Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Ülke kaosa sürüklenirken Meclis tatil yapıyor!..

24 Temmuz 2015

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız.
Bay­ram­da, nö­bet­te­ki kö­şe­ci­niz ola­rak ça­lı­şır­ken, ya­zı­la­rım­dan bi­ri­ne “His­se­li İk­ti­dar Kum­pan­ya­sı Su­nar: Koa­lis­yon Ti­yat­ro­su­” baş­lı­ğı­nı at­mış­tım.
Ya­zı­mın içe­ri­ğin­de de AKP ile CHP ara­sın­da sür­dü­rü­len hü­kü­met kur­ma gi­ri­şim­le­ri­nin bir al­dat­ma­ca­dan iba­ret ol­du­ğu­nu an­lat­mış­tım.
Dün CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­kal, “Ko­alis­yon gö­rüş­me­le­ri ti­yat­ro­dan iba­re­t” de­yin­ce, ak­lı­ma o ya­zı gel­di.
Açık­la­ma­la­rı­nı okur­ken, “Ül­ke­mi­zin en de­ne­yim­li si­ya­set­çi­le­rin­den bi­ri olan Bay­kal, doğ­ru­su bu tes­pi­tiy­le he­de­fi 12'den vur­mu­ş” de­mek­ten ken­di­mi ala­ma­dım.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Si­ya­set­te hiç­bir şey dı­şa­rı­dan gö­rül­dü­ğü gi­bi de­ğil­dir.
Şu an­da AKP ve CHP'­nin ön­de ge­len­le­ri, koa­lis­yon ku­ru­la­cak (mış) gi­bi ya­pı­yor.
Fut­bol de­yi­miy­le her­kes top çe­vi­ri­yor!
Her iki ta­raf da ül­ke­yi hü­kü­met­siz bı­rak­ma­mak için öz­ve­ri­de bu­lun­ma­ya ra­zıy­mış gi­bi dav­ra­nı­yor. Böy­le­ce “Bu iş ol­ma­ya­ca­k” de­me­yi bir­bi­ri­ne bı­ra­kı­yor. Ön ala­rak, kar­şı ta­ra­fı “ma­sa­dan kalk­mak ve so­rum­suz­luk­la­” suç­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.
Bu ara­da Sa­ra­y'­ın koa­lis­yon hü­kü­me­ti­ni as­la is­te­me­di­ği, onun tek dü­şün­ce­si­nin se­çim­ler­den ön­ce Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın söz­cü­sü Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın da açık­la­dı­ğı gi­bi, ül­ke­yi er­ken ge­nel se­çi­me gö­tür­mek ve tüm yön­tem­le­ri kul­la­nıp, AK­P'­yi ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar yap­mak ol­du­ğu dik­kat­ler­den ka­çı­rı­lı­yor.
Bun­lar ya­şa­nır­ken kim­se­nin ak­lı­na da “Ya­hu ye­ni bir Mec­lis var. Üs­te­lik bu Mec­lis ye­mi­ni­ni et­miş, Baş­ka­nı­nı ve Di­va­nı­nı seç­miş, onu ha­re­ke­te ge­çi­re­lim, ül­ke­nin so­run­la­rı­na el ko­ya­lı­m” de­mek gel­mi­yor!
Bu ger­çek di­le ge­ti­ril­me­di­ği gi­bi, hal­kın oyuy­la res­men düş­müş bir hü­kü­me­tin ba­zı­sı mil­let­ve­ki­li bi­le ol­ma­yan üye­le­riy­le ül­ke­yi yö­net­me­ye de­va­mı­na da ses çı­ka­rıl­mı­yor!
Dü­şük ik­ti­da­rın san­ki hü­kü­me­ti on­lar ku­ra­cak­lar­mış gi­bi, “ST­K'­lar­dan (Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı) gö­rüş ala­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ko­mik öte­si açık­la­ma­la­rı­na bi­le tep­ki ve­ril­mi­yor.
Mec­li­s'­i gö­re­ve ça­ğır­mak için, -bu sa­tır­la­rın ya­zıl­dı­ğı sa­at­ler­de ge­len CHP'­nin ola­ğa­nüs­tü top­lan­ma çağ­rı­sı­nın dı­şın­da- cid­di hiç­bir gi­ri­şim ser­gi­len­mi­yor.
Üs­te­lik te­rör tüy­ler ür­per­ten kat­li­am­lar yap­ma­ya baş­la­mış, ül­ke kan gö­lü­ne dön­müş du­rum­day­ken.
Al­lah aş­kı­na, bu­na ben­zer bir re­za­let han­gi de­mok­ra­si­de ya­şa­na­bi­lir?

* * *

De­niz Bay­kal, bi­ri­kim­le­ri­nin ışı­ğın­da gün­de­mi ana­liz eder­ken bu re­za­le­te de dik­kat çek­miş. Su­ruç kat­li­amıy­la il­gi­li so­ru­ya ce­vap ve­rir­ken şun­la­rı söy­le­miş:
“Ha­tır­lar­sı­nız çok uzun sü­re­dir iz­le­nen yan­lış po­li­ti­ka­la­rı eleş­ti­ri­yor, ‘Bu po­li­ti­ka­lar Tür­ki­ye'yi de Or­ta­do­ğu­lu­laş­tı­ra­bi­lir, bu sa­va­şa ta­raf ol­ma­yın, yok­sa bi­zi de bu sa­va­şın içi­ne çe­ke­bi­lir­le­r' di­yor­duk. Dün­ya­nın baş­ka bir ül­ke­sin­de böy­le bir sal­dı­rı son­ra­sın­da Mec­lis der­hal top­la­nır, hü­kü­met is­ti­fa eder, ye­ni bir po­li­ti­ka iz­le­nir­di. An­cak bu­ra­sı Tür­ki­ye, nor­mal ol­ma­yan nor­mal­miş gi­bi gös­te­ri­li­yor. Ama acı da ol­sa CHP'­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da­ki tu­tu­mu­nun ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu­nu gör­dük…”
Bay­kal, MHP'­nin yer al­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­ma­sıy­la koa­lis­yon umu­du­nun so­na er­di­ği­ni be­lir­te­rek, ti­yat­ro­nun son per­de­si­ni de üç söz­cük­le özet­le­miş:
“Ka­sım­da se­çim var!..”
Not: Gazetemiz baskıya hazırlanırken CHP'nin olağan üstü toplantı çağrısına AKP'den olumlu cevap geldiği bildirildi.