Ford’da “Bir Başka” dönem

Dün­ya­nın ilk se­ri oto­mo­bil üre­ti­ci­si Ford; 2012 yı­lın­da Go Furt­her / Hep Da­ha İle­ri­ye di­ye­rek baş­la­yan yol­cu­lu­ğu­na, ye­ni mar­ka yak­la­şı­mı “Bir Baş­ka­” ile de­vam edi­yor.

Ford’da “Bir Başka” dönem

Ford Oto­san Pa­zar­la­ma, Sa­tış ve Sa­tış Son­ra­sın­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Öz­gür Yü­ce­türk, “Müş­te­ri­le­ri­mi­zi Ford’un ye­ni yü­züy­le ta­nış­tı­ra­ca­ğız. Ford de­nin­ce ak­la; her ge­çen gün tek­no­lo­ji­le­ri, gü­ven­li­ği, do­na­nım­la­rı ve ta­sa­rı­mı ile ile­ri­ye gi­den ce­sur ve he­ye­can ve­ri­ci bir mar­ka ge­le­cek. Bu­nu “mü­kem­me­l” müş­te­ri de­ne­yi­mi ile bir­leş­ti­re­ce­ğiz. 2015'ten bu ya­na 16 ye­ni mo­de­li­mi­zi Tür­ki­ye pa­za­rın­da müş­te­ri­le­ri­miz­le bu­luş­tur­duk…

For­d'­un ge­le­cek viz­yo­nun­da özel­lik­le 2020 yı­lı­na ka­dar sa­tı­şa su­nu­la­cak olan top­lam 12 per­for­mans oto­mo­bi­li ve di­ğer oto­mo­bil mo­del­le­ri­miz­de­ki çe­şit­li­lik hi­tap et­ti­ği­miz müş­te­ri kit­le­si­ni ol­duk­ça ge­niş­le­te­ce­k” di­ye ko­nuş­tu. Ba­yi­le­rin de For­d'­un ye­ni yü­zü­nü yan­sı­ta­cak bi­çim­de şe­kil­len­di­ril­di­ği­ni söy­le­yen Yü­ce­türk, “Bu ye­ni kon­sep­te Ford­Sto­re adı­nı ver­dik. Tür­ki­ye'de 3 nok­ta be­lir­le­dik. İs­tan­bul Şah­su­va­roğ­lu, An­ka­ra Tur Oto ve An­tal­ya Bi­lal­ler ba­yi­le­ri­miz­de Ford­Sto­re uy­gu­la­ma­sı­na geç­tik. Ed­ge, Mus­tang, ST se­ri­si ve RS per­for­mans mo­del­le­ri­miz sa­de­ce bu ba­yi­le­ri­miz­de ser­gi­le­ni­yor ve sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Yi­ne sa­de­ce Ford­Sto­re ba­yi­le­ri­miz­de sa­tı­şa su­nu­lan Vig­na­le araç­la­rı­mız için show­ro­om­lar­da özel tek­no­lo­jik bir alan oluş­tur­duk. Ford'un show­ro­om­la­rı artık “5 Du­yu­”ya hi­tap edi­yor. Müş­te­ri­le­ri­mi­zin tüm show­ro­om­lar­da ay­nı şe­yi gö­rüp, du­yup, kok­la­yıp do­kun­ma­la­rı­nı ve tat­ma­la­rı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ru­z” de­di.

Loading...