Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Olur mu?

7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra si­ya­sal gö­rüş­me­ler bi­çim­sel iliş­ki­ler ola­rak sür­dü. An­ka­ra Ga­rı vah­şe­tin­den son­ra MHP dı­şın­da bir ara­ya ge­liş­ler de bir ya­rar sağ­la­ma­dı. Ger­gin­lik, se­çim atış­ma­la­rıy­la sü­rü­yor. Top­lum­sal ba­rı­şın söz­de kal­dı­ğı bir ger­çek ol­du­ğu gi­bi Su­ri­ye olay­la­rı, göç­me- sı­ğın­ma­cı ba­rın­dır­ma­sı ve özel­lik­le ar­ka­sı ke­sil­me­yen PKK sal­dı­rı­la­rı açık­ça or­ta­da. İk­ti­da­rın cum­hur­baş­ka­nı­na ba­ğım­lı­lı­ğı do­ğal ve hu­kuk­sal ol­ma­sa da onun AKP üze­rin­de­ki ege­men­li­ğiy­le so­nu­ca iliş­kin tek söz sa­hi­bi ol­du­ğun­da da ar­tık kuş­ku kal­ma­dı. Ge­rek­siz ye­ni se­çim ne­de­niy­le yi­ne alan­da.
Da­ha ni­ce ak­sak­lık ve ay­kı­rı­lı­ğın ya­şan­dı­ğı or­tam­da so­run­la­ra iliş­kin ken­di ken­di­ne söy­le­şi in­sa­nın çö­züm ara­ma, ne­den bul­ma, ka­nı­ya var­ma yön­te­mi­ne dö­nüş­tü. Hu­kuk dev­le­tiy­le iliş­ki­siz du­rum­lar, olay­lar ge­le­ce­ğe iliş­kin is­ten­me­yen ola­sı­lık­la­rı çağ­rış­tı­rı­yor.

BÖY­LE OL­MAZ

Özen­le uy­mak, ko­ru­mak, güç­len­dir­mek ve be­nim­set­mek­le gö­rev­li ol­du­ğu il­ke­le­re, uy­gu­la­mak ve uy­gu­lat­mak zo­run­da ol­du­ğu ku­ral­la­ra, bağ­lı kal­mak­la yü­küm­lü bu­lun­du­ğu an­dı­na ay­kı­rı söy­lem ve ey­lem­le­riy­le bir dev­let yö­ne­ti­ci­si ola­bi­lir mi, ye­rin­de ka­la­bi­lir mi?
Ana­ya­sa'ya uy­ma­yan, Ana­ya­sa'yı ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen, ken­di­ni ku­ral­la­ra de­ğil de ku­ral­la­rı ken­di­ne bağ­lı sa­yan kim­se dev­let yö­ne­ti­ci­li­ği­ni sür­dü­re­bi­lir mi?
Va­tan kur­ta­ran, dev­let ku­ran kim­se­yi yad­sı­mak, an­ma­mak bir ya­na ona sal­dı­ran dev­let tem­sil­ci­si al­kış­la­nır mı?
Ulu­su par­ti­ci­lik­le ay­rış­tı­rıp se­çim afiş­le­ri­ne “Sen ben yok, biz va­rı­z” şa­şırt­ma­sı ya­zan­la­ra ina­nı­lır mı?
Ken­di­le­ri gi­bi dü­şü­nüp dav­ran­ma­yan­la­ra düş­man gö­züy­le ba­kan, yan­daş­la­rı­na be­lir­gin ay­rı­ca­lık­lar ta­nı­yan yö­ne­ti­ci olur mu?
İnanç sö­mü­rü­sü­nü se­çim ara­cı kı­lan, so­rum­lu ol­du­ğu dev­let il­ke­le­ri­ne kar­şı çı­kan, Ana­ya­sa'nın de­ğiş­ti­ril­me­si öne­ri­le­mez ku­ral­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­me­yen si­ya­set­çi­ye gü­ve­ni­lir mi?
Dün söy­le­di­ği­nin bu­gün ter­si­ni söy­le­yen kim­se des­tek­le­nir mi?
Yol­suz­luk ve rüş­vet­le ün­le­nir­ce­si­ne adın­dan söz edi­len, edi­nim­le­ri de­ği­şik söy­len­ti­ler­le tar­tı­şı­lan, yurt­taş­la­rı­na sal­dı­ran, ya­kış­ma­yan söz­ler söy­le­yen, ya­kın çev­re­si­nin yo­ğun tep­ki­ler al­dı­ğı kim­se­le­re gö­rev ve­ri­lir, ma­kam­lar tes­lim edi­lir, dev­le­ti, ulu­su tem­sil et­me­le­ri­ne kat­la­nı­lır mı?
İn­san­lık­la bağ­daş­ma­yan du­rum­la­rın din­dar­lık­la bağ­daş­ma­ya­ca­ğı ger­çe­ği­ne kar­şın il­kel­lik, bağ­naz­lık ve sap­kın­lı­ğı yeğ­le­me­nin an­la­şı­lır ya­nı var mı?
IŞİ­D'­i kim­ler, ne ile na­sıl bes­le­di, ay­dın­la­nı­yor mu? Olum­suz­luk­lar güç­le, yet­kiy­le, mas­ke­le­ni­yor mu?
Yar­gı ka­rar­la­rı uy­gu­la­nı­yor mu? “Çif­te stan­dar­t” eleş­ti­ri­le­ri du­yu­lu­yor mu?
7 Ha­zi­ran son­ra­sı koa­lis­yon gö­rüş­me­le­rin­de gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı ağa­be­yi “gü­nü­müz cum­hur­baş­ka­nı­nın söz ko­nu­su edil­me­me­si­ni­” is­ter­ken buy­ruk­la­rın­da­ki med­ya­nın Ata­türk ve İnö­nü sal­dı­rı­la­rı­na hiç ses çı­kar­ma­mış­tı. Bu il­gi­siz­lik bir şey­ler an­lat­mı­yor mu? Şim­di de An­ka­ra Ga­rı vah­şe­ti­nin oy­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı söy­lü­yor­muş.
Ne der­si­niz?