ay­dın­la­rın, İn­gi­liz Mu­hip­le­ri Ce­mi­ye­ti üye­le­rin­den hiç­bir fark­la­rı yok! Ama şu ger­çek unu­tul­ma­sın: Ta­ri­hin de­rin­lik­le­ri bu eh­li­leş­ti­ril­miş söz­de ay­dın­la­rın, ül­ke­yi na­sıl tes­lim et­tik­le­ri­ni tek tek tes­cil edi­yor. Söy­le­dik­le­ri o söz­de ay­dın­la­rın si­cil­le­ri­ne ya­zı­lı­yor. Yü­ce Türk Mil­le­ti, ay­dın ge­çi­nen bu kral soy­ta­rı­la­rı­nın ko­nuş­ma­la­rı­nı dik­kat­le din­le­me­li! Din­le­me­li ki, em­per­ya­liz­me kar­şı sa­vaş ver­miş bir ta­ri­hin na­sıl yı­kıl­dı­ğı an­la­şı­la­bil­sin!..”

* * *

(…) Baş­ba­kan (Tay­yip Er­do­ğan) İm­ra­lı'da­ki­nin (21 Mart Nev­ruz) me­sa­jı­nı çok be­ğen­miş ama bir ek­sik gör­müş! Ne­den Türk Bay­ra­ğı yok­muş! Tek so­run buy­muş! Akıl tu­tul­ma­sı bu! Sen 40 yıl­dır ABD-İs­ra­il'­in ta­şe­ron­lu­ğu­nu ya­pan söz­de bir ör­gü­tün bay­ra­ğı­nın ve ta­şe­ron li­de­ri­nin pos­te­ri­nin ya­nı­na, ye­di dü­ve­le kar­şı sa­vaş­mış Türk Bay­ra­ğı'nı ko­ya­cak­sın ha!.. Ya­zık­lar ol­sun sa­na! Te­rö­rist­ba­şı­ ‘he­lal­le­şe­li­m' di­yor! Baş­ba­ka­n'­a ve bu­na ses çı­kar­ma­yan mu­ha­le­fe­te ses­le­ni­yo­rum: He­lal­le­şe­cek kim­se­niz ol­ma­ya­cak, bu söz­le­ri­mi unut­ma­yın!..”

* * *

(…) “İk­ti­dar sa­hip­le­ri sık sık Ça­nak­ka­le ru­hun­dan söz et­tik­le­ri için, ben de Ça­nak­ka­le ru­hu­na atıf­ta bu­lu­na­rak söy­le­ye­yim. Ye­di dü­ve­le kar­şı sa­va­şan bu mil­let, ye­di dü­ve­lin kul­lan­dı­ğı ör­güt üze­rin­den bü­tün onu­ru­nu kay­bet­mey­le kar­şı kar­şı­ya bı­ra­kıl­mış­tır! Ça­nak­ka­le, Müs­lü­man Türk Mil­le­ti'nin hay­si­yet sa­va­şıy­dı. Türk ve inanç kim­li­ği­nin za­fe­riy­di. Bu­gün ge­li­nen nok­ta­da, em­per­ya­liz­min kul­lan­dı­ğı bu ör­güt­le ma­sa­ya otur­ma­yı ik­ti­dar sa­hip­le­ri na­sıl açık­la­ya­cak­lar?
(…) “30 yıl­dır bu ör­gü­tü dev­le­tin gü­cü bi­ti­re­me­di­ği­ne gö­re ör­gü­tün bit­me­si­ni en­gel­le­yen iç ve dış ak­tör­ler kim­ler? Bu­nu ne­den or­ta­ya çı­kar­mı­yor­su­nuz? Son ola­rak
ha­tır­la­tı­yo­rum: Os­lo'da MİT yet­ki­li­le­ri PKK'­lı­lar­la ma­sa­da otu­rur­ke­n ‘­Si­zin bom­ba­la­rı, si­lah­la­rı göm­dü­ğü­nüz yer­le­ri bi­li­yo­ruz!' de­di­. Pe­ki bun­la­ra el ko­nul­du mu? Ya bir kal­kış­ma ha­re­ke­ti olur­sa ne ola­cak?
Unut­ma­yın, Ça­nak­ka­le ru­hu si­zi yar­gı­la­ya­cak!..”

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Bun­la­rı söy­le­yen ki­şi, ül­ke­mi­zin gü­ven­lik ala­nın­da en gü­ve­ni­lir ve say­gın isim­le­rin­den, dü­nün ef­sa­ne­vi po­lis şe­fi, gü­nü­mü­zün Yurt Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­det­tin Tan­tan…
Pe­ki Tan­ta­n'­ın özet­le alın­tı­la­dı­ğım, 2013 yı­lın­dan bu ya­na kö­şe­miz­de yap­tı­ğı uya­rı­la­rı o ta­rih­ler­de hiç dik­ka­te al­ma­yan muk­te­dir, bu­gün PKK'­nın üs­tü­ne ni­çin “hı­şım­la­” gi­di­yor.
Çok ba­sit; o sü­reç­te oy­la­rın bir bö­lü­mü­nü “a­çı­lı­m” ve onun sağ­la­dı­ğı ça­tış­ma­sız­lık­la alı­yor­du, bu­gün ise “hı­şım­la­” ve ça­tış­may­la ala­bi­le­ce­ği­ni he­sap­lı­yor.
HDP'­ye ve MHP'­ye kap­tır­dı­ğı oy­la­rı bu yön­tem­le ge­ri ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor ve o ne­den­le tek­rar şid­de­te baş­vu­ran PKK'­nın üze­ri­ne “hı­şım­la­” gi­di­yor.
Ya­ni muk­te­dir cep­he­sin­de de­ği­şen bir şey yok!
Dün de her şe­yi oy için ya­pı­yor­du, bu­gün de…
Ana­lar ağ­la­ma­sın (mış), kan, göz­ya­şı, ta­but­lar ve şe­hit ce­na­ze­le­ri ol­ma­sın (mış), hep­si hi­ka­ye!..
Var­sa yok­sa oy, var­sa yok­sa ik­ti­dar, hem de ölü­mü­ne!..