Florya ranta açılıyor

İstanbullulara nefes alacak yeşil alan kalmayacak...

Florya ranta açılıyor

Özlem GÜVEMLİ / İSTANBUL

AKP'li Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Deniz Köşkü koruma alanı içinde kalan Florya Plajı'nı da kapsayan kıyı şeridini turizme açtı. 273 bin metrekarelik sahile otel, AVM, sergi alanları ve otopark yapılabilecek…

AKP'li Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Deniz Köşkü koruma alanı içinde kalan Florya Plajı'nı da kapsayan kıyı şeridini turizme açtı.

Ata­türk De­niz Köş­kü ko­ru­ma ala­nı için­de ka­lan İs­tan­bu­l'­da­ki Flor­ya Pla­jı'nı da kap­sa­yan kı­yı şe­ri­di tu­riz­me açıl­dı. İs­tan­bul 1 Nu­ma­ra­lı Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu, bir kül­tür var­lı­ğı olan Köş­k'­ün si­lu­etin­de olum­suz et­ki ya­ra­tıl­ma­ma­sı için 10.50 met­re olan ya­pı yük­sek­li­ği­ni 6.50 met­re­ye dü­şür­dü. Tarihi Atatürk Köşkü'nün bulunduğu 273 bin metrekarelik Florya sahiline şimdi otel-motel, alışveriş üniteleri, akvaryum, rehabilitasyon merkezleri, ibadethane, kütüphane, sergi ve gösteri alanları ve otopark yapılabilecek.

SAHİL İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK

Ba­kır­köy Şen­lik Ma­hal­le­si'n­de­ki 201 ada­da yer alan 11 ay­rı par­sel ile 9 bin met­re­ka­re­lik tes­cil dı­şı ya­ni plan­sız olan alan için ilk de­ği­şik­lik 2013 yı­lın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. İBB,10.50 met­re yük­sek­li­ğin­de ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rın­da imar pla­nı ha­zır­la­dı. 17 Ocak 2014'te İBB kı­yı ke­nar çiz­gi­si­ni ye­ni­den dü­zen­le­ye­rek imar pla­nı­nı de­ğiş­tir­di.
Ata­türk De­niz Köş­kü ile İBB sos­yal te­sis­leri ara­sın­da ka­lan 273 bin met­re­ka­re­lik sa­hil şe­ri­di için ya­pı­lan imar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri 2015 yı­lı­nın Ağus­tos ayın­da İs­tan­bul 1 Nu­ma­ra­lı Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu'nun gün­de­mi­ne gel­di. Ko­ru­ma Ku­ru­lu, iki imar pla­nı de­ği­şik­li­ği­ne iliş­kin alt öl­çek­li uy­gu­la­ma imar pla­nı­nın ive­di­lik­le ha­zır­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Pla­na ko­ru­ma ala­nı sı­nı­rı­nın iş­len­me­si, kül­tür var­lık­la­rı­nın si­lu­eti­ne olum­suz et­ki ya­ra­tıl­ma­ma­sı için mak­si­mum ya­pı yük­sek­li­ği­nin 6.50 met­re ola­rak dü­zen­len­me­si­ne ka­rar ve­ren ku­rul 1980 ta­rih­li Flor­ya Sa­hil Şe­ri­di dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı­nın da dik­ka­te alın­ma­sı­nı is­te­di.

Büyük Önder'in sağlığında denize girdiği tarihi Köşk'te milletvekillerinin misafirhanesi bulunuyor.

KAMU KULLANIMINA AÇILACAK

En az 2 nok­ta­dan 7 met­re­den az ol­ma­mak kay­dı ile ya­ya yol­la­rı­nın dü­zen­len­me­si, bu yol­lar ile sa­hil ban­dın­da dü­zen­le­ne­cek ye­şil ala­na ya­ya eri­şi­mi­nin sağ­la­na­rak ka­mu kul­la­nı­mı­na açı­la­cak şe­kil­de dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı is­ten­di. Be­lir­le­nen kri­ter­le­re gö­re ha­zır­la­nan uy­gu­la­ma imar pla­nı, ko­ru­ma ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 7 Ocak gü­nü alı­nan ka­rar ile uy­gun bu­lun­du. Alt öl­çek­li uy­gu­la­ma pla­nı 15 Ocak gü­nü de İBB Mec­li­si gün­de­mi­ne gel­di.
CHP Gru­bu'nun mu­ha­le­fet et­ti­ği plan ile mül­ki­ye­ti İB­B'­ye ait olan 273 bin met­re­ka­re­lik sa­hil şe­ri­di ile park ala­nı ola­rak ay­rı­lan 9 bin met­re­ka­re­lik tes­cil dı­şı alan “yol, park ala­nı, gü­nü bir­lik tu­rizm, tu­ris­tik te­sis ve rek­re­as­yon ala­nı­” ilan edil­di. Ata­türk De­niz Köş­kü ko­ru­ma ala­nı sı­nır­la­rı için­de­ki ya­pı­la­rın yük­sek­li­ği 6.50 met­re, di­ğer kı­sım­lar­da ise 10.50 met­re ola­rak be­lir­len­di.

Cumhurbaşkanlığı Florya Atatürk Deniz Köşkü koruma alanı içinde kalan 201 adada yer alan 29 numaralı parsel plana konu alanın en büyük metrekaresine sahip.

Yağma Atatürk Köşkü'ne dayanacak halk plajı tarih olacak

Cumhurbaşkanlığı Florya Atatürk Deniz Köşkü koruma alanı içinde kalan 201 adada yer alan 29 numaralı parsel plana konu alanın en büyük metrekaresine sahip. 200 bin metrekarelik koruma alanında kalan alan, aynı zamanda İstanbulluların denize girdiği Florya Plajı. Atatürk'ün İngiliz Kralı VIII. Edward'ın da aralarında bulunduğu önemli isimleri ağırladığı köşkün etrafına oteller inşa edilecek. Atatürk'ün denize girdiği Florya Plajı da artık tarih olacak. Karara muhalefet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Büyükşehir elini Atatürk Köşkü'ne kadar uzattı. Bir orası kalmıştı. Köşk'ün koruma bandı içinde kalan Florya Plajı'nın oteller bölgesi olması Atatürk'ün hatırasına saygısızlık” değerlendirmesinde bulundu.

Loading...