Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Sonuca AKP’liler bile şaşırdı!..

4 Kasım 2015

Ara­dan üç gün geç­ti, yüz­de 49.5 ko­nu­sun­da her­kes hâ­lâ şaş­kın du­rum­da.
Ör­ne­ğin, her se­çim­de AK­P'­nin ala­ca­ğı oyu üç-dört pu­an faz­la gös­ter­me­le­ri­ne rağ­men, bu kez so­nu­cun ya­nı­na bi­le yak­la­şa­ma­yan “yan­daş an­ket­çi­le­r” hay­ret­ler için­de.
Si­ya­si ana­liz uz­man­la­rı, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin söz­cü­le­ri, sos­yo­log­lar, hat­ta AK­P'­li­ler bi­le şaş­kın­lık­la­rı­nı giz­le­ye­mi­yor.
Kim­se 7 Ha­zi­ra­n'­dan bu ya­na ge­çen sü­re için­de AK­P'­nin oy­la­rı­nın ni­çin 8.5 pu­an art­mış ol­du­ğu­nu inan­dı­rı­cı bi­çim­de izah ede­mi­yor.

* * *

Oy­sa tab­lo çok net:
Se­nar­yo­su Sa­ra­y'­da ya­zı­lan “K­ri­z” ad­lı oyun, 1 Ka­sım gü­nü mey­ve­le­ri­ni ver­di.
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den ön­ce Di­yar­ba­kı­r'­da­ki pat­la­may­la baş­la­yan, da­ha son­ra bir­çok kat­li­am­la de­vam eden te­rör ey­lem­le­rin­de ver­di­ği­miz acı ka­yıp­lar ve peş pe­şe ge­len şe­hit ce­na­ze­le­ri kar­şı­sın­da “ka­os çı­ka­ca­k” pa­ni­ği­ne ka­pı­lan seç­men, “is­tik­ra­r” ve “hu­zu­r” için oy kul­lan­dı. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de AK­P'­den ko­pa­rak MHP ve HDP'­ye gi­den yü­zer-ge­zer oy­lar ge­ri dön­dü.
Ku­şa­tıl­mış med­ya­nın ya­nı sı­ra “ik­ti­da­ra kar­şı us­lu, ken­di ara­la­rın­da ise uz­laş­ma­z” bir tu­tum ser­gi­le­yen mu­ha­le­fet par­ti­le­ri de bu tab­lo­nun ar­ka­sın­da­ki de­rin he­sap­la­rı ye­te­rin­ce an­lat­ma­dı­ğı için halk bun­la­ra ka­fa yor­ma­dı.
Seç­men çö­züm sü­re­ci­nin buz­do­la­bı­na ko­nu­lup PKK'­ya se­ri ope­ras­yon­lar ya­pıl­dı­ğı­nı, bu­na kar­şı­lık ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 4 ay­da Dev­let Bah­çe­li'nin ağ­zın­dan “ha­yı­r”­dan baş­ka söz­cük çık­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce, MHP'­ye ver­di­ği ema­net oy­la­rı çek­ti. Te­rör ör­gü­tü PKK'­yı kı­na­ma­yan ve “Tür­ki­ye par­ti­si­” ol­ma id­di­ası­nı ha­ya­ta ge­çi­re­cek hiç­bir inan­dı­rı­cı gi­ri­şim ser­gi­le­me­yen HDP'­yi de ce­za­lan­dır­dı.
Böy­le­ce se­bep­le­ri ne olur­sa ol­sun AKP san­dık­ta za­fer ka­zan­dı.

* * *

Fık­ra Me­lih Aşık dos­tu­muz­dan:
Maç 6-0 ye­nil­giy­le so­nuç­lan­mış.
Oyun­cu­lar sük­lüm pük­lüm so­yun­ma oda­sı­na gi­dip ta­bu­re­le­re çök­müş­ler. An­tre­nör hı­şım­la bir kö­şe­de otu­ran ye­dek ka­le­ci­nin üze­ri­ne yü­rü­ye­rek tek­me to­kat gi­riş­miş. Ye­dek ka­le­ci göz­yaş­la­rı ara­sın­da is­yan et­miş:
Ya­hu ho­cam ben oy­na­ma­dım ki, ba­na vu­ru­yor­su­nuz! Be­nim ka­ba­ha­tim ne?” di­ye so­run­ca, ho­ca gür­le­miş;
-Ulan sen form tu­tup ka­le­ye geç­miş ol­say­dın biz bu gol­le­ri yer miy­dik?

* * *

Ho­ca­nın söy­le­dik­le­ri, se­çi­min bu şe­kil­de so­nuç­lan­ma­sı­na mu­ha­le­fe­tin yap­tı­ğı kat­kı­yı anım­sa­tı­yor.
Ka­nım­ca ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP, “us­lu­” gö­rü­nüm ve “o­lum­lu si­ya­set (!)” ser­gi­le­mek ye­ri­ne, ka­pı ka­pı do­la­şa­rak ak­tif bir stra­te­ji uy­gu­la­mış ve “k­ri­z” se­nar­yo­su­nun ar­dın­da­ki ger­çek­le­ri top­lu­ma ye­te­rin­ce an­la­ta­bil­miş ol­say­dı, so­nuç de­ğiş­me­se bi­le, umut ve­ri­ci bir oy ar­tı­şı sağ­la­ya­bi­lir­di.
Hay­di bu ol­ma­dı. Ama ba­kı­yo­rum Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'n­dan CHP'­ye gö­nül ve­ren­le­rin bun­dan son­ra­sı için bek­le­di­ği sin­yal­ler de gel­mi­yor!
Oy­sa da­ha ilk ge­ce ka­me­ra­la­rın kar­şı­sı­na geç­ti­ğin­de “Hal­kı­mı­zın ver­di­ği me­sa­jı al­dık. Ör­gü­tü­mü­zü de da­hil ede­rek he­men tüm or­gan­la­rı­mız­la ge­niş kap­sam­lı bir öze­leş­ti­ri sü­re­ci baş­la­ta­ca­ğız. Bu doğ­rul­tu­da genç ve umut ve­ri­ci isim­le­rin önü­nü aça­rak ye­ni bir viz­yon­la CHP'­nin ge­le­ce­ği­ni ku­ra­ca­ğız. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'ni bu genç kad­ro­lar­la ik­ti­da­ra ta­şı­ya­bil­mek ve Ata­tür­k'­ün Cum­hu­ri­ye­t'­ini son­su­za ka­dar sür­dü­re­bil­mek için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­ca­ğı­z” di­ye­bi­lir­di.
Ama o ge­ce de, son­ra­sın­da da bu­na ben­zer söz­ler söy­le­me­di.
Seç­me­ni­ne umut aşı­la­mak ye­ri­ne ka­ram­sar duy­gu­lar­la baş ba­şa bı­rak­tı.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ül­ke için her şe­yin kö­tü­ye git­ti­ği bir dö­nem­de nor­mal ola­rak mu­ha­le­fe­tin güç­len­me­si ge­re­kir­ken, ik­ti­da­rın oy pat­la­ma­sı yap­mış ol­ma­sı, her­kes gi­bi AK­P'­li­le­ri de şaş­kı­na çe­vir­miş du­rum­da.
İnan­maz­sa­nız sos­yal med­ya­ya ba­kın!
Ze­ka pı­rıl­tı­sı sa­çan ter­bi­ye­li (!) genç­ler­den olu­şan ak­trol­ler bi­le, açık ara ka­zan­dık­la­rı­nı fark ede­me­miş ol­ma­lı­lar ki, za­fe­ri kut­la­mak ye­ri­ne, mu­ha­lif­le­re kü­für ve ha­ka­ret yağ­dır­ma­ya de­vam edi­yor­lar!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more