Türkiye elden gidiyor CHP’de değişim lazım

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu sözlerle uyardı

Türkiye elden gidiyor CHP’de değişim lazım

Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İnce, “Muhafazakarlarla ve Kürtlerle barışabiliriz. Bu sayede CHP silkinebilir Köprüden önce bir son çıkış hâlâ var” diye konuştu…

4

CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, ön­ce­ki ge­ce CNN Tür­k'­te ka­tıl­dı­ğı can­lı ya­yın­da par­ti­sin­de umut gör­me­di­ği­ni be­lir­te­rek de­ği­şim is­te­di. Par­ti­si­nin mu­ha­fa­za­kar­lar­la ve Kürt­ler­le ba­rış­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen İn­ce, “CH­P'­nin bu­ra­dan çı­kış ka­pı­sı ol­ma­sı ge­re­kir. Ül­ke el­den gi­di­yor. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum. Hâ­lâ di­yo­rum ki köp­rü­den ön­ce son çı­kış var. Mu­ha­fa­zar­kâr­lar, Kürt­ler­le ba­rı­şa­bi­li­riz. CHP'­nin sil­kin­me­si­ni ya­pa­rız. CHP de­ğil de MHP bu­nu ba­şa­rır­sa gö­re­ce­ğiz ge­le­cek­te ola­cak­lar. Bu du­rum­da CHP'­den MHP'­ye oy kay­ma­sı ola­cak. Çı­kın so­ka­ğa so­ru­n” di­ye ko­nuş­tu. İn­ce, do­ku­nul­mak­lık­lar ko­nu­sun­da HDP'­nin pe­şi­ne gi­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­ya­rak, “Do­ku­nul­maz­lı­ğı ge­re­kir­se CHP Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne gö­tü­rü­r” söz­le­ri­ni sarf et­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu ise İn­ce'nin son dö­nem­de­ki çı­kış­la­rıy­la il­gi­li, “Tür­ki­ye'nin bu kar­ma­şık or­ta­mın­da par­ti­nin tek ses çı­kar­ma­sı la­zım. Bu dik­ta yö­ne­ti­min­den Tür­ki­ye'nin kur­tul­ma­sı la­zım. Biz bu ko­nu­da güç bir­li­ği yap­mak zo­run­da­yı­z” diye konuştu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...