Yeni bir yolsuzluk ve rüşvet depremi geliyor!

Yıl 2011…
An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Şu­be'ye Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı (TCDD) ile il­gi­li bir ih­bar ge­li­yor. İh­bar­da di­le ge­ti­ri­len id­di­ala­rın bi­raz üze­ri­ne gi­di­lin­ce, rüş­vet ve yol­suz­luk zin­ci­rin­de­ki hal­ka­la­rın Ka­mu İha­le Ku­ru­mu'na ka­dar uzan­dı­ğı gö­rü­lü­yor.

* * * *

Ay­nı dö­nem­de İz­mi­r'­de TCDD bağ­lan­tı­lı bir baş­ka ope­ras­yon yü­rü­tü­lü­yor. Ama so­ruş­tur­ma de­rin­leş­ti­ril­dik­çe işin için­den An­ka­ra dos­ya­sın­da­ki ki­şi­ler çık­ma­ya baş­lı­yor. Bu­nun üze­ri­ne An­ka­ra ve İz­mir Or­ga­ni­ze Şu­be Mü­dür­le­ri or­tak bir top­lan­tı dü­zen­li­yor.

* * * *

Top­lan­tı­da İz­mi­r'­de­ki ope­ras­yo­nun bir sü­re er­te­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor. Zi­ra el­de­ki is­tih­ba­ri bil­gi­le­re gö­re İz­mi­r'­de­ki rüş­vet ve yol­suz­luk­la­rın, bu zin­ci­rin kü­çük bir hal­ka­sı­nı oluş­tur­du­ğu, ya­pı­la­cak bir ope­ras­yo­nun bü­yük res­me za­rar ve­re­ce­ği an­la­şı­lı­yor. İz­mir ope­ras­yo­nu­nun ha­zır­lık­la­rı bü­yük giz­li­lik­le de­vam eder­ken, ba­zı bil­gi­le­rin sız­ma­sı en­gel­le­ne­mi­yor. (Dos­ya ha­len açık, tüm uğ­raş­la­ra rağ­men ka­pa­tı­la­ma­mış du­rum­da.)

* * * *

Bel­ge ve ka­nıt­la­ra gö­re TCDD dos­ya­sı çok bü­yük.
Dört es­ki AK­P'­li ba­kan hak­kın­da­ki yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nı so­ruş­tur­mak ama­cıy­la Mec­li­s'­te ku­ru­lan ko­mis­yo­nun CHP'­li üye­le­rin­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ge­r'­e gö­re bu dos­ya, dep­rem ya­ra­tan 17 Ara­lık dos­ya­sı­nın iki ka­tı bü­yük­lük­te…
Zi­ra dos­ya bü­yük ge­mi iha­le­le­ri, Hay­dar­pa­şa Ga­rı Yan­gı­nı, Van Ro-Ro, Ka­ra­de­niz Otoyo­lu, İz­mir Li­ma­nı, Hız­lı Tren İha­le­si, kı­sa­ca­sı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı'nın tüm iha­le­le­ri­ni mer­cek al­tı­na alı­yor.

* * * *

So­ruş­tur­ma iler­le­dik­çe Ka­mu İha­le Ku­ru­mu'n­da­ki (KİK) rüş­vet çar­kı­na ula­şı­lı­yor. Ku­rum­da 9 üye gö­rev ya­pı­yor. İd­di­aya gö­re bu­ra­da ne­re­dey­se rüş­vet­siz hiç­bir iş dön­mü­yor. En bü­yük rüş­ve­ti ve­ren iha­le­yi ka­pı­yor. İha­le­ye gi­ren fir­ma­lar­la iliş­ki ku­ru­la­rak kim da­ha çok rüş­vet ve­rir­se iha­le onun adı­na tes­cil­le­ni­yor.
Rüş­vet çar­kı öy­le­si­ne ra­hat ça­lı­şı­yor ki, KİK üye­le­ri um­re­ye bi­le rüş­vet pa­ra­sıy­la git­me­ye baş­lı­yor­lar. Bu­nun­la da ye­tin­me­yip, um­re dö­nü­şün­de rüş­vet al­dık­la­rı şir­ket­le­ri ara­ya­rak ma­saj sa­lon­la­rın­da ken­di­le­ri­ne ka­dın gön­de­ril­me­si­ni ta­lep edi­yor­lar. Hat­ta be­ğen­me­dik­le­ri ka­dın­lar ge­lin­ce, da­ha gü­ze­li­ni gön­der­me­le­ri­ni is­ti­yor­lar! Ya­ni ah­lak­sız­lık pa­ra al­mak­la sı­nır­lı kal­mı­yor, iş­te böy­le­si­ne re­zil bo­yut­la­ra ula­şı­yor.

* * * *

A.K. ad­lı ki­şi KİK üye­si se­çil­di­ği yıl kar­de­şi 6 şir­ket ku­ru­yor. Bu şir­ket­ler her yıl za­rar gös­te­ri­yor ama es­ki pa­ray­la 600 tril­yon­luk iş yap­ma­yı ba­şa­rı­yor!.. A.K. ve kar­de­şi­nin he­sa­bı­na pa­ra di­rekt gir­mi­yor. Pe­ki ki­min he­sa­bı­na gi­ri­yor? Kar­de­şi­nin şir­ke­ti­nin çay­cı­sı­nın an­ne­si adı­na açı­lan he­sa­ba!.. Ora­dan da şir­ke­tin he­sa­bı­na ge­ri gön­de­ri­li­yor.
Er­dal Ak­sün­ge­r'­in, elin­de­ki dos­ya­da bu­lu­nan bel­ge­ler­den yo­la çı­ka­rak di­le ge­tir­di­ği id­di­ala­rın kü­çük bir bö­lü­mü­nü si­ze ak­tar­dım.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Dos­ya­da da­ha ne­ler var, ne­ler…
Sa­de­ce bir KİK üye­si­nin kar­de­şi­nin pa­ra­van şir­ket­le­ri­ne gi­den pa­ra, es­ki ra­kam­lar­la 1 kat­ril­yo­na yak­la­şı­yor­sa, va­rın siz, bu dos­ya­nın tü­mün­de­ki yol­suz­luk ve rüş­ve­tin bo­yu­tu­nu dü­şü­nün.
İyi­si mi bek­le­ye­lim, ays­ber­gin su al­tın­da­ki mu­az­zam kıs­mı­nı da gö­re­lim.
Zi­ra bas­kı ve teh­dit­le­re rağ­men CHP'­li Ak­sün­ger, yol­suz­luk ve rüş­ve­tin du­dak uçuk­la­ta­cak bo­yut­la­rı­nı ya­kın­da ka­mu­oyu­na açık­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Loading...