Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Yeni Meclis, AKP’nin gizli anlaşmalarını ortaya çıkarmalı…

4 Temmuz 2015

Wi­ki­Le­aks si­te­si­nin ku­ru­cu­su Ju­li­an As­san­ge, ge­çen haf­ta Tür­ki­ye'yi il­gi­len­di­ren çok çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Ass­san­ge “Tür­ki­ye, Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r'­ın 2012 yı­lın­da giz­li bir an­laş­ma ya­pa­rak, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esa­d'­ı de­vir­me ko­nu­sun­da mutabık kaldıklarını” id­di­a et­ti. Bu ko­nu­da el­le­rin­de Suu­di Ara­bis­tan kay­nak­lı bel­ge­ler ol­du­ğu­nu öne sür­dü.

* * *

Şu işe ba­kar mı­sı­nız?
Tür­ki­ye, ken­di­si­ni Sün­ni İs­la­m'­ın ha­mi­si sa­yan ve ön­ce Su­ri­ye, son­ra da İran ol­mak üze­re Şi­i ha­ki­mi­ye­tin­de­ki dev­let­le­ri ha­ri­ta­dan sil­me­yi ka­fa­ya ko­yan mez­hep­çi Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r'­la giz­li an­laş­ma ya­pı­yor, ama bun­dan Mec­li­s'­in ha­be­ri ol­mu­yor!
Ay­nı şe­kil­de Suu­di Ara­bis­tan ve or­tak­la­rı, Ye­me­n'­de­ki Hu­si­le­ri Aden Kör­fezi'nin stra­te­jik nok­ta­la­rın­dan uzak tu­ta­bil­mek için bom­ba­lar yağ­dı­rı­yor, Tür­ki­ye de yi­ne on­la­rın ya­nın­da yer alı­yor!
Sa­vaş ila­nı an­la­mı­na ge­le­bi­le­cek bu çok va­him ge­liş­me­ler Mec­li­s'­ten ka­çı­rı­lı­yor!
Ya­ni bir ba­kı­ma Mec­li­s'­in yet­ki­si gasp edi­li­yor!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
He­pi­miz ye­ni Mec­li­s'­ten çok şey bek­li­yo­ruz.
Ta­raf­sız dış po­li­ti­ka uz­man­la­rı­na gö­re üze­ri­ne gi­dil­me­si ge­re­ken en önem­li iki ko­nu­yu, bu giz­li an­laş­ma­lar oluş­tu­ru­yor.
Ör­ne­ğin;
1- 2012'de­ki “Be­şar Esa­d'­ı De­vir­me­” an­laş­ma­sın­dan son­ra ül­ke­mi­ze Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r'­dan kaç nak­li­ye uça­ğı gel­miş­tir?
2- Bu uçak­lar ne ta­şı­mış­tır? Kar­go­lar­da ne var­dır?
3- Uçak­la­rın Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı'na ge­tir­di­ği yük­le­ri kim­ler tes­lim al­mış­tır?
4- Bu tes­li­mat sı­ra­sın­da MİT ve kam­yon­la­rı dev­re­ye gir­miş mi­dir?
5- Ün­lü “MİT TI­R'­la­rı Dos­ya­sı­”n­da­ki si­lah­lar bu yol­la mı edi­nil­miş­tir?

* * *

Hay­di yü­ce Mec­lis,
Al sa­na tek­nik de­tay­la­ra gir­me­den yaz­dı­ğım bom­ba gi­bi bir so­ruş­tur­ma ko­nu­su.
Gös­ter ira­de­ni, kur ko­mis­yo­nu.
As­san­ge'ın ye­ni bel­ge­ler açık­la­ma­sı­nı bek­le­me…
Bu giz­li an­laş­ma­la­rı ve han­gi ne­den­ler­le mil­li ira­de­den ka­çı­rıl­dık­la­rı­nı çı­kar or­ta­ya.
Gasp edi­len yet­ki­ni al AK­P'­nin elin­den…

Müj­dat Ge­zen “Ya­lan­dan Kim Öl­mü­ş”­ü ti­yat­ro­ya ta­şı­yor…

İn­sa­nın ha­ya­tın­da gü­ven­le sır­tı­nı dönüp, ok­ya­nus­la­ra açı­la­bi­le­ce­ği ki­şi­ler ol­ma­lı.
Ama on­la­rı bul­mak zor­dur. Ba­zen kos­ko­ca bir ya­şam ge­çer, ara­nan o dost bir tür­lü bu­lu­na­maz. Dost san­dı­ğı­nız, kar­şı­lık­sız sev­giy­le yü­re­ği­ni­zi aç­tı­ğı­nız ba­zı­la­rıy­sa, ade­ta bir yaz mel­te­mi gi­bi, ar­ka­la­rın­da hiç­bir iz bı­rak­ma­dan ha­ya­tı­nız­dan ge­lip ge­çer­ler…
Ne mut­lu ba­na ki ger­çek ar­ka­daş­lı­ğın tüm zor­lu sı­nav­ların­dan geç­miş, gü­ven im­bik­le­rin­den sü­zü­lüp gel­miş böy­le bir dos­ta sa­hi­bim.
Hem de ço­cuk­luk yıl­la­rım­dan bu ya­na, ya­ni ken­di­mi bil­dim bi­le­li…
O, ya­şa­yan en es­ki ar­ka­da­şım, iyi gün­de, kö­tü gün­de hep ya­nım­da his­set­ti­ğim ka­dim dos­tum; Müj­dat Ge­zen…

* * *

Sev­gi­li Müj­dat bir gün ara­yıp “U­ğur se­nin bü­tün ki­tap­la­rı­nı ta­ra­yarak, ya­şan­mış en gü­zel anek­dot­lar­dan olu­şan bir oyun yaz­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. Hiç dü­şün­me­den “Hep­si se­nin­dir, ne yap­mak is­ter­sen ya­p” de­dim.
Ça­lış­kan­lı­ğı­na ve üre­tim ener­ji­si­ne hay­ran ol­du­ğum dos­tum bir yıl emek ve­re­rek “Ya­lan­dan Kim Öl­mü­ş”­ü oyun­laş­tır­dı.
Böy­le­ce sek­sen­do­kuz ka­rak­ter­den olu­şan, on­lar­ca ya­şan­mış olay­la akıp gi­den ve kah gül­dü­ren, kah ağ­la­tan bir ti­yat­ro ese­ri or­ta­ya çık­tı.
Ben de okur­ken ba­zı yer­ler­de çok gül­düm, ba­zı sah­ne­ler­de ise uzun uzun dü­şün­düm.
“Ya­lan­dan Kim Öl­mü­ş” ye­ni se­zon­da se­yir­ci­siy­le bu­lu­şu­yor.
Ya­rım asır bo­yun­ca ek­ra­nı pay­laş­tı­ğım Müj­dat bu oyu­na çok emek ver­di.
Eme­ği­ne, yü­re­ği­ne sağ­lık di­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

* * *

Dün bü­yük Ve­fa­lı, bü­yük ak­tör Ke­mal Su­na­l'­ın 15. ölüm yıl­dö­nü­müy­dü.
Twit­ter he­sa­bım­dan pay­laş­tı­ğım “Ev­le­ri­mi­ze gi­rip, 7'den 70'e he­pi­mi­zi gül­dür­dün. Sa­na bir kah­ka­ha bor­cu olan­lar, her 3 Tem­mu­z'­da sev­giy­le ana­cak­la­r” şek­lin­de­ki me­sa­jım bir­kaç sa­at için­de re­kor dü­zey­de pay­la­şıl­dı. Çün­kü onun film­le­ri, ge­ril­miş ve gül­me­ye has­ret kal­mış top­lu­ma “gü­le­bil­mek ne gü­zel şey­miş be kar­de­şi­m” de­dir­ti­yor. Ay­rı­ca Müj­da­t'­la bir­lik­te Ve­fa Li­se­si'n­de­ki bir et­kin­lik­te çek­tir­di­ği­miz fo­toğ­ra­fı­mız da ta­kip­çi­le­ri­mi­zin ar­şi­vin­de unu­tul­maz bir anı ola­rak yer al­dı.
Nur için­de yat sev­gi­li dos­tum.