Sorunlar

De­ği­şik tür so­run­la­rın var­lı­ğı yad­sın­maz bir ger­çek­tir. Ki­şi­nin ken­di­siy­le de so­ru­nu ola­bi­lir. An­cak en önem­li, çö­züm­de ön­ce­lik­li so­run, top­lum­sal, ulu­sal so­run­lar­dır. Ül­ke­mi­zin gi­de­rek ko­yu­laş­tı­ğı üzün­tü­sü­nü ya­şa­dı­ğı­mız kap­sam­lı ka­ran­lı­ğı­nı gi­der­me umut­la­rı gü­cü­nü yi­tir­mek­te­dir. Dış iliş­ki­ler­de­ki bo­zuk­luk ve yal­nız­lı­ğa itil­me yet­mi­yor­muş gi­bi iç ya­pı­da teh­li­ke­li ge­liş­me­ler bir­bi­ri­ni iz­le­mek­te­dir.
2023 yı­lı­nı he­def­le­yen gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın ken­di ka­fa­sın­da­ki dü­ze­ni kur­ma ça­ba­la­rı yo­ğun­laş­mak­ta­dır. Saç­ma sa­pan ko­nu­şan, top­lum önün­de ya­zı tah­ta­la­rı­na arap harf­le­riy­le ya­zı ya­zan, si­ya­sal ik­ti­da­rın mi­li­tan­lı­ğı­na so­yu­nup dev­let me­mu­ru ol­du­ğu­nu unu­tan yö­ne­ti­ci­ler, em­rin­de­ki po­li­se “Sık lan sık!'' di­yen po­lis amir­le­ri, üni­ver­si­te­si­ni mis­kin­ler tek­ke­si­ne çe­vi­ren rek­tör­ler­le de­kan­lar, okul­la­rı­nı med­re­se­ye dö­nüş­tür­me­ye ça­lı­şan mü­dür­ler, ne­ler ne­ler… Yet­me­di, la­ik hu­kuk dev­le­tin­de ni­kah ba­ğı­tı­nı ca­mi­ler­de yap­tır­mak is­te­yen ge­ri­ci, bağ­naz man­ga­la­rı, Di­ya­net İş­le­ri'nin us­dı­şı fet­va­la­rı…

Çar­pık­lık


Yüz­yıl­lar­ca, cu­ma na­ma­zı­na ge­len sul­tan­la­rı “Pa­di­şa­hım çok ya­şa!..'' çığ­lık­la­rıy­la kar­şı­la­yan top­lu­mu de­mok­ra­tik dü­ze­ne, eşit in­san­lı­ğa alış­tır­ma­nın güç­lü­ğü­nü dev­rim­ler­le aş­ma­ya ça­lı­şan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, ge­ri­ci­le­rin baş­kal­dır­ma­sı ne­de­niy­le ama­cı­na ula­şa­ma­dı. ATA­TÜRK çok ça­lış­tı ama gen­le­re iş­le­yen ba­ğım­lı­lı­ğı gi­de­re­me­di. Dün­ya­nın öv­gü­ler­le an­dı­ğı kur­ta­rı­cı ve ku­ru­cu bü­yü­ğü­mü­zün de­ğe­ri­ni bil­me­mek bir ya­na onu ka­ra­la­yıp suç­la­yan­la­rın at koş­tur­du­ğu bir or­tam oluş­tu. Bil­gi­yi, bi­li­mi bı­ra­kıp var­sa­yı­mın, inan­cın pe­şin­den gi­den, ki­mi boş adam­la­rın buy­ru­ğun­da ve kuy­ru­ğun­da ken­di­ni ka­nıt­la­ma­ya ça­lı­şan bi­lim­sel san­lı­lar tü­re­di.
Ye kür­küm ye!..'' sö­zü­ne uy­gun tu­tum ve dav­ra­nış­la­rın utan­dı­rı­cı ör­nek­le­ri gi­de­rek ço­ğa­lı­yor. Ko­num, gös­te­ri, çı­kar için aşa­ğı­lan­ma­ya, kü­çül­me­ye ka­tı­lan­la­ra bak­mak ye­ter. He­le aday aday­lı­ğı için ki­mi­le­ri­nin dav­ra­nış­la­rı­na ve söz­le­ri­ne bak­mak ne du­rum­da ol­du­ğu­mu­zu da­ha iyi gös­te­rir.

İyi bir be­lir­ti yok


Tüm olum­suz­luk­la­rı, kor­kak­lık, do­nuk­luk ve sus­kun­lu­ğu iç­le­ri­ne sin­di­ren bi­rey­ler­le top­lum ke­sim­le­ri, ku­ru­luş ve ku­rum­lar, ay­dın bi­li­nen­ler, ik­ti­da­rın si­ya­sal dar­be­le­ri al­tın­da ezil­mek­te­dir. AK­P'­nin ül­ke­yi ve ulu­su gö­tür­mek is­te­di­ği ye­ri an­la­ma­yan­lar­la an­la­mak is­te­me­yen­ler onun or­ta­ğı du­ru­mu­na düş­mek­te­dir. Baş­ta med­ya­nın yan­daş ke­si­mi ve an­dı­nı unu­tan cum­hu­ri­yet­çi­ler…
De­ğer­bil­mez­li­ğin, çe­ke­mez­li­ğin, ay­rım­cı­lık ve ben­cil­li­ğin alıp yü­rü­dü­ğü gü­nü­müz­de ken­di­ne do­kun­ma­ya­na al­dı­rış et­me­me tem­bel­li­ğiy­le ay­kı­rı­lık­lar yı­ğı­nı oluş­mak­ta­dır. Sı­nav­sız dev­let me­mur­lu­ğu­na al­ma­lar, ka­yır­ma­lar, imar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri, yar­gı­da dos­ya­dan el çek­tir­me, gö­rev­len­dir­me, ata­ma­lar­dan son­ra se­çim­ler­de ik­ti­dar ağır­lı­ğı, eği­tim­de 4+4+4'ün ge­tir­di­ği yi­tik­ler, sağ­lık, özel­lik­le iş­çi, me­mur ve emek­li­nin ge­çim ko­şul­la­rı ağır­lı­ğı, ana­ya­sa ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı hu­kuk bo­zuk­luk­la­rı sa­kın­ca­la­rı bü­yüt­mek­te­dir. Se­çim­ler için yan­daş be­le­di­ye­ler­le ka­yır­ma­lı va­kıf­la­rın yar­dım ve söz­de ba­ğış­la­rı de­mok­ra­si­yi söz­de bı­ra­kan du­rum­lar­dır. İk­ti­da­rın sin­dir­me, kor­kut­ma, yok­sun kıl­ma, ar­ka çık­ma ve kar­şıt­la­rı­nı ez­me yön­te­mi top­lum ya­pı­sı­nı sars­mak­ta­dır. Po­lis dev­le­ti, şe­ri­at dü­ze­ni adım­la­rın­da­ki hız, ne ol­du­ğu be­lir­siz, ne ola­ca­ğı açık­la­na­ma­yan “De­mok­ra­tik açı­lım ve ba­rış sü­re­ci'' oya­la­ma­la­rıy­la art­mak­ta­dır. Ne ya­pı­la­ca­ğı­nı, ne ve­ri­le­ce­ği­ni, ne alı­na­rak ne­ler ola­ca­ğı­nı söy­le­yen yok. Hep yu­var­lak, ge­çiş­ti­ri­ci söz­ler…
Na­sıl al­dı­ğı­na şa­şı­lan dip­lo­ma­sıy­la ken­di­ni hu­kuk­çu sa­yan ki­mi­le­ri de yar­gı­da­ki olu­şum­la­rı do­ğal-ola­ğan kar­şı­la­ya­rak si­ya­set-ik­ti­dar et­ki­le­ri­ni des­tek­li­yor. Ki­mi­le­ri için hu­kuk­çu olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­ma­dan, bil­me­den, araş­tır­ma­dan, ah­bap­ça­vuş yak­la­şı­mıy­la de­ğer­len­dir­me öv­gü ve eleş­ti­ri ya­zı­lı­yor. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri Ana­ya­sa'ya gö­re ka­rar ve­rir. “Par­ti­le­ri idam et­mek is­te­me­yiz ama ku­ral ve ka­nıt bu­nu ge­rek­ti­ri­yo­r'' di­yen­ler­den­dik. Re­fah Par­ti­si'n­den son­ra AKP dı­şın­da­ki par­ti­ler için ka­pat­ma oyu ve­ren, AİHM ka­ra­rı­na kar­şın ka­dı­nın so­ya­dı için “re­d'' oyu kul­la­nan­la­rın öz­gür­lük­çü­lü­ğü tar­tı­şı­lır. Si­ya­sal yan­daş­lık­la, ide­olo­jik tu­tum­la oy kul­la­nıl­ma­sı övü­le­mez. Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ay­rı­ca­lık öne­ri­le­ri gün­de­me ge­li­yor. Ül­ke kay­nı­yor. Ya­ra­la­ma­lar, öl­dür­me­ler, de­ği­şik kan­lı sal­dı­rı­lar, hır­sız­lık, yol­suz­luk, par­ti­zan­lık. Yi­ne­le­ye­lim, bo­zul­ma­yan ve oy­nan­ma­yan bir şey kal­ma­dı. İz­mi­r'­den mek­tup pos­ta ile on­beş gün­de ge­li­yor. Da­va­lar uzu­yor. Gı­da­lar­la, ya­pı­lar­la al­dat­ma sü­rü­yor.
Ba­ka­lım da­ha ne­re­ye ve ne za­ma­na ka­dar böy­le gi­de­cek? So­run­la­ra so­run­lar ek­le­ne­cek mi? Da­ha ne­ler ya­şa­na­cak?

Loading...