Nissan’ın yeni yüzü!

Ja­pon oto­mo­tiv de­vi Nis­san, yep­ye­ni ku­rum­sal yü­zü ile müş­te­ri­le­ri­ne ilk show­ro­oom de­ne­yim­le­ri­ni di­ji­tal or­tam­da ya­şa­ma im­ka­nı su­nu­yor.

Nissan’ın yeni yüzü!

Glo­bal çap­ta show­ro­om kon­sep­ti­ni de ye­ni­le­yen Nis­san, Af­ri­ka, Or­tado­ğu böl­ge­sin­de­ki ilk de­ği­şim du­ra­ğı­nı Tür­ki­ye ola­rak be­lir­le­di. Tür­ki­ye'de 45 sa­tış nok­ta­sın­da de­ği­şim ger­çek­leş­ti­re­cek Nis­san, 2019 yı­lı­na ka­dar tüm sa­tış nok­ta­la­rın­da ye­ni yü­zü­ne bü­rün­müş ola­cak. Ay­nı za­man­da web say­fa­sıy­la in­te­rak­tif show­ro­omu­nu da oluş­tu­ran Nis­san, ye­ni yü­zü ile fark ya­rat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Loading...