Dünyanın en hızlı dizel SUV’u!

Dün­ya­nın en hız­lı ve en güç­lü lüks di­zel SU­V’­u mer­ke­zin­de, ge­liş­miş bir tek­no­lo­ji­ye sa­hip olan, ta­ma­men ye­ni, üç­lü şarj­lı, 4,0 lit­re, 32 valf V8 mo­tor yer alı­yor. 435 bey­gir ve 900 Nm. tork üre­ten Ben­tay­ga Die­sel, 270 km/s mak­si­mum hı­za ulaş­yor ve 0-100 km/s hız­lan­ma­sı­nı 4,8 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor.

Dünyanın en hızlı dizel SUV’u!

Ben­tay­ga Die­sel, te­miz tek­no­lo­ji­le­ri ve ge­liş­ti­ril­miş men­zil ka­pa­si­te­si­ni ge­ti­rir­ken, Ben­tay­ga W12'nin di­na­mik per­for­man­sı­nı da ko­ru­yor. Ben­tay­ga Die­sel, W12 mo­to­ra sa­hip ekü­ri­siy­le ay­nı mo­dern lüks İn­gi­liz ta­sa­rı­mı­nı su­nar­ken, bir ben­ze­ri da­ha ol­ma­yan çe­şit­li ta­sa­rım ek­le­me­le­ri­ne de sa­hip.

Loading...