Türkiye yıkıyor Almanya koruyor

Dünyada örnek gösterilen Yedikule Bostanları’nda süren mücadele Berlin Duvarı’nın dibinde ektiği bostanını ‘küreği’ ile koruyan Osman Amca’yı hatırlattı.

Türkiye yıkıyor Almanya koruyor

Mehtap Ö. ERTÜRK / SÖZCÜ 

Bir­leş­miş Mil­let­ler Eği­tim, Bi­lim ve Kül­tür Teş­ki­la­tı (UNES­CO) Dün­ya Mi­ra­sı lis­te­sin­de yer alan Ta­ri­hi Ye­di­ku­le Bos­tan­la­rı yak­la­şık dört yıl­dır teh­dit al­tın­da.

Foto: SÖZCÜ – Yedikule

Ye­di­ku­le Bos­tan­la­rı'nın sur için­de ka­lan kıs­mı bir park pro­je­si uğ­ru­na 2013 yı­lın­da beledi­ye ta­ra­fın­da mo­loz­la dol­du­rul­muş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin pro­je­si bü­yük çaba­lar so­nu­cu ip­tal edil­di an­cak; ha­len na­ne, may­da­noz, kı­vır­cık sa­la­ta, ma­rul, pı­ra­sa, kır­mı­zı la­ha­na, be­yaz la­ha­na, do­ma­tes, bi­ber, pat­lı­can gi­bi bir­çok ürün ye­tiş­ti­ri­len bostan­la­rın ge­le­ce­ği tam bir mu­am­ma.

KÜ­RE­Ğİ İLE Dİ­REN­Dİ

Ken­ti yö­ne­ten­ler yüz­yıl­lar­dır İs­tan­bu­l'­un mer­ke­zin­de, ken­tin ye­şil­lik ve seb­ze ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan bos­tan­la­rın sur­la­rın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu göz ar­dı edi­yor. Tür­ki­ye'de belediye­ci­lik an­la­yı­şı ken­di kül­tü­rel var­lık­la­rı­nı yok sa­ya­rak, üze­rin­den ge­lir el­de edebilecek­le­ri ni­te­lik­siz ye­şil alan­lar ya­rat­mak üze­ri­ne iş­li­yor.

Tür­ki­ye'de be­le­di­ye­ler yar­gı ka­rar­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak ic­ra­at­la­rı­na de­vam edi­yor. Tüm bun­lar akıl­la­ra Ber­li­n'­de ya­şa­yan Os­man Am­ca'nın hi­ka­ye­si ge­ti­ri­yor. 1980'de ise Berlin'­e ge­len Yoz­gat­lı Os­man Ka­lın, Al­man­ya'ya ge­ce­kon­du kül­tü­rü­nü ta­nı­tan Türk olarak ta­nı­nı­yor. 1983 yı­lın­da, Do­ğu Al­man­ya ile Ba­tı Al­man­ya ara­sın­da­ki boş ve çöp do­lu bir ara­zi­yi ekip dik­me­ye baş­la­yan ar­dın­dan da tah­ta­dan bir ge­ce­kon­du ya­pan Osman Ka­lı­n'­ın, bu ye­ri­ni kim­se yık­ma­dı. Yık­ma­ya kal­kış­ma­dı, hat­ta bir de hak ver­di. 1983 yı­lın­da, Do­ğu Al­man sı­nır po­lis­le­ri ta­ra­fın­dan ça­lış­ma­la­rı fark edi­len ve dur­durulmak is­te­nen Os­man Ka­lın, kü­re­ğiy­le di­ren­di. Po­lis­ler ise onu da­ha son­ra ra­hat bırak­tı. “K­re­uz­ber­g'­in ge­ce­kon­du­su­” ya da “Ge­ril­la-Bah­çe­si­” di­ye anı­lan yer, iki Al­man­ya bir­le­şin­ce Fre­id­rich­sha­in-Kre­uz­ber­g'­e geç­ti ama üze­rin­de­ki bu ya­pıy­la bir­lik­te.

Foto: SÖZCÜ – Osman Kalın

ALMAN POLİSİ TEŞEKKÜR ETTİ

Şu anda 91 yaşında olan Osman Amca, bostanını nasıl koruduğunu şu cümlelerle anlatıyor, “Küreği çektim, kovaladım 2 polisi. Onlar tüfek atıyorlar havaya ben kürekle onları kovaladım. Bir daha da gelmediler. Kilisenin papazı geldi, ‘Polisler sana teşekkür ediyor. Gelmeyecekler bir daha' dediler. Ben de ‘Tabanca aldım gelirlerse onları kovalayacağım' dedim. Bir daha da gelmediler.” “Burası önceden çöpten geçilmiyordu. Fakat biz kendi ellerimizle burayı güzelleştirdik” diyen Osman Kalın'ın komşusu Elmas Altun ise “Şimdi burada sebze yetiştiriyoruz. Osman Kalın ile aynı binada kalıyorduk. 20 yıldır kendisiyle tanışıyoruz. İkimiz el ele bahçe yaptık. Çevrenin güzelleşmesi sonrasında herkes bizi tebrik etti. Şeftali yetiştirmeye başladık. Gelen Almanlara ikram ettik ve Almanlar belki de şeftaliyi ilk kez bizim elimizden yediler” diyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...