Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Yılmaz Büyükerşen’i dinlerken dolandırıcılar kralı Sülün Osman’ı hatırladım!..

16 Mayıs 2015 Yazarlar

Sev­gi­li okur­la­rım,

Bil­mem ön­ce­ki ge­ce An­ka­ra Ye­ni­ma­hal­le'de­ki Na­zım Hik­met Kül­tür Mer­ke­zi­'n­den can­lı ola­rak ya­yın­la­dı­ğı­mız Halk Are­na­sı'nı sey­ret­ti­niz mi?
İz­le­me­yen­le­re he­men söy­le­ye­yim; şaş­kın­lık­tan ağ­zı­nı­zı bir ka­rış açık bı­rak­tı­ra­cak bel­ge­li ger­çek­le­ri ka­çır­dı­nız.
Es­ki­şe­hi­r'­i her­ke­sin öl­me­den ön­ce mut­la­ka gör­me­si ge­re­ken kent ha­li­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Prof. Yıl­maz Bü­yü­ker­şen bu ger­çek­le­ri an­la­tır­ken, on­ca de­ne­yi­me sa­hip ben bi­le “Ho­cam bu ka­da­rı da ola­maz, pes doğ­ru­su­” de­mek­ten ken­di­mi ala­ma­dım.

* * *

Sö­zü uzat­ma­dan an­la­ta­yım:
AK­P'­nin res­mi in­ter­net si­te­sin­de, Prof. Bü­yü­ker­şe­n'­in ha­ya­tı­nı ken­ti­ne ada­ya­rak yap­tı­ğı gör­kem­li eser­le­rin ço­ğu­nu, san­ki ken­di­le­ri yap­mış gi­bi gös­ter­miş­ler!
Ör­ne­ğin ne ka­dar ağaç dik­tik­le­ri­ni an­la­tır­ken, Yıl­maz Ho­ca­'nın Por­suk Neh­ri'nin su­yu­nu arı­ta­rak oluş­tur­du­ğu gö­le­tin ve ha­ri­ku­la­de pey­za­jın fo­toğ­ra­fı­nı kul­lan­mış­lar!
Ho­ca söy­le­di.
İn­sa­nın için­de ge­zer­ken ken­di­si­ni toz pem­be bir rü­ya­day­mış gi­bi his­set­ti­ği bu bü­yü­le­yi­ci par­ka, ağa­cı bı­ra­kın, bir ça­lı bi­le dik­me­miş­ler!
Ama sı­ra oy av­cı­lı­ğı­na ge­lin­ce, gö­rün­tü­sü­nü hiç çe­kin­me­den si­te­le­ri­ne “kes-ya­pış­tır­la­” al­mış­lar!..

* * *

Ha­va­ala­nı da öy­le…
Prof. Bü­yü­ker­şe­n'­in Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü dö­ne­min­de kur­du­ğu Si­vil Ha­va­cı­lık Oku­lu'na ait pist ve han­gar­lar da­hil ne ka­dar te­sis var­sa ken­di dö­nem­le­rin­de in­şa edil­miş gi­bi tanıtmışlar.
Oy­sa tüm yap­tık­la­rı, pis­ti bi­raz uza­tıp ge­niş­let­mek­ten iba­ret kal­mış!
Du­run da­ha bit­me­di.
En bü­yük kan­dır­ma­ca­yı da san­ki bu ha­va­ala­nın­dan di­ğer kent­le­re vı­zır vı­zır uçak se­fer­le­ri var­mış gi­bi, uçuş sa­yı­la­rı ve­re­rek yap­mış­lar.
Oy­sa bu alan­dan yurt için­de hiç­bir ye­re ta­ri­fe­li uçak se­fe­ri yok­muş!
“Pe­ki ma­dem ta­ri­fe­li uçak kalk­mı­yor, o hal­de pro­pa­gan­da si­te­sin­de be­lir­ti­len bin­ler­ce uçu­şu kim­ler ya­pı­yo­r” di­ye so­ra­bi­lir­si­niz.
Ho­ca bu­nun da ce­va­bı­nı ver­di:
Si­vil Ha­va­cı­lık Oku­lu'nun eği­tim uçak­la­rı!..

* * *

Prof. Bü­yü­ker­şen bun­lar gi­bi bir­çok ör­ne­ği bel­ge­le­ri­ni gös­te­re­rek an­la­tır­ken, ak­lı­ma bir­den Sü­lün Os­man ola­rak ün­le­nen ve ta­ri­he “en bü­yük do­lan­dı­rı­cı­” ola­rak ge­çen Os­man Zi­ya Sü­lün gel­di.
1984 yı­lın­da bir otel oda­sın­da ve­fat eden Sü­lün Os­man, ta­şı top­ra­ğı al­tın olan İs­tan­bu­l'­a bü­yuk umut­lar­la ge­len saf va­tan­daş­la­rı kan­dı­rı­yor, Ga­la­ta Ku­le­si, Hay­dar­pa­şa Gar Bi­na­sı ve mey­dan­lar­da­ki sa­at­le­ri san­ki ba­ba­sı­nın ma­lıy­mış gi­bi sa­tı­yor­du.
Dev eser­le­ri çok ucu­za ka­pat­tı­ğı­nı dü­şü­nen uya­nık­la­rı (!) do­lan­dı­rıp pa­ra­la­rı­nı ce­be in­di­ri­yor­du!
En son Ga­la­ta Köp­ru­sü'nü sa­tar­ken ya­ka­lan­mış­tı.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Her şey ak­lı­ma ge­lir­di de, gü­nün bi­rin­de bir si­ya­si par­ti­nin oy uğ­ru­na “Sü­lün Os­ma­n” tak­ti­ği­ni be­nim­se­ye­ce­ği gel­mez­di.
Dü­rüst par­ti men­sup­la­rı­nı ten­zih ede­rek söy­lü­yo­rum; ya­pı­lan, en ha­fif tabiriy­le eser sa­hi­bi­ne ve eme­ği­ne say­gı­sız­lık­tır.
Etik de­ğil­dir.
Seç­me­ni kan­dı­ra­rak oyu­nu çal­ma­yı amaç­la­mak­tır.

* * *

Ne der­si­niz?
Bü­yü­ker­şen ho­ca­mı­zın an­lat­tı­ğı “is­ter inan, is­ter inan­ma­” tü­rün­den olay­la­rı din­ler­ken Sü­lün Os­ma­n'­ı ha­tır­la­mak­ta hak­lı mıy­mı­şım?

YAZARIN TÜM YAZILARI