Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Anmak

İn­san­lık iliş­ki­le­ri­ni ni­te­ler­ken sık sık kul­la­nı­lan Arap­ça kö­ken­li “ve­fa­” söz­cü­ğü, bağ­lı­lık ve de­ğer­bi­lir­li­ği içe­ren ya­kın­lık duy­gu­su­nu an­la­tır. Se­vip say­dık­la­rı­nı ara­yıp sor­mak, so­run­la­rıy­la il­gi­le­nip des­tek ol­mak, yar­dım et­mek, kat­kı ver­mek, sı­cak bağ­lı­lı­ğın ola­ğan ge­rek­le­ri­dir. Son yıl­lar­da gi­de­rek bo­zu­lan top­lum­sal iliş­ki­ler kap­sa­mın­da ve­fa­sız­lık­tan ya­kı­nıl­dı­ğı bir ger­çek­tir. Za­man za­man de­ğer­bil­mez­lik ya­kın­ma­la­rı­na Tür­ki­ye'mi­zin ve Ata­tür­k'­ümü­zün de­ğe­ri­ni bil­me­me ör­ne­ği ve­ril­mek­te­dir.

Duy­gu­sal ve dü­şün­sel güç, ki­şi­nin en ger­çek­çi da­ya­nak­la­rın­dan­dır. Ve­fa­lı dav­ra­na­rak (ve­fa­kâr­lık gös­te­re­rek) ve­ri­len des­te­ğin öne­mi yad­sı­na­maz. Ka­tıl­ma, doğ­ru­la­ma ya­nın­da yal­nız­lı­ğı azalt­ma­dan üzün­tü ve acı­yı gi­der­me­ye uza­nan tu­tum, da­ya­nış­ma­nın ve dost­lu­ğun de­ğe­ri­ni or­ta­ya ko­yar.

So­run­lar­la bu­na­lan, yar­dım­la­ra ge­rek­si­nim du­yan bir ya­kı­nı ara­mak, onun ya­nın­da ol­mak, ona güç ver­mek, in­san­lık ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­nin kı­van­cı­nı du­yu­rur. “Ö­lü­ler biz an­dık­ça ya­şa­r” sö­zü­nün yan­sıt­tı­ğı an­lam, ge­ri­de ka­lan­la­rın ve­fa duy­gu­su­nu vur­gu­lar. On­la­rın fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­mek, ya­pıt­la­rı­nı oku­mak ve din­le­mek, oyun­la­rı­nı iz­le­mek, on­lar­la bir­lik­te ol­mak, öz­lem gi­der­mek, on­la­rı ye­ni­den ya­şa­mak ve ya­şat­mak­tır.
Din­sel bay­ram­la­rın ai­le­ler ve bi­rey­ler ara­sın­da­ki ba­ğı pe­kiş­tir­me­ye, ulu­sal bay­ram­la­rın ulu­sal de­ğer­le­ri­mi­zi ana­rak on­la­rı ör­nek alıp iz­le­rin­de yü­rü­me is­ten­ci­mi­zi pe­kiş­tir­me­ye, top­lum­sal ba­rı­şı ve ulu­sal da­ya­nış­ma­yı güç­len­dir­me­ye kat­kı­sı tar­tı­şı­la­maz. Şi­ir­le­re, şar­kı­la­ra ko­nu olan ve­fa, ya­şa­mın ışı­ğı­dır. En önem­li, en de­ğer­li des­tek­tir. Dost­luk ve ve­fa ya­şam gü­cü­dür. Unut­ma­ma­lı, ne al­tın ge­mi, ne gü­müş ge­mi, dost ge­mi­si!

AN­MA

Bu­gün, Ha­tay Mil­let Mec­li­si'nin Tür­ki­ye'ye ka­tıl­ma ka­ra­rı­nı oy­bir­li­ğiy­le al­ma­sı­nın 76. yıl­dö­nü­mü­dür. Ko­ta­ran­la­rı en iyi duy­gu­lar­la anı­yo­ruz. 1 Tem­muz da ilk Türk bir­lik­le­ri­nin Ha­ta­y'­a gir­di­ği gü­nün 76. yıl­dö­nü­mü­dür.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more