Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ankara’nın ışıkları

Ulu­sal ay­dın­lı­ğı­mı­zın kay­na­ğı ATA­TÜR­K'­ümü­zü, top­lum­sal ay­dın­lı­ğı­mı­zın kay­na­ğı ka­dın­la­rı­mı­zı amaç­la­dı­ğı­mız sa­nıl­ma­sın. On­la­rın yü­re­ği­miz­de­ki ve bi­lin­ci­miz­de­ki öz­gün yer­le­ri iç­ten­lik­le ve sı­cak­lık­la ko­run­mak­ta, var­lı­ğı­mı­za unu­tul­ma­sı ve yad­sın­ma­sı ola­nak­sız kat­kı­la­rı­nın de­ğe­ri bi­lin­mek­te­dir. Ki­mi ay­maz, sap­kın ve ki­şi­lik­si­zin söz­lü ve ey­lem­li sal­dı­rı­la­rı, bağ­lı­lı­ğı­mı­zı as­la et­ki­le­me­mek­te­dir.
Bu­gün­kü ya­zı­mız­da de­ğin­mek is­te­di­ği­miz An­ka­ra so­kak­la­rıy­la ye­ter­siz, sö­nük, cı­lız so­kak lâm­ba­la­rı da de­ğil­dir. Ter­si­ne, ya­şa­mı­mı­zı de­ği­şik yön­ler­den ay­dın­la­tan An­ka­ra'da otu­ran say­gın ve seç­kin ki­şi­ler­den ki­mi­le­ri­dir. Bun­lar, top­lu­mu­mu­zun ta­nı­dı­ğı­nı bil­di­ği­miz de­ğer­le­ri ol­mak­la bir­lik­te okur­la­rı­mı­zın da kı­vanç duy­ma­la­rı için ça­ba­la­rı ve ba­şa­rı­la­rıy­la bir kez da­ha an­ma­yı ya­rar­lı bul­du­ğu­muz ay­dın­lık kay­nak­la­rı­mız­dır.
An­ka­ra'nın sön­mez ışı­ğı Anıt-Ka­bi­r'­den ya­yıl­mak­ta, tüm ül­ke­nin uf­ku­nu sar­mak­ta­dır. O kut­sal ışı­ğın ki­mi­le­ri­nin gör­mek is­te­me­yen göz­le­ri­nin ar­ka­sın­da­ki ko­yu ka­ran­lık­la yad­sın­ma­sı, ken­di­le­ri­ni kü­çük dü­şü­ren ki­mi bo­zuk­luk­la­rı­nın aç­ma­zı­dır.

IŞIK­LA­RI­MIZ­DAN

Si­ya­sal bağ­lam­da ala­ca­ka­ran­lık or­ta­mın ruh­la­rı­mı­za iş­le­yen olum­suz et­ki­le­ri sür­se de ken­di alan­la­rın­da ya­ra­tı­cı­lık­la­rı ve ya­pım­cı­lık­la­rıy­la gö­nen­di­ren yurt­taş­la­rı­mız he­pi­mi­ze mut­lu­luk ver­mek­te­dir.
Yurtiçin­de ve dı­şın­da bü­yük ya­pı­la­ra im­za atan ta­nın­mış işadam­la­rı­mız­dan Yük­sel ERİM­TAN, An­ka­ra-Ka­le'de, “E­rim­tan Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Mü­ze­si­”ni aç­tı. Ala­nın­da ilk özel mü­ze­de M.Ö. 3000'li yıl­la­ra, es­ki Tunç Ça­ğı'na uza­nan Hi­tit, Genç Ro­ma ve Bi­zans uy­gar­lık­la­rı­na iliş­kin ko­lek­si­yo­nu­nu ser­gi­le­di. Cam ya­pıt­lar, şi­şe­ler, sü­ra­hi­ler, kâ­se­ler, bar­dak­lar ya­nın­da bi­le­zik­ler, mü­hür­ler, yü­zük taş­la­rı, He­le­nis­tik-Ro­ma ve Bi­zans dö­ne­mi­nin al­tın, gü­müş, bronz sik­ke­le­ri, ça­nak­lar, çöm­lek­ler, ta­kı­lar, çi­vi ya­zı­lı tab­let­ler, eş­ya­lar­la Ro­ma dö­ne­min­de ha­mam­lar­da kul­la­nı­lan ge­reç­ler yer al­mak­ta­dır. Ay­rı­ca dün­ya­da­ki en es­ki gör­sel bel­ge­ler­den Fa­yum por­tre­le­ri de Ro­malı­la­ra öy­kü­nen Mı­sı­r­lı ka­dın, er­kek ve ço­cuk­la­rın giy­si, eş­ya ve eş­ya­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Mü­cev­her­ler­le bir­lik­te ser­gi­le­nen tüm par­ça­lar in­san­la­rın uy­gar­lık yü­rü­yü­şü­nün ta­rih­sel ka­nıt­la­rı­dır.
Yi­ne bü­yük bir hol­din­gin yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­nı sür­dü­rür­ken sa­nat ça­lış­ma­la­rıy­la öne çı­kan ka­dın­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­rin­den A. Pı­nar KÖK­SAL bes­te­le­di­ği sen­fo­ni­le­ri şar­kı­la­rıy­la TRT re­per­tu­arın­da­ki eser sa­yı­sı­na gö­re 1600'lü yıl­lar­dan gü­nü­mü­ze ka­dar gel­miş olan 250 ka­dın bes­te­ci ara­sın­da ilk üç­te sa­yıl­mak­ta­dır. 13 yıl ec­za­cı­lık, bu ara­da 4 yıl Ec­za­cı Oda­sı Ge­nel Sek­re­te­ri ola­rak ça­lı­şan ba­yan KÖK­SAL, kur­duk­la­rı eği­tim vak­fı­nın da yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­ve­ki­li­dir. Bu uğ­raş­la­rı dı­şın­da re­sim, si­ne­ma, ti­yat­ro, dans gi­bi sa­nat kol­la­rı­na, psi­ko­lo­ji­ye il­gi duy­mak­ta, fo­toğ­raf çe­kim­le­riy­le de öne çık­mak­ta­dır.

AN­MA­MAK OL­MAZ

İNÖ­NÜ Vak­fı'nın ba­şın­da­ki Öz­den (İNÖ­NÜ) TO­KE­R'­i, Ana­do­lu Çağ­daş Eği­tim Vak­fı Baş­ka­nı Ay­la HA­TIR­LI'yı ta­rih, bi­lim, kül­tür ve eği­tim ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rıy­la top­lu­mu­muz ta­nı­yor. Dil Der­ne­ği Baş­ka­nı Sev­gi ÖZEL de ça­ba­la­rıy­la An­ka­ra­lı­la­rın be­ğe­niy­le iz­le­di­ği Ata­türk­çü ka­dın­la­rı­mız­dan­dır. Bil­gi Ya­yı­ne­vi'nin ya­yın­la­rın­da­ki ça­lış­ma­la­rıy­la Bi­ray ÜS­TÜ­NER yö­ne­ti­ci ola­rak kül­tür ya­şa­mı­mı­za ya­rar­lı kat­kı­lar­da bu­lun­mak­ta­dır. Üni­ver­si­te­le­ri­miz­de­ki bi­lim ka­dın­la­rı­mız, va­kıf ve der­nek­ler­de­ki baş­kan ve yö­ne­ti­ci ka­dın­la­rı­mız, iş ka­dın­la­rı­mız ör­nek gös­te­ri­le­cek de­ğer­le­ri­miz­dir. Hep­si­ni kut­lu­yo­ruz. Saç­tık­la­rı ışık­lar ül­ke­mi­zin güç kay­nak­la­rı­dır. Ya­rın­la­rı­mı­zı da ay­dın­la­ta­cak­tır. Y. Müh. Erol ÜÇE­R'­in ya­pım iş­le­riy­le öne çı­kan şir­ket ça­lış­ma­la­rı dı­şın­da ta­rım­da ör­nek ça­ba­la­rı, An­ka­ra Ata­türk Li­se­si Eği­tim Vak­fı'n­da öğ­ren­ci­le­re çok yön­lü kat­kı­la­rı ve ALEV der­gi­siy­le yap­tı­ğı kül­tür, sa­nat, bi­lim açı­lı­mı, mem­le­ke­tin­de özel okul ve yurt ola­nak­la­rı sun­ma­sı ile An­ka­ra işadam­la­rın­dan Nal­lı­ha­n'­lı Ay­han SÜ­ME­R'­in yap­tı­rıp Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na ba­ğış­la­dı­ğı gör­kem­li okul, va­kıf, der­nek ve spor ça­lış­ma­la­rı da al­kış­la­na­cak­tır. Bun­lar gi­bi sa­nat ve spor dal­la­rın­da al­kış­la­dı­ğı­mız ka­dın­la­rı­mız­la da övün­mek­te­yiz. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Tan­sel ÇÖ­LA­ŞA­N'­ı ka­mu­oyu­nu et­ki­le­yen açık­la­ma­la­rı, im­za­sı­nı ta­şı­yan bil­di­ri­ler­le ya­zı­la­rı ve Türk Dev­ri­mi ile eği­tim ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le il­giy­le iz­le­yen An­ka­ra'lı­lar mut­lu­dur.