Sözcü Plus Giriş

Enflasyonun nedenini tarlada değil, market rafında arayın

CMYKEkonomi Perşembe, 29 EYLÜL 2016 819 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına İlişkin Kanun ilebaşta vergi ve sigorta prim alacakları olmaküzere birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılaraktahsili için düzenleme yapıldı.Bugünden itibaren, bir yandan sizlerdengelen soruları yanıtlamaya devam ederken,diğer yandan yeniden yapılandırma kapsamındaolan SGK alacaklarının kapsamı,başvuru ve ödeme şekli ile özellik taşıyandurumlar hakkında bilgiler aktaracağız.Hangi SGK alacakları yapılandırma kapsamında?SGK’ya olan kanun kapsamındakiborçlarını yeniden yapılandırmak isteyenborçluların, kanunun ilgili maddelerindekibaşvuru ve ödeme süresineilişkin özel hükümler saklı kalmakkaydıyla 31 Ekim 2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) başvurmaları gerekiyor.Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun başvurusüresini bir aya kadar uzatmayetkisi bulunuyor.BAŞVURULAR NEREYEVE NASIL YAPILACAK?Yapılandırma için başvurular,borç türleri için ayrı ayrı belirlenmişbaşvuru formlarıdoldurulmak suretiyleyapılacak.Başvuru;n 4/a (SSK) kapsamındaçalıştırılan sigortalılardankaynaklanansigorta primi, işsizlik sigortasıprimi, sosyal güvenlikdestek primi, idari paracezası, damga vergisi,özel işlem vergisi, eğitimekatkı payı ve eksikişçilikten kaynaklanan prim borçlarıiçin e-sigorta kanalıyla veya eldenya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğusosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,n 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılıkstatüsünden kaynaklananprim borçları için elden ya da postayoluyla, herhangi bir sosyal güvenlikil müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezineyapılacak.SGDP BORÇLARI İÇİNBAŞVURU YERLERİ FARKLIEmekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaktan doğansosyal güvenlik destek primi(SGDP) borçlarına ilişkin yapılacakbaşvuruların yeri, borçluların emeklioldukları sigortalılık statüsüne veborcun 1 Ekim 2008 tarihinden önceveya sonra olmasına göre farklılıkarz etmekte olup;n 4/a (SSK) statüsünden emekli olanların1 Ekim 2008 tarihinden öncekisürelere ilişkin SGDP borçları içinherhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,1 Ekim 2008-29 Şubat 2016 tarihleriarasındaki sürelere ilişkin SGDPborçları için borç dosyalarının oluşturulduğusosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimineelden ya da posta kanalıyla,n 4/c (Emekli Sandığı) statüsündenemekli olanların 1 Ekim 2008 tarihindenönceki sürelere ilişkin SGDPborçları için herhangi bir sosyalgüvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlikmerkezine, 1 Ekim 2008-29 Şubat2016 tarihleri arasındaki sürelereilişkin SGDP borçları için “MithatpaşaCaddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresindebulunan Emeklilik HizmetleriGenel Müdürlüğü, Kamu GörevlileriÖdemeler Daire Başkanlığına eldenya da posta kanalıyla,n 4/b (Bağ-Kur) statüsündenemekli olanların 1 Ekim 2008 tarihindenönceki veya sonraki sürelereilişkin SGDP borçları için borç dosyalarınınoluşturulduğu sosyal güvenlikil müdürlüğü/sosyal güvenlikmerkezi takip birimine, elden yada posta kanalıyla başvuruda bulunmalarıgerekiyor.6736 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırması,SGK alacakları açısından, 2016yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkinolup 19 Ağustos 2016 tarihinden öncetahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıylaödenmemiş olan;n 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (EmekliSandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerindenkaynaklanan sigorta primi, emeklilikkeseneği ve kurum karşılığı, ek karşılıkprimi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlikdestek primi,n Kanun hükmünden yararlanmak içinyapılacak başvuru tarihi itibarıyla ilgilimevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadankalkmamış (geriye doğru 12 aylık) isteğebağlı sigorta primi ve topluluk sigortasıprimi,n SGK tarafından takip edilen damgavergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkıpayı,n Genel sağlık sigortası primi,n Emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur)kapsamında çalışanların 2016 Şubat ayı veönceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destekprimi,n 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarihdahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlarile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarıüzerinden hesaplanan sigorta primi,n 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarihdâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 19 Ağustos2016 tarihinden önce kesinleştiğihalde ödenmemiş olan idari para cezası,n Kanun kapsamındaki asılları ödenenalacakların, henüz ödenmemiş olanfer’ileri,n 5510 sayılı Kanununek 5. ve ek 6. maddelerikapsamında sigortalıolanlara ait sigortaprimi,n 2925 sayılı Kanunkapsamındakitarım sigortalılarınailişkinsigorta primi,borçları ile bunlarabağlı gecikmecezası ve gecikmezammı alacaklarınıkapsıyor.BAŞVURUDA SON TARIH 31 EKIM 2016YARIN: EMEKLILIK HAYALI KURAN BAĞ-KUR’LU MAĞDUR6736 sayılıKanunKapsamındaSGK BorçYapılandırmasıKamu borçundan kurtulmak isteyen vatandaşlarayapılan düzenlemeyle büyük kolaylık sağlandı...Gıdanın tarladan çıktığı andan itibaren tezgaha ulaşıncaya kadar geçtiği her aşamadafiyat enflasyonu oluştuğunu kaydeden Faruk Çelik, “Tarımsal sit alanları kuracağız” dedi

Sayime BAŞÇI
09:32 -
Enflasyonun nedenini tarlada değil, market rafında arayın

Alınan tüm tedbirlere rağmen gıda enflasyonunun önüne geçemeyen hükümet, tarım ve hayvancılıkta iki yeni reforma gidiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik gıdanın tarladan tezgaha ulaşma noktasında enflasyon meydana geldiğini kaydederek, “Ekilmedik bir karış toprak kalmayacak. Ekilmeyen toprakların üretime kazandırılması için yasal düzenlemeyi parlamentoya getireceğiz” dedi.

184 OVA BELİRLENDİ

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından dün İstanbul'da düzenlenen ‘Yapısal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gıda Enflasyonu' toplantısında konuşan Bakan Çelik, 184 ova belirlendiğini belirterek, “Buralar tarımsal sit alanı olarak belirlenecek” diye konuştu. Gıda fiyatlarını sadece arz talep dengesinin belirlemediğinin altını çizen Bakan Çelik şunları söyledi: “Fiyatları belirleyenler arasında aracılar, perakende sektörü, spekülatörler ve spekülatif hareketler var. Bunlar arz talep dengesinin önüne geçmiş durumda.

Antalya'da karpuzun kilosu 32 kuruş ancak markette 1 TL. Domates Antalya'da 1.5 TL markette 4 TL. Neredeyse 3 misli artıyor. Bunun önüne geçeceğiz.”

ETTE ÇÖZÜM BESİCİLİK

Türkiye'nin 1.1 milyon ton ete daha ihtiyaç duyduğunu anlatan Çelik, “Yaklaşık 25 ilde yetiştirici bölgesi ilan edilecek. 6 ay beslemek için 500 bin büyükbaş hayvan alındığına dikkat çeken Çelik, “Bu hayvancılık değil, ticaret yapmaktır” eleştirisi yaptı. Faruk Çelik, “Destekleme modelinin hangi ürünlere uygulanacağını belirledik. Bu ekilirse deste var. Ekilmezse destek yok” dedi.

GIDA FİYATINDA YÜZDE 84 ARTIŞ YAŞANACAK

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunun altını çizdi. 2080'e kadar gerçekleşecek 2.5 derecelik sıcaklığın 50 milyon kişiyi etkileyeceğini kaydeden Symes, “Ülkemizde Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre açlığa son verme aşamasında olan 79 gelişmekte olan ülkeden biri. Ancak Türkiye dahil birçok ülkede iklim değişikliği nedeniyle su sıkıntıları yaşanacak. Gıda fiyatlarındaki yükseliş yüzde 84'e çıkacak” dedi.

Sektörün sürdürülebilirliği açısından küresel ve ulusal gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirten Symes, “Avrupa Birliği ve ABD ticaret anlaşması
üzerinde çalışıyor. Çin'in ihracatı 10 kat arttı. Ülkemiz açısından fırsatlar ve tehditler var. Türkiye rekabet avantajı

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more