Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Türkiye, Allah ile aldatmanın saltanat haline getirildiği ülke oldu!

21 Mayıs 2015 Yazarlar

Prof. Yaşar Nuri Öztürk'ten yeni eseri “Kur'an Verilerine Göre Kötülük Toplumu”nda çarpıcı tespitler…

Sev­gi­li okur­la­rım,
AK­P'­nin oy­la­rı eri­dik­çe, ge­rek Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ge­rek­se Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu din sö­mü­rü­sü­ne can si­mi­di gi­bi sa­rıl­dı­lar.
İş­te tam bu sı­ra­da ül­ke­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği en say­gın din alim­le­rin­den Pro­fe­sör Ya­şar Nu­ri Öz­tür­k'­ün me­rak­la bek­le­nen ye­ni ki­ta­bı “Ku­r'­an Ve­ri­le­ri­ne Gö­re Kö­tü­lük Top­lu­mu­” pi­ya­sa­ya çık­tı.
Prof. Öz­türk ese­rin­de, din sö­mü­rü­cü­le­ri­nin ül­ke­mi­zi ge­tir­dik­le­ri ye­ri çar­pı­cı tes­pit­ler ile akı­cı bir dil­le an­la­tır­ken “Tür­ki­ye, akıl düş­man­lı­ğı­nın din­leş­ti­ril­di­ği, Al­lah ile al­dat­ma­nın sal­ta­na­tı­nı ilan et­ti­ği ve di­nin baş­tan ba­şa şirk gay­ya­sı­na yu­var­lan­dı­ğı bir ül­ke ola­rak hız­lı bir bi­çim­de ‘veyl va­di­si'ne (ce­hen­nem­de en kor­kunç azap­la­rın çe­ki­le­ce­ği yer) doğ­ru gi­di­yo­r” di­yor.

* * *

Ya­şar Nu­ri Ho­ca ki­ta­ba adı­nı ver­di­ği “kö­tü­lük top­lumu­”nu da şöy­le an­la­tı­yor:
“Ku­r'­an'­ın en ha­ya­ti kav­ram­la­rın­dan bi­ri ‘kö­tü­lük top­lu­mu' kav­ra­mı­dır. Bu­nun ade­ta ay­rıl­maz par­ça­sı olan bir kav­ram da­ha var: ‘kö­tü­lük yur­du'
Ku­r'­an, kö­tü­lük top­lu­mu­nun yur­du­nun da bir ‘kö­tü­lük yur­du' ola­ca­ğı­nı bil­di­ri­yor ve ek­li­yor: Böy­le­si bir yurt, la­net­lik gü­nah­la­rı iş­le­yen­le­rin yur­du­dur. On­la­ra la­net in­di­ril­di­ği için on­la­rın ba­rı­na­cak­la­rı yurt da la­net­li kı­lın­mış­tır:
“La­net var on­lar için ve yurt­la­rın en kö­tü­sü on­la­rın.” (Ga­fir, 52)

* * *

Prof Öz­türk tes­pit­ler­le ye­tin­mi­yor, uya­rı­lar­da da bu­lu­nu­yor:
“Kö­tü­lük top­lu­mu­nun he­sa­bı ‘he­sap­la­rın en kö­tü­sü', aza­bı da ‘a­zap­la­rın en kö­tü­sü' ola­cak­tır.
Kö­tü­lük top­lu­mu be­den­sel ve­ya psi­ko­lo­jik has­ta­lık­la­rı, prob­lem­le­ri olan top­lum de­ğil­dir. Ya­ni kö­tü­lük top­lu­mu ha­ta­la­rı olan bir top­lum de­ğil, ni­ye­ti bo­zuk, kal­bi ma­raz­lı, vic­da­nı dü­şük ve­ya çü­rük top­lum­dur. ‘Has­ta top­lu­m' sü­rü­leş­miş top­lum de­ğil­dir, sü­rü­leş­miş top­lum kö­le­li­ği öz­gür­lü­ğe ter­cih eden top­lum­dur.
Kö­tü­lük top­lu­mu la­net edi­le­si kö­tü­lük­ler iş­le­di­ği için la­net­len­miş top­lum­dur. Ba­tı top­lum­la­rı­nın bir­ço­ğu, has­ta­lık­la­rı, psi­ko­lo­jik so­run­la­rı, in­ti­har­la­rı, ruh­sal den­ge­siz­lik prob­lem­le­ri bol­ca olan top­lum­lar­dır ama bu on­la­rı kö­tü­lük top­lu­mu yap­mı­yor, ha­ta­lı, prob­lem­li top­lum ya­pı­yor. Böy­le olun­ca da Al­lah on­la­ra ağır ce­za fa­tu­ra­la­rı kes­mi­yor.
Kö­tü­lük top­lu­mu­nu ya­ra­tan olum­suz­luk, za­lim­le­re ita­at­tir.
Ku­r'­an, za­li­me itaa­tin ye­ri­ni za­li­me is­ya­nın al­ma­sı­nı is­ti­yor.”

* * *

Prof. Öz­türk an­lat­ma­ya ve uyar­ma­ya de­vam edi­yor:
“Ku­r'­an bu gös­ter­ge­le­ri ver­mek­te­dir. Bu gös­ter­ge­ler ge­nel­de la­net­li yö­ne­ti­min, özel ola­rak da Eme­vi yö­ne­ti­mi­nin gös­ter­ge­le­ri­dir. Gü­nü­müz açı­sın­dan ifa­de­len­di­rir­sek bun­lar bir Eme­vi fa­şiz­mi­nin gös­ter­ge­le­ri ola­cak­tır. Bun­la­rı şöy­le sı­ra­la­ya­bi­li­riz:
– Hal­kı ca­nı­nın der­di­ne dü­şür­mek,
– Kö­tü­lü­ğü ya­pa­nı de­ğil, kö­tü­lü­ğü de­şif­re ede­ni ce­za­lan­dır­mak,
– Dev­let ha­zi­ne­si­ni ta­lan et­tir­mek ve­ya Ma­un ta­lan­la­rı yap­mak:
Dev­let ha­zi­ne­si­nin ta­la­nı, ya­ni Ku­r'­an di­liy­le söy­ler­sek, Ma­un ta­la­nı, ge­nel­de bü­tün zu­lüm yö­ne­tim­le­ri­nin, özel­de de Eme­vi ar­tı­ğı sal­ta­nat din­ci­si yö­ne­tim­le­rin be­lir­gin ni­te­lik­le­rin­den bi­ri­dir. Bu yö­ne­tim­ler, baş­la­rın­da­ki fi­ra­vun­la­rın baş­ça­lan­lı­ğın­da bir yan­daş­lar or­du­su ku­rup, oluş­tur­duk­la­rı ha­vuz­la­rı mil­le­tin ma­lın­dan dol­du­ra­rak özel ka­sa­la­rı­na ak­ta­rır­lar.
Tür­ki­ye bu ta­la­nın ta­rih­te eşi az gö­rül­müş ör­nek­le­ri­ni iki­bin­li yıl­lar­dan iti­ba­ren ya­şa­mış­tır. Baş­ça­lan­la­rı ön­der­li­ğin­de mil­le­tin ha­zi­ne­si­ni çe­şit­li oyun­lar­la ta­lan edip yi­yen bu Ma­un me­l'­un­la­rı, bu­nun­la da ye­tin­me­miş, “Bu mil­le­tin a… ko­ya­ca­ğı­z“ di­ye­rek, soy­duk­la­rı hal­kın ırz ve na­mu­su­na ale­nen söv­me kah­pe­li­ği­ni de gös­te­re­bil­miş­ler­dir…”

* * *

“Al­lah İle Al­dat­mak ise da­ha çok, ca­mi­le­ri ve na­ma­zı sö­mür­mek su­re­tiy­le ya­pı­lır. Onun için­dir ki Ku­r'­an, ‘in­san­la­ra za­rar ve­ren ca­mi­le­r' kav­ra­mı­nı öne çı­ka­ra­rak bu kav­ra­mın çer­çe­ve­si­ni açık­la­mış ve za­rar ve­ren ca­mi hü­vi­ye­ti­ni alan yer­ler­de iba­det ya­pıl­ma­ma­sı­nı is­te­miş­tir. (bk. Tev­be, 107-108)
Ge­le­nek­sel din ki­tap­la­rın­da ce­hen­ne­min en kor­kunç azap­la­rı­na me­kan­lık eden ye­re ‘Veyl Va­di­si­‘ den­mek­te­dir. Hu­ra­fe gi­bi du­ru­yor ama ‘vey­l' ta­bi­ri­nin Ku­r'­an­sal kul­la­nı­mı­nı dik­ka­te al­dı­ğı­mız­da söy­le­min yer­siz ol­ma­dı­ğı gö­rü­lür.
27. ayet­te ge­çen veyl, Ku­r'­an'­da en ağır kö­tü­lük­le­ri iş­le­yen­le­ri la­net­le­mek için kul­la­nı­lan bir söz­cük. Veyl ile la­net­le­nen suç­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­nı in­san hak­kı ih­lal­le­riy­le il­gi­li suç­lar­dır. İn­san hak­kı ih­lal­le­ri­nin in­sa­nı müş­rik ve me­l'­un ya­pan­la­rı­nı de­şif­re eden Ma­un su­re­si de bu suç­la­rı la­net­ler­ken veyl söz­cü­ğü­nü kul­lan­mış­tır.”

* * *

Prof. Öz­türk bu ki­ta­bı ni­çin yaz­dı­ğı so­ru­su­na da şu ce­va­bı ve­ri­yor:
“Bü­tün bun­la­rı dik­ka­te alan her vic­dan ve akıl sa­hi­bi in­san şu­nu so­ra­cak­tır: Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor? Ben­de­niz de bu ha­ya­ti so­ru­yu so­ran­lar­dan bi­ri­yim. Bir yurt­taş ola­rak ce­va­bım ve öne­rim var:
Tür­ki­ye, akıl düş­man­lı­ğı­nın din­leş­ti­ril­di­ği, Al­lah ile al­dat­ma­nın sal­ta­na­tı­nı ilan et­ti­ği ve di­nin baş­tan ba­şa şirk gay­ya­sı­na yu­var­lan­dı­ğı bir ül­ke ola­rak hız­lı bir bi­çim­de ‘veyl va­di­si'ne doğ­ru gi­di­yor…”

* * *

Dos­tu ol­mak­tan gu­rur duy­du­ğum Prof. Ya­şar Nu­ri Öz­türk, “Ku­r”­an Ve­ri­le­ri­ne Gö­re Kö­tü­lük Top­lu­mu (Ye­ni Bo­yut Ya­yı­ne­vi)” ad­lı ye­ni ki­ta­bın­da Al­lah ile al­dat­ma­nın sal­ta­nat ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği ül­ke­miz­de, bir din ali­mi ola­rak üze­ri­ne dü­şe­ni, her za­man­ki ce­sa­re­ti ve en­gin bil­gi­siy­le ye­ri­ne ge­ti­ri­yor.
Bi­ze ise, dün­ya­ca say­gın bu bi­lim ada­mı­nın ba­şu­cu ki­ta­bı ola­rak sun­du­ğu ese­ri­ni oku­mak ve okut­mak ka­lı­yor.

YAZARIN TÜM YAZILARI