Atanamayan fizik öğretmeni 10 yıldır kağıt topluyor!

Diplomalı işsizlikte son nokta...

Atanamayan fizik öğretmeni 10 yıldır kağıt topluyor!

Yıllardır fizik öğretmeni olarak atanmayı bekleyen Ramazan Gezer, yardım çığlığını devlet yetkililerinin duymasını umuyor

Ra­ma­zan Ge­zer’in diplomaları

MA­LAT­YA Üni­ver­si­te­si Fi­zik Bö­lü­mü'nü bi­ti­ren Adı­ya­man­lı Ra­ma­zan Ge­zer, yak­la­şık on yıl­dır öğ­ret­men ol­ma ha­ya­li ile ya­tıp kal­kı­yor. Ge­zer, uzun bir sü­re bo­yun­ca Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan mem­le­ke­tin­de bir oku­la öğ­ret­men ola­rak atan­ma­yın­ca, iş bul­mak için so­lu­ğu An­ka­ra'da al­dı.

“Gün­de 30 li­ra ka­za­nı­yor­du­m”

BAŞ­KEN­T'­te bir ge­ce­kon­du­da ya­şa­yan 5 ki­şi­lik ai­le­si­nin ge­çim der­di­ne dü­şen dip­lo­ma­lı iş­siz, çö­zü­mü atık ka­ğıt­la­rı top­la­mak­ta bul­du. Gün­de 30 TL ka­zan­mak adı­na gün­de 70 ki­lo­met­re me­sa­fe ka­te­den Ge­zer, on yıl­dır sü­re­ge­len çi­le­si­ni son­lan­dır­mak için dev­let yet­ki­li­le­rin­den yar­dım is­te­di.

MA­LAT­YA Üni­ver­si­te­si Fi­zik Bö­lü­mü'nü bi­ti­ren Adı­ya­man­lı Ra­ma­zan Ge­zer

ŞİMDİ BU İŞİ DE YAPAMIYOR

Atık kağıt toplayanlara 24 bin, kağıt alanlara ise 140 bin TL ceza kesilmesini öngören yasanın uygulamaya konulmasıyla Razmazan Gezer'in işi elinden alınmış oldu. Gezer, devlet yetkililerinin bu uygulamaya son vermesini talep etti.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...