Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Bahar çiçekleri

Kül­tür ve sa­nat bah­çe­mi­zin çi­çek­le­ri olan ki­tap­lar ba­ha­rın ışıl­tı­la­rı­nı ge­ti­ri­yor. Ay­da bir aç­tı­ğı­mız ki­tap kö­şe­mi­zi okur­la­rı­mız­la pay­la­şı­yo­ruz. Ki­tap­lık­la­rı zen­gin­leş­ti­ren ya­yın­lar mut­lu­lu­ğu­mu­zu ar­tı­ran dost­la­rı­mız­dır.
Prof. Dr. Ha­lil DE­ĞER­-
TE­Kİ­N'­in “1. Dün­ya Sa­va­şı/Do­ğu Cep­he­sin­de Mu­ha­cir­ler” ad­lı ta­ri­hî ro­ma­nı KAN­GU­RU Ya­yın­la­rı'nın,
Be­kir ÖZ­TÜR­K'­ün “AK YAR­GI Ada­let AK­P'­nin Kuk­la­sı­dır” ad­lı ki­ta­bı NER­GİZ Ya­yın­la­rı'nın,
Mus­ta­fa GÜR­SO­Y'­un “Dün­ya­la­şan Göz­le­rim” ad­lı, 6 bö­lüm­de 31 şi­ir­den olu­şan ki­ta­bı ile Sa­dık AL­BAY­RA­K'­ın “O­ku­ma Yaz­ma­nın Iz­dı­rap­la­rı” ad­lı ki­ta­bı DO­ĞU Ki­ta­be­vi'nin,
Dr. Er­soy ÖN­DE­R'­in
“İ­RA­N'­ın Nük­le­er Proğ­ra­mı­nın Ana­li­zi ve Tür­ki­ye- İliş­ki­ler, Yak­la­şım­lar ve Ge­liş­me­ler” ad­lı ki­ta­bı IQ Kül­tür Sa­nat Ya­yın­cı­lı­k'­ın,
Yal­çın MIH­ÇI ve Su­at
ÖZE­R'­in “Türk­çe­nin Di­ri­liş Ha­re­kâ­tı- Ar­tık Söz Türk­çe­nin” ad­lı or­tak ya­pıt­la­rı ÖZER Ya­yı­ne­vi'nin,
E­leş­tir­men Meh­met Ya­şar Bİ­LE­N'­e Mek­tup­lar (1)” ad­lı ki­tap SA­RİS­SA Ya­yın­la­rı'nın,
Prof. Dr. Ke­mal ALEM­
DA­ROĞ­LU'nun “Te­rö­rist Rek­tör, Kum­pas­çı­la­ra Neş­ter” ad­lı bir Si­liv­ri bel­ge­se­li ni­te­lik­li ki­ta­bı KAY­NAK Ya­yın­la­rı'nın,
Mus­ta­fa Tuğ­rul TUR­HA­N'­ın “Gi­de­ra­yak Hü­zün Var Anı­lar­da” ad­lı ki­ta­bı ile Fa­ruk NAL­BAN­TOĞ­LU­'nun “Güç­lü Ec­za­ne Yö­ne­ti­mi” ad­lı ki­ta­bı AR­TI­FAR­MA Ya­yın­la­rı'nın,
Şa­ir Ata­ol BEH­RA­MOĞ­LU'nun “A­ta­ol Beh­ra­moğ­lu Ya­rım Yüz­yıl­dan Şi­ir­ler” ad­lı ki­ta­bı ile çin­ce­den di­li­mi­ze çe­vir­di­ği Ji­di Ma­ji­a'­nın “Gök ve Yer Ara­sın­da” ad­lı ki­tap TE­KİN Ya­yı­ne­vi'nin,
Mus­ta­fa ÖN­CE­L'­in “Ak­sak Ho­ca ve Ani Ha­ra­be­le­ri” ad­lı ki­ta­bı MO­SO Ya­yı­ne­vi'nin,
Şa­ir Ha­si­be AY­TE­N'­in “Su­la­rın Ku­ca­ğı” ad­lı ki­ta­bı KUR­GU Kül­tür Mer­ke­zi'nin,
Di­ken­de Gül” ad­lı ki­ta­bı­nın 2. bas­kı­sı ise ADO­NİS Ki­tap­lı­ğı'nın, “Sev­gi İk­li­mi” ad­lı şi­ir ki­ta­bı EKİN Sa­na­t'­ın, “Ay­na­la­rı De­ğiş­ti­rin” ad­lı öy­kü ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı,
Cen­net Bİ­LE­K'­in “Ba­bi­l'­de Sür­gün-Kim­se Yaz­gı­sın­dan Ka­ça­maz”, “Aşk-ı Nis­van- Aşk Bü­tün Gü­nah­la­rı Si­ler” ad­lı ro­man­la­rı ile “Aşk Anar­şist­tir” ad­lı de­ne­me­le­ri ve “Za­man Biz­den Es­kiy­di” ad­lı şi­ir ki­ta­bı SI­NIR­SIZ Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü,
Gi­de­rek ya­pıt­la­rı­nı ço­ğal­tan İLE­Rİ Ya­yın­la­rı'nın ye­ni ürün­le­ri de:
Yu­nus YIL­MA­Z'­ın “Kur­tu­luş Sa­va­şı'n­da İs­tan­bu­l'­lu ve An­ka­ra'lı Ko­mü­nist­ler” ile “Tu­ran­cı Sos­ya­list Et­hem Ne­jat”,
Ga­lip AYA­TA'nın “Genç- Türk Tu­ran Yo­lun­da”,
Fey­zul­lah BU­DA­K'­ın “A­TA­TÜRK Gü­cü­nü Ne­re­den Alı­yor­du?” 2. bas­kı­sı,
Öz­gür ER­DE­M'­in “Hır­sız Po­li­si Ya­ka­la­dı- 17 Ara­lı­k'­ın İn­ti­ka­mı”,
Ali ÖZ­SO­Y'­un “Hır­sız Var!– 17/25 Ara­lık: Bir Sı­fır­la­ma Öy­kü­sü” ki­ta­bı­nın 8. bas­kı­sı,
Ne­ca­ti GÜ­ZEL­TE­PE'nin “Ay­kın Türk­çe­si” ad­la­rı­nı ta­şı­yor.
Ah­met US­TA­'nın “Yan­sı­ma­lar” ad­lı ki­ta­bı ile Fet­hi­ye Bar­las BAŞ­HA­N'­ın “A­ile­me Ar­ma­ğan- ANI­LA­RIM” ad­lı ki­tap­la­rı ki­şi­sel ya­yın­la­rı.
İn­şa­at Yük­sek Mü­hen­di­si Se­fa UY­SA­L'­ın “Terk Edil­miş YÜ­CE KU­R'­AN –  Ku­r'­an-ı Ke­ri­m'­de Ev­ren­sel İl­ke­ler, De­ğer­ler ve Kav­ram­lar” ad­lı ça­lış­ma­sı ARI­TAN Ya­yı­ne­vi'nin ürü­nü. Ya­zar “A­sır­lar­dır ter­ke­di­len ve an­la­şa­bi­lir­li­ği tar­tı­şı­lan Ku­r'­an-ı Ke­ri­m'­in âyet­le­re da­ya­nı­la­rak na­sıl her­kes ta­ra­fın­dan ko­lay­lık­la an­la­şı­la­bi­le­ce­ği açık­lan­mış­tır” de­di­ği ta­nı­tım­da Türk Ulu­su'nun ATA­TÜR­K'­ün el koy­ma­sıy­la ger­çek an­lam­da bir Ku­r'­an çe­vi­ri­si­ne ulaş­tı­ğı­nı da be­lirt­mek­te­dir.
Emek­li Kı­dem­li Al­bay Ce­mil DEN­K'­in ge­niş­le­til­miş 2. bas­kı­sı ya­pı­lan ki­ta­bı­nın adı “TÜRK­ÇE İBA­DET, Hİ­L­FET, ÖR­TÜN­MEKGe­ri­ci­ler­le Bö­lü­cü­le­rin Bin Yüz Ka­ra­sı, İk­ti­dar Ol­ma­dan Hiç Kim­se Hiç­bir Şey Ya­pa­maz” adı­nı ta­şı­mak­ta­dır. Adın­da­ki ko­nu­lar­da ay­rın­tı­lı de­ğer­len­dir­me­ler­le her ay­dı­nın oku­yup okut­ma­sı ge­re­ken bir ya­pıt­tır.
Ela ÜL­GE­R'­in “Er­te­len­miş Ha­yat­lar” ad­lı ya­şam öy­kü­sü­nü an­la­tan ki­ta­bı Cİ­Nİ­US Ya­yın­la­rı'nın,
Prof. Dr. Sa­dık K. TU­RA­L'­ın “So­ru­lar­la Ce­vap­lar I” ad­lı ki­ta­bı­nın 4. bas­kı­sı AK­ÇAĞ Ba­sın Ya­yım Pa­zar­la­ma A.Ş.'nin,
Ârif BA­SA­R'­ın “Yüz­yı­lın Bi­lin­ci İle ÇA­NAK­KA­LE” ad­lı ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı,
Prof. Dr. Kay­nak SE­LEK­-LE­R'­in “Yaş­lan­mak Ay­rı­ca­lık­tır, Yaş­lı­lık Bil­ge­lik­tir – Bir de Şu Unut­kan­lık Ol­ma­sa” ad­lı fık­ra, şi­ir, öz­de­yiş­ler­le do­lu ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı­dır.
Der­gi­ler­den
n Ede­bi­yat der­gi­le­rin­den İN­SAN­CIL (İst.), ŞE­HİR ( Saf­ran­bo­lu), Türk Di­li (İst.) Çağ­daş Türk Di­li (Ank.) BER­FİN Ba­har (İst.), İME­CE (Sa­lih­li), KI­YI (Trab­zon), An­tik A.Ş.'nin AR­TAM sa­nat der­gi­si (İst.), Ata­türk­çü Dü­şün­ce (Ank.), ANIT­KA­BİR (Ank.), PHA­NO­Rİ­A (To­kat), HU­KUK der­gi­le­rin­den, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­la­rı der­gi­le­ri, TE­RA­Zİ (Ank.), Amas­ya Ba­ro­su Der­gi­si, Ye­ni Dö­nem Sa­nat Der­gi­si (Ka­dı­köy-İs­tan­bul), Dü­şün­ce ve Ta­rih (Ank.), Mil­lî Çö­züm (İst.), BÜL­TEN (An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü) okur­la­rı­mı­za öne­ri­lir.