Sözcü Plus Giriş

Şehitlerimiz için hiçbir programını bozmayanlar 23 Nisan’ı iptal ediyor!..

Ulusal bayramları unutturmak için her yıl bir gerekçe üretiyorlar

Güncellenme: 07:25, 14/04/2016
Şehitlerimiz için hiçbir programını bozmayanlar 23 Nisan’ı iptal ediyor!..

Meclis, terör nedeniyle 23 Nisan resepsiyonunu iptal etti. Halk, “Aylardır vatan evlatları şehit oluyor, masum siviller ölüyor ama AKP'liler düğün yapıyor, açılış düzenliyor. Şehitler şimdi mi akıllarına geldi?” diye sordu…

 

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE BAKANLAR DÖRT GÜN ÖNCE STAT AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve bakanlar geçen pazar günü Beşiktaş'ın yeniden yaptığı Vodafone Arena Stadı'nın açılışına katılmış, temsili olarak da ilk başlama vuruşunu yapmıştı. Türkiye o gün de kahpe teröre 2 güvenlik görevlisini şehit vermişti.

 

Türk halkının ulusal bayramlara olan ilgisini ve Atatürk sevgisini gölgelemek için her yolu deneyen AKP bu yıl da boş durmadı. Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonu “terör” gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen 13 Mart'ta Ankara'da 36 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamayı getirdi. Erdoğan, Tıp Bayramı kutlamalarına katılmış ve “Teröristleri mi sevindireceğiz, yolumuza devam edeceğiz” demişti. Türkiye, 7 Haziran 2015'ten bu yana 500'den fazla güvenlik görevlisini şehit verdi, yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Ancak toplu açılış törenleri, AKP'lilerin düğünleri, görkemli stat açılışları peşi sıra düzenlenmeye devam etti. Vatandaş şimdi soruyor, “Şehitler, şimdi mi akıllarına geldi?”

İşte son beş yılda iptal edilen resmi bayramlar

AKP dö­ne­min­de res­mi bay­ram kut­la­ma­la­rı­nın ço­ğu “Te­rör” ne­de­niy­le ip­tal edi­lir­ken, ba­zı­la­rı­na da kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­di. İş­te son 5 yıl­da ip­tal edi­len kut­la­ma­la­r:
30 Ağus­tos 2011: 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Gü­nü ne­de­niy­le Ge­nel­kur­may'ın vereceği re­sep­si­yon­lar ip­tal edil­di. Ge­rek­çe­nin ar­tan te­rör olay­la­rı ve şe­hit ha­ber­le­ri ol­du­ğu bil­di­ril­di.
29 Ekim 2011: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­gey­le Van Dep­re­mi do­la­yı­sıy­la 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­renlerinin ya­pıl­ma­ma­sı­nı is­te­di. Va­li­lik­ler, yü­rü­yüş ve re­sep­si­yon­la­rı­nı ip­tal et­ti.
30 Ağus­tos 2012: Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ün ku­la­ğın­da­ki ra­hat­sız­lı­ğın­dan do­la­yı has­ta­ne­de te­da­vi gör­me­si ne­de­niy­le 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı ip­tal edil­di.
19 Ma­yıs 2013: Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Ha­tay Rey­han­lı'da­ki bom­ba­lı sal­dı­rı­lar üze­ri­ne 19 Ma­yıs Ata­tür­k'­ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kutlamalarını iptal etti.
19 Ma­yıs 2014: 13 Ma­yı­s'­ta Ma­ni­sa So­ma'da yaşanan ma­den ka­za­sı do­la­yı­sıy­la tüm kut­la­ma­lar ip­tal edil­di.
29 Ekim 2014: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­ra­man Er­me­ne­k'­te­ki ma­den fa­ci­ası ne­de­niy­le 29 Ekim re­sep­si­yo­nu­nu iptal etti.
30 Ağus­tos 2015: Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, 30 Ağus­tos kutlamalarının te­rör olay­la­rı nedeniyle yapılmamasını istedi.
23 Ni­san 2016: Meclis, PKK ope­ras­yon­la­rın­da şe­hit dü­şen as­ker­ler ne­de­niy­le re­sep­si­yon prog­ra­mı­nı ip­tal et­ti­ği­ni açık­la­dı.

Ünlü isimlerden tepki mesajları!

ÜNLÜ isimler, 23 Nisan'ın iptaline sosyal medyada şöyle tepki gösterdi:
Me­tin Uca: Çok isa­bet­li ol­du, sis­te­ma­tik ve yay­gın ço­cuk te­ca­vüz­cü­sü va­kıf­la­rı ko­ru­yan­la­rın za­ten yü­zü yok­tu.
Ga­ni Müj­de: Fut­bol maç­la­rı ta­kır ta­kır oy­na­nır­ken 23 Ni­san Ço­cuk Bay­ra­mı te­rör ne­de­ni ile ip­tal edil­miş…
Se­def Ka­baş: 23 Ni­san, 19 Ma­yıs, 30 Ağus­tos, 29 Ekim… Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı unut­tur­ma­ya ça­lı­şan söz­de “mil­li” ve “yer­li” AKP­li­ler. Unut­tu­ra­ma­ya­cak­sı­nız!

 

Yayınlanma Tarihi:06:27,