Tüyler ürperten canlı bomba aymazlığı!..

Po­lis her yer­de on­la­rı arı­yor.
Ga­ze­te­ler, te­le­viz­yon­lar ve in­ter­net­te­ki ha­ber si­te­le­ri, Su­ri­ye'den sah­te kim­lik­ler­le gi­riş yap­tı­ğı be­lir­le­nen bi­ri ka­dın, 4 can­lı bom­ba­nın fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yın­lı­yor.
IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün bu ki­şi­le­re Su­ruç ve An­ka­ra'da­ki­ne ben­zer kor­kunç bir kat­li­am yap­tı­ra­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor.
Va­tan­daş­lar­dan te­rö­rist­le­ri gör­dük­le­ri yer­de po­li­se bil­dir­me­le­ri is­te­ni­yor.
Ya­ni gü­ven­lik güç­le­ri bu kez -Baş­ba­kan Da­vu­tog­lu'nu ya­lan­lar­ca­sı­na- can­lı bom­ba­la­rı ey­lem yap­ma­dan ön­ce (!) ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.

* * *

As­lın­da bu ha­ber­ler, AK­P'­nin tüy­ler ür­per­ten ay­maz­lı­ğı­nı da göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Çün­kü baş­ta MİT ol­mak üze­re gü­ven­lik bi­rim­le­rin­de Adı­ya­man­lı te­rö­rist­le­rin
IŞİ­D'­e ne za­man ve na­sıl ka­tıl­dık­la­rı, be­yin­le­ri­nin kim­ler ta­ra­fın­dan yı­ka­nıp dev­şi­ril­dik­le­ri, Su­ri­ye'ye kaç kez gi­dip gel­dik­le­riy­le il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­ler bu­lu­nu­yor.
Üs­te­lik bun­lar te­yi­de muh­taç du­yum­lar da de­ğil, bel­ge­li!..
Zi­ra Di­yar­ba­kır, Su­ruç ve An­ka­ra kat­li­amı­nı ya­pan can­lı bom­ba­la­rın ai­le­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nı po­li­se ih­bar ede­rek ya­ka­lan­ma­la­rı­nı is­te­dik­le­ri ve gü­ven­lik güç­le­ri­ne her tür­lü bil­gi­yi ver­dik­le­ri de bi­li­ni­yor.
Ama ne ya­zık ki ge­rek po­lis, ge­rek­se yar­gı bu ka­yıt­la­rı ar­şiv­le­mek­ten öte bir iş­lem yap­mı­yor.
Hat­ta ba­zı an­ne­le­rin ço­cuk­la­rı­nı IŞİ­D'­in pen­çe­sin­den kur­ta­ra­bil­mek için Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile gö­rü­şüp yal­var­ma­la­rı bi­le du­ru­mu de­ğiş­tir­mi­yor.
Bu ina­nıl­maz çe­liş­ki, ih­mal ve so­rum­suz­luk zin­ci­ri in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ru­yor.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Coğ­raf­ya­sı­nın en güç­lü ül­ke­si­nin içi­ne dü­şü­rül­dü­ğü ac­ze ba­kar mı­sı­nız?
Te­rö­rist­le­rin da­ha IŞİD saf­la­rı­na ka­tıl­dık­la­rı an­da ya­ka­lan­ma­la­rı müm­kün­ken se­yir­ci ka­lı­nı­yor, can­lı bom­ba­lar deh­şet saç­ma­ya baş­la­dık­la­rın­da ise halk­tan yar­dım is­te­ni­yor.
Da­ha da kor­kun­cu; ül­ke­yi yö­ne­ten hü­kü­me­tin Baş­ba­ka­nı ‘An­ka­ra Kat­li­amı'n­dan son­ra oy­la­rı­nın yük­se­liş tren­di­ne gir­di­ği an­la­mı­na ge­le­cek açık­la­ma­lar ya­pa­bi­li­yor.

* * *

Ne di­ye­lim?
Al­lah ma­sum in­san­la­rı­mı­zı ye­ni bir kat­li­amın he­de­fi ol­mak­tan ko­ru­sun. Te­rö­rist­ler ocak­la­rı sön­dü­re­me­den ya­ka­lan­sın!
İk­ti­dar da Hz. Mev­la­na'nın san­ki bu­gün için söy­len­miş gi­bi ge­len şu de­yi­şi­ni unut­ma­sın:
“İn­sa­nı ateş de­ğil, ken­di ay­maz­lı­ğı ya­kar!”