Tüyler ürperten korkunç ihmal!..

Sev­gi­li okur­la­rım,
Se­çim­le­re 2 gün ka­la HDP'­nin Di­yar­ba­kır mi­tin­gin­de pat­la­yan bom­ba­lar, 4 ki­şi­nin ölü­mü­ne, 414 yurt­ta­şı­mı­zın da ya­ra­lan­ma­sı­na ne­den ol­muş­tu.
Pro­vo­kas­yo­nun ama­cı, çok sa­yı­da in­sa­nı­mı­zın öl­me­siy­le ga­le­ya­na ge­le­cek hal­kı so­ka­ğa dök­mek, Türk-Kürt kav­ga­sı­nın fi­ti­li­ni ateş­le­yip, ka­os or­ta­mı ya­rat­mak­tı.
Olu­şa­cak kor­kunç or­tam­da da gü­ven sağ­la­na­ma­ya­ca­ğı için se­çim­le­ri ip­tal et­tir­mek­ti.
Ney­se ki mi­ting ala­nın­da­ki on­bin­ler tah­ri­ke ka­pıl­ma­dı ve kor­ku­lan ol­ma­dı.
Bom­ba­la­rı pat­lat­tı­ğı öne sü­rü­len IŞİD bağ­lan­tı­lı Or­han G. ad­lı sa­nık da ya­ka­la­na­rak tu­tuk­lan­dı.

* * *

Bu kı­sa ha­tır­lat­ma­yı yap­tık­tan son­ra dik­kat­le­ri­ni­zi, ina­nıl­maz bir ih­ma­lin ipuç­la­rıy­la do­lu şu ga­ze­te­ci­lik ba­şa­rı­sı­na çe­ki­yo­rum:
“Bom­ba­lı sal­dı­rı­nın fai­li Or­han G., 2 Ha­zi­ra­n'­da Di­yar­ba­kır-Su­r”­da­ki bir ote­lin 208 nu­ma­ra­lı oda­sı­na yer­leş­ti. Re­sep­si­yo­na nü­fus cüz­da­nı­nı ver­di. Otel müş­te­ri­le­ri hak­kın­da ge­nel bil­gi ta­ra­ma­sı ya­pan Di­yar­ba­kır Em­ni­ye­ti, Or­han G.'nin as­ker ka­ça­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Bu­nun üze­ri­ne Sur İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'ne ya­zı ya­zı­la­rak he­men iş­lem ya­pıl­ma­sı is­ten­di. 3 Ha­zi­ran sa­ba­hı 05.00'te ote­le ge­len po­lis­ler, Or­han G.'yi uyan­dı­rıp ha­zır­la­dık­la­rı tu­ta­na­ğı im­za­lat­tı­lar. Son­ra da en ya­kın as­ker­lik şu­be­si­ne git­me­si­ni söy­le­yip otel­den ay­rıl­dı­lar.” (Dün­kü Hür­ri­ye­t'­ten Ar­da Akı­n'­ın ha­be­ri)

* * *

Kor­kunç ih­ma­lin ay­rın­tı­la­rı­na ge­lin­ce…
19 Ha­zi­ran gü­nü, bu kö­şe­de Ra­di­ka­l'­den İd­ris Eme­n'­in “yı­lın ga­ze­te­ci­si­” se­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni yaz­dım.
Çün­kü Emen, yıl­lar­dır sa­nık Or­han G.'nin izi­ni sü­rü­yor­du.
Pat­la­ma­dan son­ra da sa­nı­ğın mem­le­ke­ti Adı­ya­ma­n'­a gi­de­rek, ai­le­siy­le müt­hiş bir rö­por­taj yap­mış­tı.
Sa­nı­ğın ba­ba­sı­na bir do­kun­muş, bin ah işit­miş­ti.
Ba­ba o “a­h”­la­rın bir bö­lü­mün­de şun­la­rı söy­le­miş­ti:
“2014'te Ekim ayı­nın baş­la­rın­da oğ­lu­mun hal ve ha­re­ket­le­rin­den şüp­he­len­dim. Zi­ra fark­lı in­san­lar­la ta­kı­lı­yor­du. Su­ri­ye'ye gi­de­ce­ği­ni tah­min ede­rek Adı­ya­man Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'ne baş­vur­dum. Oğ­lum, ifa­de­si alın­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı. Ama sor­gu­su­nun ar­dın­dan bir an­da or­ta­dan kay­bol­du. Onun­la bir­lik­te ha­re­ket eden­ler­den bi­ri, ge­ri­de bir mek­tup bı­rak­mış­tı. Mek­tup­ta Su­ri­ye'ye git­tik­le­ri ya­zı­lıy­dı. Ay­nı gün yi­ne Em­ni­ye­t'­e baş­vur­dum. An­cak bir so­nuç ala­ma­dım. Araş­tır­ma­la­rı­mız so­nu­cun­da, Su­ri­ye'ye gi­dip ge­len ar­ka­da­şı­nın oğ­lu­mu ve üç ki­şi­yi ya­nı­na ala­rak, Su­ri­ye'ye gö­tür­dü­ğü­nü öğ­ren­dik.”

* * *

Du­run da­ha bit­me­di.
Ba­ba “a­h”­la­rı­nı sür­dü­rü­yor:
“Ço­cuk­la­rı Su­ri­ye'ye gi­den ai­le­ler ola­rak bir ara­ya ge­lip ‘ne ya­pa­bi­li­riz?' di­ye ko­nuş­tuk. AKP Adı­ya­man 5. Ola­ğan İl Kon­gre­si'nin ya­pı­la­ca­ğı­nı ve Baş­ba­kan Ah­met Da­vutoğ­lu'nun ka­tı­la­ca­ğı­nı duy­duk. Üç ai­le Da­vu­toğ­lu ile gö­rüş­me­ye ka­rar ver­dik. Ara­lık ayın­da eşim Baş­ba­ka­n'­la gö­rüş­me­yi ba­şa­rıp, oğ­lu­mun ge­ri ge­ti­ril­me­si için yar­dım is­te­di. Eşim­le be­ra­ber iki ka­dın da­ha Da­vu­toğ­lu'y­la gö­rüş­tü. Gö­rüş­me­den son­ra tek­rar ifa­de­miz alın­dı. Da­vu­toğ­lu ile gö­rüş­tük­ten üç-dört ay son­ra Em­ni­yet, oğ­lu­mun IŞİ­D'­e ka­tıl­dı­ğı bil­gi­si­ni ver­di!..''

* * *

Dev­le­tin yar­dım eli­ni uzat­ma­ma­sı­na üze­ri­ne ba­ba her tür­lü teh­li­ke­yi gö­ze ala­rak Tel Ab­ya­d'­a git­me­ye ka­rar ver­miş ama ne hik­met­se, IŞİ­D'­çi­ler için kev­gir iş­le­vi gö­ren sı­nır­dan, oğ­lu­nu kur­tar­ma­ya ça­lı­şan ba­ba ge­çe­me­miş!..
İd­ris Eme­n'­in rö­por­ta­jı­nı oku­ma­ya ve “a­h”­la­rı din­le­me­ye de­vam edi­yo­ruz:
“Oğ­lum git­tik­ten son­ra bi­zi iki kez te­le­fon­la ara­dı. Ben ken­di­siy­le sa­de­ce bir kez gö­rüş­tüm. Ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­dum ce­vap ver­me­di! Sa­de­ce; ‘Ba­na dua­cı olu­n' de­mek­le ye­ti­nip te­le­fo­nu ka­pat­tı. Be­ni ara­yan nu­ma­ra­yı ge­ri ara­dı­ğım­da Arap­ça ko­nu­şan bi­ri çık­tı. Arap­ça bi­len bir ar­ka­da­şım­la nu­ma­ra­yı tek­rar ara­dık. Te­le­fo­nu açan ki­şi Tel Ab­ya­d'­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Oğ­lu­mu ge­ri ge­tir­mek için Ak­ça­ka­le sı­nı­rı­na git­tim. Bir sü­re ora­da ka­lıp izi­ni sür­düm. An­cak bir şey bu­la­ma­dım. Ora­dan Tel Ab­ya­d'­a git­mek is­te­dim. Sı­nı­rı ge­çe­me­di­ğim için Adı­ya­ma­n'­a ge­ri gel­dim. Pa­zar gü­nü bi­zi te­le­fon­la ara­yıp oğ­lu­mun Ga­zi­an­te­p'­te ya­ka­lan­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. İfa­de­miz alın­dı­ğı sı­ra­da, Di­yar­ba­kır mi­tin­gin­de­ki sal­dı­rı­dan ha­ber­dar ol­duk.''

* * *

Sa­nı­ğın ba­ba­sı, oğ­lu­nu IŞİ­D'­in elin­den kur­ta­ra­bil­mek için ak­la ge­len her ça­ba­yı gös­ter­di­ği­ni, an­cak yet­ki­li­le­rin du­ru­ma se­yir­ci kal­mak­ta ıs­rar et­ti­ği­ni öne sü­rü­yor:
“A­le­vi ve Kürt ol­du­ğu­muz için he­def gös­te­ri­li­yo­ruz. An­cak ai­le ola­rak oğ­lu­mu­zun böy­le bir şey ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor­duk. Bu ola­yın ya­şan­ma­sı bi­zi ve ai­le­mi­zi son de­re­ce üz­dü. Oğ­lu­mun Su­ri­ye'ye git­me­me­si ve Su­ri­ye'den ge­ri ge­ti­ril­me­si için eli­miz­den ge­len her şe­yi yap­tık. Bu sal­dı­rı­yı la­net­li­yo­ruz. Ölen ve ya­ra­la­nan­la­rın tü­mü be­nim ev­la­dım­dır. Ölen­le­re rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­li­yo­rum…”

* * *

Acı ger­çek iş­te bu­dur sev­gi­li okur­la­rım.
1- Or­han G.'nin ba­ba­sı, oğ­lu da­ha Su­ri­ye'ye git­me­den, ya­ni IŞİ­D'­e ka­tıl­ma­dan dav­ra­nış­la­rın­dan şüp­he­le­nip em­ni­ye­te ha­ber ver­miş ve yar­dım is­te­miş. Ne ya­zık ki bek­le­di­ği il­gi­yi gö­re­me­miş!
2- Oğ­lu Su­ri­ye'ye geç­tik­ten son­ra yi­ne po­li­se baş­vur­muş. Ama yi­ne se­yir­ci ka­lın­mış!
3- Ai­le çır­pı­nır­ken Or­ha­n'­ın an­ne­si Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu'na ula­şıp oğ­lu­nu kur­tar­ma­sı için yal­var­mış. Pe­ki Baş­ba­kan kur­ta­ra­bil­miş mi? Ne ge­zer!.. Bir­kaç ay son­ra gön­de­ri­len bir ya­zıy­la oğul­la­rı­nın Su­ri­ye­”de, IŞİD saf­la­rın­da ol­du­ğu bil­di­ril­mek­le ye­ti­nil­miş! O ka­dar!..
4- Za­val­lı ba­ba yi­ne dur­ma­mış, Tel Ab­ya­d'­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­le­di­ği oğ­lu­nu alıp ge­ti­re­bil­mek için Ak­ça­ka­le'ye ka­dar git­miş. Ama IŞİ­D'­çi ol­ma­dı­ğı için kar­şı­ya ge­çe­me­miş!..

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin ne hal­le­re dü­şü­rül­dü­ğü­nü gö­rü­yor mu­su­nuz?
On­ca baş­vu­ru­dan ve Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu'nun ta­li­ma­tıy­la gön­de­ri­len ya­zı­dan son­ra her yer­de aran­ma­sı ge­re­ken Or­han G., pro­vo­kas­yon­dan 3 gün ön­ce gös­te­re gös­te­re Di­yar­ba­kı­r'­a ge­li­yor ve kim­li­ği­ni giz­le­me ih­ti­ya­cı­nı bi­le duy­ma­dan otel­de ka­lı­yor.
Kim­lik araş­tır­ma­sı ya­pan po­lis ise -ne hik­met­se- IŞİ­D'­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren say­fa­lar do­lu­su bil­gi ve bel­ge­yi gör­mü­yor. Sa­de­ce as­ker­lik du­ru­muy­la il­gi­li tu­ta­nak im­za­la­tıp sa­nı­ğı ser­best bı­ra­kı­yor.
Sa­nık da gi­dip bom­ba­la­rı pat­la­tı­yor.

* * *

Vah ki vah!..
Dev­let­te­ki bu çö­küş kar­şı­sın­da bun­ca de­ne­yi­me sa­hip bir ga­ze­te­ci ola­rak ne di­ye­ce­ği­mi bi­le­mi­yo­rum.
Sa­de­ce çok ürk­tü­ğü­mü ve tüy­le­ri­min ür­per­di­ği­ni yaz­mak­la ye­ti­ni­yo­rum.

Loading...