Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Bahar rüzgârı

28 Mayıs 2015 Yazarlar

Ge­nel se­çim­le­rin yo­ğun­luk­lar içe­ren or­ta­mı ka­pan­mak üze­re. Ya­zın sı­cak gün­le­ri ge­li­yor. Ba­ha­rın se­rin­le­ti­ci esin­ti­si­ni ara­ya­ca­ğı­mız ağır­lık­la­rı ge­çiş­tir­mek için çe­kil­di­ği­miz kö­şe­de ki­tap­lar bi­ze esen­lik ve­re­cek. Ay­lık ki­tap kö­şe­mi­zi ya­yın­la­rın gi­de­rek art­tı­ğı gü­nü­müz­de okur­la­rı­mı­zın il­gi­si­ne açı­yo­ruz:
– İNO­VA İle­ti­şim Rek­lâm ve Ya­yın­cı­lı­k'­ın ya­yın­la­rın­dan Ödül Ev­ren TAN­GÖ­R‘­ün “KIŞ­LIK Kİ­TAP-Naf­ta­lin­li Do­lap­tan Öy­kü­le­r” ki­ta­bı şi­ir­sel öy­kü­ler içe­ri­yor. İkin­ci ya­yın da seç­kin emek­li öğ­ret­men Na­zif EV­RE­N'­in “Kek­lik Ko­ku­lu Yıl­la­r” ad­lı ki­ta­bı “Poy­raz Kö­yün­den Köy Ens­ti­tü­le­ri­ne­” unu­tul­maz eği­tim­ci­nin ör­nek ça­lış­ma­la­rı­nı an­lam­lı fo­toğ­raf­lar­la gü­nü­mü­ze ta­şı­yor.
– Prof. Dr. Ali Na­im İNAN, Prof. Dr. Şe­ref ER­TAŞ ve Yard. Doç. Dr. Ha­kan AL­BA­Ş'­ın “İnan Türk Me­de­ni Hu­ku­ku-Mİ­RAS HU­KU­KU­” or­tak ki­tap­la­rı­nın ge­niş­le­til­miş ve gün­cel­len­miş 9. bas­kı­sı BİL­GE Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü.
– An­ka­ra Ba­ro­su Spor Hu­ku­ku Ku­ru­lu “A­vu­kat Akın ATAK­SO­Y” ar­ma­ğan ki­ta­bı­nı Avu­kat Ta­car ÇAĞ­LA­R'ın edi­tör­lü­ğün­de ya­yım­la­dı.
– Emek­li Tek­nik Öğ­ret­men Fev­zi GÜ­VE­N'­in mes­lek ya­şa­mı­nı an­la­tan “Bir Tek­nik Öğ­ret­me­nin Anı­la­rı­” ad­lı ki­şi­sel ya­yı­nı Ata­türk­çü bir ay­dı­nın ça­lış­ma­la­rı­nı bel­ge­ler­le açık­la­yan ör­nek bir ça­lış­ma.
– Gü­ven­lik Stra­te­ji­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi (GÜ­SAM) ya­yın­la­rın­dan “DAR­BE-18 Ara­lık 2013” Ha­kan KIR­MI­ZI'nın “COMP­STAT PO­LİS
YÖ­NE­Tİ­Mİ-Et­ki­li Suç Kon­tro­lü ve Et­kin Kay­nak Kul­la­nı­mı­” ise Ali Er­kan ALAÇ ile Ha­lûk ÖZ­DE­Mİ­R'­in ça­lış­ma­la­rı ola­rak ya­yım­lan­dı.
– Yıl­maz TA­BU­K'­un “TEH­Cİ­R” ad­lı, 1914-1915 olay­la­rı­nın Ana­do­lu hal­kı­nı et­ki­le­me­si­ne iliş­kin öy­kü ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı.
– Ön­ce­ki mil­let­ve­kil­le­rin­den Er­tuğ­rul MA­T'­ın anı­la­rı­nı içe­ren ki­ta­bı­nın 1. cil­di “De­mok­ra­si Yo­lun­da Ka­rın­ca Mi­sâ­li İS­TAN­BUL VE AN­KA­RA GÜN­LE­Rİ­” 2. cil­di “BUR­SA GÜN­LE­Rİ­” adıy­la BE­Rİ­KAN Ya­yı­ne­vi ürü­nü.
– Ga­ze­te­ci Say­gı ÖZTÜR­K'­ün DO­ĞAN Ki­tap ya­yı­nı “KIR­MI­ZI KL­SÖR- Koz­mik Oda­dan İm­ra­lı'ya­” ad­lı ki­ta­bı son yıl­la­rın as­ker­lik­le yar­gı ala­nın­da ya­şa­nan sar­sı­cı olay­la­rı­na ışık tu­tu­yor.
– V. Mu­rat TUL­GA ile Ali TAV­LA­YA­N'­ın bir­lik­te der­le­dik­le­ri “BİR KUM­PAS ŞE­Hİ­Dİ: Al­bay Mu­rat Öze­nal­p” ad­lı ki­tap ALİ­Bİ Ya­yın­cı­lık ürü­nü. Si­lâh­lı Kuv­vet­le­r'­e yö­ne­lik ya­pay ka­nıt­lar­la yü­rü­tü­len dâ­va­la­rın içe­ri­ğiy­le ne­den ol­duk­la­rı kö­tü­lük­le­ri an­la­tı­yor.
– Ta­nın­mış ya­yın­cı, üret­ken ya­zar Yal­çın TO­KE­R'­in TO­KER Ya­yın­la­rı ürü­nü “Ya­kın­dan Ta­nı­dı­ğım Ün­lü­le­r” di­zi­si­nin 1. ki­ta­bı “YA­ŞAR KE­MA­L” adı­nı ta­şı­yor.
– Ön­ce­ki yö­ne­ti­ci­ler­den Asım ARS­LA­N'­ın ki­ta­bı ve kar­tı ne­de­niy­le ya­şa­dı­ğı olum­suz­luk­la­rı an­la­tan “Bel­ge­ler­le Tür­ki­ye­” ad­lı ki­şi­sel ya­yı­nı si­ya­sal bas­kı­la­rı bel­ge­li­yor. “Top­la­tıl­dı, ya­sak­lan­dı, ya­kıl­dı.. ve kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­du­” açık­la­ma­sıy­la 4. bas­kı­sı.
– Şa­ir Mu­rat HAY­DA­R-OĞ­LU'nun en çok ATA­TÜRK şii­ri içer­di­ği için Gu­in­ness Re­kor­lar ki­ta­bı in­ce­le­me­si­ne alı­nan “A­TA­TÜR­K'­e Şİ­İR­LE­Rİ­M” ad­lı, 69 şi­ir­den olu­şan ki­ta­bı TUNÇ Ya­yın­cı­lık ya­yı­nı.
– İLE­Rİ YA­YIN­LA­RI'nın ye­ni ürün­le­ri: Fah­ri­ye İPEK­Çİ­OĞ­LU'nun “Tür­ki­ye ve Türk­çe­nin Ge­le­ce­ği­”, Se­rap YE­ŞİL­TU­NA'nın “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı DER­SİM AR­Şİ­Vİ (2. Bas­kı), Ce­lâl ÖCA­L'ın “1. Dün­ya Sa­va­şı'n­da İZ­MİR SA­VUN­MA­SI (1. Dün­ya Sa­va­şı'nın 100. yı­lı anı­sı­na) ve Öz­gür ER­DE­M'­in “Do­ğu PE­RİN­ÇE­K'­in 50 yı­lı (1965-2015)” ad­lı ki­ta­bı Va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı'nın si­ya­sal ya­şa­mı­nı ay­rın­tı­la­rıy­la fo­toğ­raf­lı ve bel­ge­li bi­çim­de an­lat­mak­ta­dır.
– Dr. Se­rap TAŞ­DE­Mİ­R'­in “Tek Par­ti Dö­ne­min­de Si­va­s'­ta Si­ya­sal Ha­yat-1923/1946” ad­lı ay­rın­tı­lı in­ce­le­me ki­ta­bı Sİ­YA­SAL Ya­yı­ne­vi'nin ürü­nü. Tür­ki­ye'nin si­ya­sal ya­şa­mı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nü ya­rar­lı ve ay­rın­tı­lı bir ça­lış­ma ile de­ğer­len­di­ri­yor.
– Ön­ce­ki Sa­yış­tay Baş­ka­nı ve Mil­lî Sa­vun­ma Ba­kan­la­rın­dan Dr. M. Vec­di GÖ­NÜ­L'­ün “Ba­tı Yön­tem­le­riy­le Ba­tı­lı­laş­ma-Ör­nek Olay: Off­se­t” ad­lı ki­ta­bı An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si'nin 612. Ya­yı­nı.
– Gü­ney­do­ğu ve Irak dağ­la­rın­da su­bay ola­rak gö­rev ya­pan Ab­dul­lah AĞA­R'­ın al­tın­cı ki­ta­bı “I­ŞID ve IRAK- Be­led el-ni­fak vel şi­kak!” REM­Zİ Ki­ta­be­vi'nin ye­ni ürün­le­rin­den bi­ri.
– 21. Dö­nem İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ke­mal VA­TA­N'­ın “Ru­me­li- Bal­kan Fık­ra­la­rı­mız ve İl­ginç Öy­kü­le­ri­mi­z” ad­lı ki­ta­bı­nın ge­niş­le­til­miş 3. bas­kı­sı ile yi­ne Ke­mal VA­TA­N'­ın Ünal Şe­nel ta­ra­fın­dan ya­yı­na ha­zır­la­nan “Yu­gos­lav­ya'dan Tür­ki­ye' ye Acı-Tat­lı Ha­tı­ra­la­r” ki­ta­bı yurtdı­şın­da­ki Türk­le­re iliş­kin öz­le­nen bil­gi­le­ri ver­mek­te­dir.
– Ali SÖ­ZE­R'­in “Geç­mi­şi­ne Ka­fa Tu­tan KEN­T” ad­lı ki­ta­bı B Ya­yın­la­rı'nın ye­ni ürü­nü.
– Ha­ne­fi AV­CI'nın “Ce­ma­at'­in İf­la­sı-Ho­ca'nın Aya­ğı­nın Kay­dı­ğı Ye­r” ad­lı ki­ta­bı TE­KİN Ya­yı­ne­vi'nin 1. bas­kı­sı ola­rak çık­tı.
– Der­ya Yıl­dız ÖZ­KAH­RA­MA­N'­ın “HO­CA­LI Soy­kı­rı­mı­” ad­lı ki­ta­bı TO­GAN Ya­yın­la­-
rı'nın ola­ya ışık tu­tan ay­rın­tı­lı bir in­ce­le­me ürü­nü­dür.
– Lüt­fü AK­DO­ĞA­N'­ın “Tür­ki­ye Ne­re­ye­” ad­lı in­ce­le­me ki­ta­bı UYUM Ya­yın­la­rı'n­dan çık­mış­tır.

YAZARIN TÜM YAZILARI