6 taksitle kiralık araç

Çe­lİk Mo­tor'un bün­ye­sin­de araç ki­ra­la­ma hiz­me­ti ve­ren Ga­ren­ta, ye­ni bir kam­pan­ya baş­la­tı­yor.

6 taksitle kiralık araç

Ka­sım ayı so­nu­na ka­dar Ga­ren­ta'dan kı­sa dö­nem­li araç ki­ra­la­yan­la­ra Tür­ki­ye' de ilk de­fa kre­di kar­tı­na 6 tak­sit uy­gu­la­na­cak. 7 gün 24 sa­at des­tek sağ­la­yan Ga­ren­ta, Ada­na, An­ka­ra, An­tal­ya, Bur­sa, Ga­zi­an­tep, İs­tan­bul, İz­mir, Kay­se­ri, Trab­zon, Muğ­la (Bod­rum-Da­la­man) il­le­ri ol­mak üze­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 16 fark­lı nok­ta­da araç ki­ra­la­ma hiz­me­ti ve­ri­yor.

Loading...