Kış servisi avantajları

Hyun­daI, 31 Ara­lık 2016 ta­ri­hi­ne ka­dar Blu­e Card sa­hi­bi müş­te­ri­le­ri­ne özel Hyun­da­i Kış Ser­vis Kam­pan­ya­sı dü­zen­li­yor.

Kış servisi avantajları

Kam­pan­ya sü­re­sin­ce mo­del ay­rı­mı ol­mak­sı­zın, tüm Hyun­da­i araç­la­rın si­le­cek sü­pür­ge­si, akü ve an­tif­riz­de ge­çer­li ola­cak yüz­de 20 par­ça in­di­ri­mi ha­ri­ci ay­nı za­man­da Hyun­da­i Blu­e Card sa­hi­bi müş­te­ri­le­re, dört adet las­tik alım­la­rın­da da 80 TL'­ye ka­dar in­di­rim uy­gu­la­na­cak. Hyun­da­i, 2 yıl ve da­ha uzun bir sü­re ye­ni­den yet­ki­li ser­vis­le­re ge­len müş­te­ri­le­ri­ne de 3 bin Blu­e Pu­an he­di­ye ede­cek.

Loading...