GLC Coupe de Türkiye’de…

Mer­ce­des-Benz ürün ga­mı­nın or­ta boy SUV-Co­upe’­si GLC Cou­pe Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nul­du.

GLC Coupe de Türkiye’de…

GLC Co­upe'­de öne çı­kan özel­lik­le­ri ara­sın­da stan­dart su­nu­lan spor­tif süs­pan­si­yon, has­sas spor di­rek­si­yon sis­te­mi Dyna­mic Se­lect, sü­rek­li dört te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi 4Ma­tic ve 9G-Tro­nic isim­li do­kuz ile­ri oto­ma­tik şan­zı­man bu­lu­nu­yor. Ye­ni GLC Cou­pe; dört di­zel, dört ben­zin­li, bir şarj edi­le­bi­len hib­rit ve ai­le­nin en güç­lü ver­si­yo­nu olan Mer­ce­des-AMG ol­mak üze­re top­lam se­kiz fark­lı mo­tor se­çe­ne­ğiy­le su­nu­lu­yor.

Mo­dern sü­rüş yar­dım­cı sis­tem­le­ri, yak­tı ve­rim­li­li­ği ve spor­tif bir ta­sa­rım gi­bi özel­lik­ler­le öne çı­kan ye­ni Mer­ce­des-Benz GLC Cou­pe 265 bin 700 TL'­den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nu­lu­yor.

Loading...