Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği: GTHB hibe desteği nasıl alınır? Genç Çiftçi hibe başvurusu

Genç çiftçiler için verilecek 30 bin lira hibe desteğine nasıl başvurulur? Hibe desteği son başvuru ne zaman?

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği: GTHB hibe desteği nasıl alınır? Genç Çiftçi hibe başvurusu

Genç çiftçiler için hibe desteği başvuruları 13 Nisan 2016 tarihinde başladı ve başvurular 12 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek. Başvurular belli şartlar kapsamında kabul edilecek, 18 yaşından gün almış olmak ve 41 yaşından gün almamış olmak başlıca şartlardan biri. Başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi haberin devamında bulabilirsiniz.

BAŞVURU YERLERİ VE TARİHLERİ

Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlar ve 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erer. Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır. Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak. Okur-yazar olmak. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)

BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru dosyalarının İl/İlçe Proje Yürütme Birimlerine tesliminde genç çiftçilerden döner sermaye gideri alınmayacak olup aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
d) Taahhütname (Tebliğ Ek-3)
e) Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)
f) Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,
g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi
h) Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.
i) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.
j) Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi (tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),
k) Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var ise Türkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.
l) SGK hizmet dökümü belgesi,
başvuru dilekçesi (Tebliğ Ek-1) ile birlikte dosya içinde teslim edilir.
2) Hibe sözleşmesi aşamasında genç çiftçilerden;
a) Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
a) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,
b) Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.
c) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,
d) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.
e) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği,
3) Hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.
4) Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir
5) Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce;
a) İcra takibinde olmadığına dair belge,
b) ÇKS belgesi ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde bulunan kayıt sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge,
d) Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,
e) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
f) Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.,
g) Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),
hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.
6) Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.
7) Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde;
a) Takip yılının haziran veya ekim ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,
b) Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,
c) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti
istenir.
8) Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

NE KADAR HİBE VERİLECEK?

Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilir.
1) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar ve sözleşme imzalama hakları sona erer.
2) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
3) Proje sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4) Sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde ise, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda, hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
5) Proje sahibinin ön ödemeden veya hibe ödemesinden sonra vefat etmesi, askere gitmesi, kamu personeli olması gibi zorunluluk arz eden benzer durumlarda projeyi terk etmesi halinde hibe sözleşmesi tadil edilerek program kriterlerine uygun ikinci dereceye kadar akrabasına devredilir.
6) Hibe ödemesinden bir yıl sonra vefat eden genç çiftçiyle ilgi geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmaz.