Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Dinlence serinliği

Si­ya­sal sı­cak­lı­ğın do­ğa sı­cak­lı­ğı­na ek­le­ne­rek bu­nal­tı­cı ağır­lı­ğı­nı du­yur­du­ğu or­tam­da ki­tap oku­ya­rak din­len­me­nin bir mut­lu­luk ol­du­ğu­nu bil­me­li­yiz. Ay­lık ya­yın­lar du­yu­ru­mu­zu bil­gi­ye su­nu­yo­ruz:
– An­ka­ra Üni­ver­si­te­si ön­ce­ki rek­tör yar­dım­cı­la­rın­dan Prof. Dr. Fer­ruh DİN­ÇE­R'­in “Ba­ba­mın Ma­sa­lı­” ad­lı, 83 şi­iri­ni içe­ren ki­ta­bı ki­şi­sel ya­yı­nı.
– Şa­ir Ah­met ÖZE­R'­in düz ya­zı­la­rın­dan olu­şan “Su­lu Sep­ke­n” ve “Sö­zün Na­kı­şı­” ad­lı de­ne­me ki­tap­la­rı Trab­zo­n'­da­ki KI­YI der­gi­si ya­yın­la­rın­dan.
– TA­RİH/KU­RAM Ya­yın­la­rı'nın dört ye­ni ki­ta­bı­nın üçü Jus­tin McCart­hy'­nin Zey­nep ENE­Z'­in di­li­mi­ze çe­vir­di­ği “A­me­ri­ka'da­ki Türk İm­ge­si­”, Ti­mur DE­MİR­TA­Ş'­ın di­li­mi­ze çe­vir­di­ği “Os­man­lı Türk­le­ri-1281'den 1923'e­” ile Esat ARS­LAN, Ce­ma­let­tin TAŞ­KI­RAN ve Ömer TU­RA­N'­la or­tak ça­lış­ma­la­rı “1915 Va­n'­da Er­me­ni İs­ya­nı­” adı­nı ta­şı­yor.
Dör­dün­cü ki­tap Kad­ri­ye GÜR­SE­L'­in Je­remy SAL­T'­tan di­li­mi­ze çe­vir­di­ği “Em­per­ya­lizm, Evan­je­lizm ve Os­man­lı Er­me­ni­le­ri­” ad­lı. Hep­si ye­ni ya­yı­ne­vi­nin il­gi çe­ken ya­pıt­la­rı.
– Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ya­yın­la­rın­dan “Ha­şim Kı­lı­ç'­a Ar­ma­ğa­n” ad­lı iki cilt­lik ki­tap A. R. ÇO­BAN, S. GÜ­LE­NER, M. SAĞ­LAM­ ve H. EKİN­Cİ'nin edi­tör­lük­le­rin­de ha­zır­lan­mış.
– Si­bel Umur ÖZ­DE­Mİ­R'­in 170 şi­iri­ni içe­ren “Ge­ri­si Lâ­fı Gü­za­f” ad­lı ki­ta­bı ÜRÜN Ya­yın­la­rı'nın ese­ri.
– Prof. Dr. Fah­ret­tin ÖZ­DE­MİR­Cİ ile Meh­met TO­RUN­LA­R‘­ın “Bil­gi Ça­ğın­da Ar­şiv­sel Bil­gi Ana­li­zi / Bil­gi- İk­ti­dar- İde­olo­ji- Dev­le­t” ad­lı or­tak ki­tap­la­rı ken­di ya­yın­la­rı.
– Prof. Dr. Se­çil Ka­ral AK­GÜ­N'­ün “Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'n­da Mor­man Mis­yo­ner­le­r” ad­lı ay­rın­tı­lı ça­lış­ma­sı Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı ürü­nü. Lâ­ik­li­ğin ve ulu­sal kim­li­ğin de­ğe­ri­ni vur­gu­la­yan önem­li bir in­ce­le­me.
– Af­ro­dis­yas Sa­nat der­gi­si­nin ya­zı­iş­le­ri yö­net­me­ni şa­ir ve ya­zar Tah­sin
ŞİM­ŞE­K'­in “Mus­ta­fa Ke­mal Sı­na­vı­” ad­lı araş­tır­ma-de­ne­me ki­ta­bı AF­RO­DİS­YAY Sa­nat Ya­yın­la­rı'nın 34. ürü­nü.
– Ya­kın ER­TÜR­K'­ün “Sı­nır Ta­nı­ma­yan Şid­det- Pa­ra­dig­ma, Po­li­ti­ka ve Pra­tik­te­ki Yön­le­riy­le Ka­dı­na Şid­det Ol­gu­su­” ad­lı ay­rın­tı­lı in­ce­le­me­si ME­TİS Ya­yın­la­rı'nın ye­ni ürü­nü.
– Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ön­ce­ki Baş­ka­nı Av. Ve­dat Ah­sen CO­ŞA­R'­ın “Bir Göz­ya­şı Bir Gü­lüm­se­me­” ad­lı de­ne­me­ler ki­ta­bı Sİ­YA­SAL Ki­ta­be­vi'nin (Pho­nix Ya­yı­ne­vi) il­giy­le iz­le­ne­cek 76 ya­zı­yı içe­ren ye­ni ya­yı­nı.
– An­ka­ra Ba­ro­su ön­ce­ki Baş­kan­la­rın­dan Avu­kat Sa­dık ER­DO­ĞA­N'­ın “Ke­di Hu­ku­ku Ye­di­” ad­lı anı­lar ki­ta­bı, yir­mi önem­li ola­yı sı­cak bir an­la­tım­la su­nan ki­şi­sel ya­yı­nı.
– Ya­zar Teo­man YAZ­GA­N‘­ın “ÖN­CE RAD­YO VAR­DI- De­ne­me Ya­yın­la­rı ve Son­ra­ki Yıl­lar (1927- 2014)” ad­lı ki­ta­bı­nın ge­niş­le­til­miş 2. bas­kı­sı, Baş­ba­kan­lık Ba­sın Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ya­yı­nı. Tür­ki­ye ay­dın­lan­ma­sın­da öz­gün bir ye­ri olan An­ka­ra Rad­yo­su'nun dü­şü­nür­ler, sa­nat­çı­lar ve yö­ne­ti­ci­ler­le bir­lik­te top­lum­sal ba­rış ve ulu­sal da­ya­nış­ma ile il­ke ve dev­rim­ler ko­nu­sun­da unu­tul­maz kat­kı­la­rı­nı bel­ge­ler ve fo­toğ­raf­lar­la an­la­tan emek ürü­nü, övü­le­cek ve kut­la­na­cak bir ya­pıt.
– ATA­TÜRK ko­nu­sun­da­ki ya­pıt­la­rıy­la ta­nı­nan yük­sek mi­mar S. Eriş ÜL­GE­R'­in iki ye­ni ki­ta­bı “Üm­mid-i Aş­kım Fİ­Rİ­YE­” BİL­Gİ Ya­yı­ne­vi'nin, “A­TA­TÜRK Mil­li­yet­çi­li­ği­” Pa­ro­la Ya­yın­la­rı Ya­kın Ta­rih di­zi­si­nin ürü­nü.
– Bi­zan BEN­YE­‘nin “Bu Va­ta­nın Ço­cu­ğu Ben Bir De­li Di­va­ne­” ad­lı ki­ta­bı­nın 2 cil­di­nin bi­rin­ci­si CE­RES Ya­yın­la­rı, ikin­ci­si Bo­ğa­zi­çi Ya­yın­la­rı'nın ürü­nü­dür. Der­le­me­le­ri ya­rar­lı bir kay­nak ni­te­li­ğin­de.
– Be­tül ER­DO­ĞA­N'­ın Fa­vo­ri ya­yın­la­rın­dan çı­kan “Hal­ka­sız Kö­le­le­r” ad­lı ki­ta­bı 33 öy­kü içer­mek­te­dir.
DER­Gİ­LER: Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, An­ka­ra Ba­ro­su, İs­tan­bul Ba­ro­su Der­gi­le­riy­le SEÇ­KİN Ya­yı­ne­vi'nin TE­RA­Zİ ad­lı hu­kuk der­gi­si hu­kuk­çu­la­rın ara­dı­ğı mes­lek ya­yın­la­rı­nın ba­şın­da ge­li­yor.
Kül­tür, sa­nat ve ede­bi­yat der­gi­le­ri ara­sın­da İN­SAN­CIL (İst), ÜVER­CİN­KA (İst), BER­FİN BA­HAR (İst), KI­YI (Trab­zon), POS_TEL (İst), TÜRK Dİ­Lİ (İst), ÇAĞ­DAŞ TÜRK Dİ­Lİ (Ank), YE­Nİ DÖ­NEM DER­Gİ­Sİ (İst) okur­la­rı­mı­za du­yu­ru­la­cak ya­yın­lar­dan­dır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more