Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Yerlerde sürünen itibar, saraylara akıtılan milyarlarla ayağa kaldırılamaz!..

25 Haziran 2015

2 Tem­muz 2013 Sa­lı… Sa­at 12.45…
Türk Ha­va Yol­la­rı'nın İz­mir-İs­tan­bul se­fe­ri­ni ya­pa­cak uça­ğı yol­cu­la­rı­nı alı­yor. Eko­no­mi bö­lü­mün­de­ki ön sı­ra­la­rın bi­rin­de otur­du­ğum için, uça­ğa gi­ren tüm yol­cu­la­rı gö­re­bi­li­yo­rum. On­lar ara­sın­da Ame­ri­ka'nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne ve eşi de bu­lu­nu­yor. Bü­yü­kel­çi ve be­ra­be­rin­de­ki­le­rin lüks “Bu­si­ness Clas­s”­ta otur­ma­la­rı­nı bek­ler­ken o, ya­nı­mız­dan ge­çip, eko­no­mi bö­lü­mü­nün ar­ka sı­ra­la­rı­na doğ­ru iler­li­yor! Bu ara­da ken­di­si­ni fark eden yol­cu­la­ra gü­lüm­se­ye­rek se­lam ver­me­yi de ih­mal et­mi­yor. Ha­ya­tım­da ilk kez kar­şı­laş­tı­ğım Bü­yü­kel­çi'nin otur­du­ğu ye­ri gör­mek için ar­ka­ma dö­nüp bak­tı­ğım­da kal­kıp, ya­nı­ma ka­dar ge­li­yor ve “U­ğur Bey ku­su­ra bak­ma­yın ge­çer­ken si­zi gö­re­me­dim. Na­sıl­sı­nız?” di­ye so­ru­yor. Ne­za­ke­ti­ne te­şek­kür edip kol­tu­ğu­na uğur­lu­yo­rum.

* * *

Ay­nı ak­şam dos­tum Ha­luk Şa­hi­n'­le bir­lik­te, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'nin en önem­li bay­ra­mı olan “U­lu­sal Ba­ğım­sız­lık Gü­nü­” kut­la­ma­la­rı için, İs­tan­bul Kon­so­los­lu­ğu'nun ver­di­ği da­ve­te ka­tı­lı­yo­ruz. Yi­ye­cek içe­cek ik­ram­la­rı­nı spon­sor fir­ma­la­rın üst­len­me­si her­kes gi­bi be­nim de dik­ka­ti­mi çe­ki­yor. Ama kim­se de “De­mek ki kos­ko­ca Ame­ri­ka'nın da­ve­te har­ca­ya­cak pa­ra­sı yok­mu­ş” di­ye dü­şün­mü­yor. Ak­si­ne, dün­ya­nın bir nu­ma­ra­lı sü­per gü­cü­nün, bu çok önem­li gün­de­ki da­vet­te bi­le ta­sar­ru­fu dü­şü­nü­yor ol­ma­sı, an­lam­lı bu­lu­nu­yor.

* * *

ABD Baş­kan­la­rı­nın yüz­yıl­lar­dır ya­şa­dı­ğı Was­hing­to­n'­da­ki Be­yaz Ev ise An­ka­ra'da­ki Sa­ra­y'­ın ya­nın­da ade­ta müş­te­mi­lat gi­bi ka­lı­yor!
Gel­miş geç­miş tüm baş­kan­lar, gö­rev sü­re­le­ri bo­yun­ca bu­ra­da ki­ra­cı ola­rak otur­duk­la­rı­ gi­bi, tüm özel mas­raf­la­rı­nın ve yi­yip iç­tik­le­ri­nin pa­ra­sı­nı ödü­yor­lar.
Ama Ame­ri­ka­lı­lar bu du­ru­mu “dev­le­tin güç ve say­gın­lık kay­bı­” ola­rak yo­rum­la­mı­yor­.
Tam ter­si­ne, sı­ra­dan in­san­lar, öde­dik­le­ri her “cen­t” ver­gi­nin Baş­kan ve ai­le­si­nin key­fi için har­can­ma­dı­ğı­nı bil­me­nin hu­zu­ru ve gü­ve­niy­le ya­şı­yor­.

* * *

Tah­min et­ti­ği­niz gi­bi sö­zü gi­de­rek tüm dün­ya­da deb­de­be ve is­ra­fın sim­ge­si ha­li­ne gel­me­ye baş­la­yan Sa­ra­y'­a ve 87 bin ki­şi­nin ze­kat pa­ra­sı­na denk gel­di­ği öne sü­rü­len gör­kem­li if­tar da­vet­le­ri­ne ge­ti­re­ce­ğim.
Sa­ra­yın şak­şak­çı söz­cü­le­ri, ina­nıl­maz bo­yut­ta­ki har­ca­ma­la­ra yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­re hep şu ce­va­bı ve­ri­yor­lar:
“İ­ti­bar­da ta­sar­ruf ol­maz!..”
Ay­rı­ca özel­lik­le An­ka­ra Mi­mar­lar Oda­sı'nın yap­tı­ğı bel­ge­li açık­la­ma­la­rın “Sa­ra­y'­ı hal­kın gö­zün­de iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya dö­nük bir al­gı ope­ras­yo­nu ol­du­ğu­nu­” öne sü­rü­yor­lar.
Ama bel­ge­ye bel­gey­le ce­vap ve­re­mi­yor­lar!
Oy­sa AK­P'­nin yap­tır­dı­ğı ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı bi­le, Sa­ra­y'­ın ve halk­tan top­la­nan ver­gi­ler­le akı­tı­lan mil­yar­lar­ca li­ra­nın, bu par­ti­nin oy kay­bın­da çok önem­li bir et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Da­ha da acı olan ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?
Da­nış­ma­nı­nı AB­D'­ye gön­de­rip ken­di­sin­den “Bu ada­mı de­li­ğe sü­pür­me­yin, kul­la­nı­n” di­ye söz et­ti­ren… ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma'nın te­le­fon­da ken­di­siy­le ko­nu­şur­ken beyz­bol so­pa­lı fo­toğ­raf çek­tir­me­si­ne ses çı­ka­ra­ma­yan… Da­vet­le­ri Ba­tı'nın güç­lü ül­ke­le­ri­nin dev­let ve­ya hü­kü­met baş­kan­la­rın­ca red­de­di­len… Yol­suz­luk id­di­ala­rı­na yö­ne­lik ta­pe­le­ri tüm dün­ya­da el­den ele do­la­şan… De­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­ri­nin hep­sin­de za­lim muk­te­dir ola­rak anı­lan Tür­ki­ye Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın, iti­ba­rı­nın çok­tan yi­tip git­ti­ği­ni hâ­lâ gö­re­mi­yor ol­ma­sı­dır.
He­pi­miz için acı olan bu­dur…
Bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da “İ­ti­bar­da ta­sar­ruf ya­pı­la­ma­z” sö­zü doğ­ru­dur.
Çün­kü iti­bar yi­tip gi­der­se bir da­ha ka­za­nı­la­maz.
Ama yer­ler­de sü­rü­nen iti­bar, is­ra­fın sim­ge­si sa­ray­lar­la, göz ka­maş­tı­ran da­vet­ler­le aya­ğa kal­dı­rı­la­maz!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more