Çocuk oyununa ‘Saray’ yasağı

İlk ve ortaöğretimde 14 yıldır sahnelenen oyun ‘Burası benim sarayım/Her istediğimi yaparım’ şarkısı yüzünden “sakıncalı” bulundu.

Çocuk oyununa ‘Saray’ yasağı

Başak KAYA / ANKARA

Mil­li Eği­tim'e bağ­lı ilk ve or­ta­öğ­re­tim okul­la­rın­da 2002 yı­lın­dan bu ya­na sah­ne­le­nen “Kay­bo­lan Sat­ranç Taş­la­rı­m” ad­lı ço­cuk ti­yat­ro­su oyu­nu, Mec­lis gün­de­mi­ne gel­di. Oyun, An­ka­ra Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan sa­kın­ca­lı bu­lun­muş­tu. İl­çe Ko­mis­yo­nu, ge­çen yıl ka­sım ayın­da yap­tı­ğı top­lan­tı­da “Ti­yat­ro oyu­nu­nun iz­len­me­si ile il­gi­li eği­tim bi­li­mi açı­sın­dan sa­kın­ca bu­lun­du­ğun­dan söz ko­nu­su ta­lep uy­gun gö­rül­me­miş­ti­r” di­ye­rek, oyu­nun il­çe­de­ki okul­lar­da sah­ne­len­me­si­ne izin ver­me­di.

“DARBE DÖNEMLERİNDEN HATIRLIYORUZ”
Tiyatrocu Serap Gültekin, oyunun sakıncalı bulunmasına anlam veremedi.

 

KOM­ŞU İL­ÇEDEN İZİN ÇIKTI…

An­cak Ye­ni­ma­hal­le Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, oyu­na “Türk mil­li eği­ti­mi­nin ge­nel amaç ve te­mel il­ke­le­ri­ne uy­gun ol­du­ğu, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sos­yo-psi­ko­lo­jik ge­li­şim­le­ri açı­sın­dan sa­kın­ca içer­me­di­ği­” ge­rek­çe­siy­le izin ver­di. Ti­yat­ro­cu Se­rap Gül­te­kin, ken­di­si­nin yaz­dı­ğı oyun­da ka­rak­ter­ler­den bi­ri­nin “Bu­ra­sı be­nim sa­ra­yım/Her is­te­di­ği­mi ya­pa­rı­m” şek­lin­de ço­cuk şar­kı­sı söy­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu nedenle sa­kın­ca­lı bu­lun­muş ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.

“O­YU­NA Bİ­LE TA­HAM­MÜL YO­K”

CHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ne­ca­ti Yıl­maz da, ko­nu­yu Mec­li­s'­e ta­şı­dı. Yıl­maz, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı'nın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le so­nu öner­ge­si ver­di. Yıl­maz, SÖZ­CÜ'ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Bu ik­ti­da­rın ço­cuk oyu­nu­na bi­le ta­ham­mü­lü yok. Top­lu­mu sin­di­re­rek, kor­ku­ta­rak, iş­le­ri­ne gel­me­ye­ni ya­sak­la­ya­rak sa­kın­ca­lı sa­nat eser­le­ri dö­ne­mi ya­rat­mak is­ti­yor­lar” de­di. Yıl­maz şu so­ru­la­rın da ce­vap­la­rı­nı is­te­di:

CHP'li Yılmaz da “Bu yasakları darbe dönemlerinden hatırlıyoruz” dedi.

“BU BİR HÜKÜMET POLİTİKASI MI?”

“Oyun­da, sat­ranç ku­ral­la­rı ge­re­ği bir “Şa­h” ka­rak­te­ri ol­du­ğu ve “Bu­ra­sı be­nim sa­ra­yım/Her is­te­di­ği­mi ya­pa­rı­m” şek­lin­de bir ço­cuk şar­kı­sı söy­le­di­ği de göz önü­ne alın­dı­ğın­da oyu­nun sa­kın­ca­lı gö­rül­me­sin­de “sa­ra­y” ifa­de­si mi rol oy­na­mış­tır? Oyu­nu­n sa­kın­ca­lı ola­rak dam­ga­lan­ma­sı hü­kü­me­ti­ni­zin bir po­li­ti­ka­sı mı­dır? ‘Sa­ra­y' ke­li­me­si­nin Türk­çe söz­lük­ten çı­ka­rıl­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor mu? Eğer böy­le bir şey dü­şü­nü­lü­yor­sa ‘yol­suz­lu­k', ‘yan­daş­lı­k', ‘hır­sız­lı­k' gi­bi ke­li­me­le­rin de söz­lük­ten çı­ka­rıl­ma­sı hü­kü­me­ti­ni­zin gün­de­min­de mi­dir?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...