Dünyada 6. ülke Türkiye!

Yeni Peugeot olarak lanse edilen ve baştan sona yenilenen Peugeot’nun SUV 3008 modeli satışa sunuldu. Yeni 3008’in satışına Avrupa’daki 5 ülkeyle aynı anda başlayan 6. ülke olduk... Ülkemizde 3008’in fiyatı 87 bin 900 liradan başlıyor...

Dünyada 6. ülke Türkiye!

Ye­nİ 3008, Ac­cess, Ac­ti­ve, Al­lu­re ve GT-Li­ne ol­mak üze­re dört fark­lı do­na­nım pa­ke­ti ile sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Ye­ni 3008'de, 1.2 Tur­bo Pu­re­Tech 130 bg, 1.6 THP 165 bg. ben­zin­li ve 1.6 Blu­eH­Di 120 bg. di­zel mo­tor­lar gö­rev ya­pı­yor. Bu mo­tor­lar do­na­nım se­vi­ye­le­ri­ne gö­re ma­nu­el ve­ya EAT6 tam oto­ma­tik şan­zı­man ile sa­tın alı­na­bi­li­yor. Ye­ni 3008'de, Ac­cess Pu­re­tech Tur­bo 130 bg. ma­nu­el araç 87 bin 900 li­ra­ya sa­tı­lır­ken, ilk oto­ma­tik ver­si­yo­nu 96 bin 900 li­ra­lık fi­ya­ta sa­hip. Di­zel mo­tor­larda ise Ac­ti­ve do­na­nım ile 100 bin 900 li­ra­ya ma­nu­el ve 109 bin 900 li­ra­ya ise oto­ma­tik ver­si­yon baş­lan­gıç fi­ya­tı su­nu­lu­yor. De­ri kol­tu­ğun op­si­yo­nel ol­du­ğu en üst ver­si­yon fi­ya­tı ise 133 bin 900 li­ra GT-Li­ne 1.6 HDI 120 bg. EAT6 şan­zı­man­la satı­lı­yor.

RAKİPLERİNİ KISKANDIRACAK ÖZELLİKLER GETİRDİ

Hey­bet­lİ bir gö­rü­nü­me ka­vu­şan ye­ni 3008, 19 inç alu­min­yum ala­şım­lı jant­la­rı, krom de­tay­la­rı ve LED ışık­la­rı ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ki­yor. Ye­ni ne­sil, ge­liş­ti­ril­miş i-Cock­pi­t'­in su­nul­du­ğu iç me­kan, ka­pı içi am­bi­yans ışık­la­rı, özel ku­maş kon­sol dö­şe­me­si ve krom de­tay­la­rı ile ye­ni ne­sil i-Cock­pi­t'­in kul­la­nıl­dı­ğı ilk mo­del ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Full Di­ji­tal gös­ter­ge pa­ne­li, seg­men­tin­de sa­de­ce ye­ni SUV Pe­uge­ot 3008'de en alt ver­si­yon­dan iti­ba­ren stan­dart ola­rak su­nu­lu­yor. Or­ta bö­lüm­de ko­-num­lan­dı­rı­lan 8 inç ka­pa­si­tif ek­ran, kab­lo­suz şarj, App­le Carp­lay gi­bi üst dü­zey tek­no­lo­jik özel­lik­ler su­nu­yor. Ak­tif şe­rit ta­kip, ak­tif kör nok­ta uya­rı, adap­tif hız sa­bit­le­me (ta­ma­men dur­dur­ma özel­li­ği ile), ak­tif gü­ven­lik fren­le­me, yor­gun­luk algıla­ma, ak­tif tra­fik işa­re­ti ta­nı­ma, gü­ven­li ta­kip me­sa­fe uya­rı ve akıl­lı far sis­tem­le­rin­den olu­şan ile­ri sü­rüş des­tek sis­tem­le­ri do­na­nım fark­lı­lık­la­rı­na gö­re stan­dart ve­ya op­si­yo­nel özellik­ler­den ba­zı­la­rı. Ye­ni 3008 ile bir­lik­te su­nu­lan oto­ma­tik ba­gaj sis­te­mi ile ba­gaj ka­pa­ğı tek bir ayak ha­re­ke­ti ile açı­lıp ka­pa­tı­la­bi­li­yor. De­ri kol­tuk­lar­la 5 fark­lı ma­saj se­çe­ne­ği, kol­tuk ha­fı­za­sı ve ısıt­ma özel­lik­le­ri dik­kat çe­ki­yor. 3 parfüm sunma seçeneği sadece 3008'de su­nu­lu­yor.

7 YILDA SATILANI 1 YILDA SATACAĞIZ

Ye­ni SUV Pe­uge­ot 3008, Tür­ki­ye'de sa­tı­şa su­nul­du. Pe­uge­ot Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Lau­rent Per­net, “Av­ru­pa pa­za­rı ile ay­nı an­da sa­tı­şa baş­la­yan ül­ke ol­ma­mız, Tür­ki­ye'ye ve­ri­len önem ve gü­ve­nin ade­ta bir gös­ter­ge­si ni­te­li­ğin­de. Hem dün­ya­da hem de Tür­ki­ye'de son beş yıl­da üç kat bü­yü­yen C-SUV pa­za­rı­na ye­ni 3008 ile hem ta­sa­rım, hem do­na­nım hem de en ge­liş­miş tek­no­lo­ji­le­ri sun­mak­la gu­rur du­yu­yo­ru­z” de­di.

Bu yı­lın so­nu­na ka­dar iki ay­da 2 bin adet 3008 sat­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Pe­uge­ot Tür­ki­ye Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Meh­met Akın, “3008 da­ha gel­me­den, fo­toğ­raf­la­rın­dan 400'ünün pa­ra­sı­na da ya­tır­dı­ğı 2 bin adet­lik ön si­pa­riş al­dı. Bu sa­tış ade­di ile iki ay­lık sa­tış­la yüz­de seg­men­tin­de yüz­de 11'lik pa­zar pa­yı­na ula­şa­ca­ğız de­mek­tir. As­lın­da ye­ni 3008 ile o kadar id­di­alı­yız ki, bir ön­ce­ki ver­si­yo­nun 7 yıl­da sat­tı­ğı­nı, sa­de­ce 2017 yı­lın­da sat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu da bi­zi pod­yu­ma çı­kar­ıp ilk üç­te yer al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak. Tür­ki­ye pa­za­rı, klinik araş­tır­ma­nın ya­pıl­dı­ğı Av­ru­pa'da 4 ül­ke­den son­ra kli­nik araş­tır­ma ya­pı­lan tek ül­ke ol­du. Tür­ki­ye pa­za­rı­na özel ola­rak ya­pı­lan bu araş­tır­ma­da tü­ke­ti­ci­le­rin yüz­de 98'i ara­cı beğendi­ği­ni söy­le­di­” dedi

Loading...