Sözcü Plus Giriş

Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İnce, “Muhafazakarlarla ve Kürtlerle barışabiliriz. Bu sayede CHP silkinebilir Köprüden önce bir son çıkış hâlâ var” diye konuştu…

4

CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, ön­ce­ki ge­ce CNN Tür­k'­te ka­tıl­dı­ğı can­lı ya­yın­da par­ti­sin­de umut gör­me­di­ği­ni be­lir­te­rek de­ği­şim is­te­di. Par­ti­si­nin mu­ha­fa­za­kar­lar­la ve Kürt­ler­le ba­rış­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen İn­ce, “CH­P'­nin bu­ra­dan çı­kış ka­pı­sı ol­ma­sı ge­re­kir. Ül­ke el­den gi­di­yor. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum. Hâ­lâ di­yo­rum ki köp­rü­den ön­ce son çı­kış var. Mu­ha­fa­zar­kâr­lar, Kürt­ler­le ba­rı­şa­bi­li­riz. CHP'­nin sil­kin­me­si­ni ya­pa­rız. CHP de­ğil de MHP bu­nu ba­şa­rır­sa gö­re­ce­ğiz ge­le­cek­te ola­cak­lar. Bu du­rum­da CHP'­den MHP'­ye oy kay­ma­sı ola­cak. Çı­kın so­ka­ğa so­ru­n” di­ye ko­nuş­tu. İn­ce, do­ku­nul­mak­lık­lar ko­nu­sun­da HDP'­nin pe­şi­ne gi­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­ya­rak, “Do­ku­nul­maz­lı­ğı ge­re­kir­se CHP Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne gö­tü­rü­r” söz­le­ri­ni sarf et­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu ise İn­ce'nin son dö­nem­de­ki çı­kış­la­rıy­la il­gi­li, “Tür­ki­ye'nin bu kar­ma­şık or­ta­mın­da par­ti­nin tek ses çı­kar­ma­sı la­zım. Bu dik­ta yö­ne­ti­min­den Tür­ki­ye'nin kur­tul­ma­sı la­zım. Biz bu ko­nu­da güç bir­li­ği yap­mak zo­run­da­yı­z” diye konuştu.