Petrol Ofisi’nden ‘Öde Geç’ indirimi

Pet­rol Ofi­si, is­tas­yon­la­rın­da “Ko­lay­lık­lar Di­le­ri­z” mot­to­su ile ye­ni bir dö­nem baş­la­tı­yor.

Petrol Ofisi’nden ‘Öde Geç’ indirimi

Müş­te­ri odak­lı hiz­met an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de or­ta­ya çı­kan bu mot­to ile ilk ola­rak, akar­ya­kıt alı­mın­da ko­lay­lık su­nan Öde Geç sis­te­mi ye­ni­len­di. Pet­rol Ofi­si'nin sa­da­kat kart prog­ra­mı Po­si­ti­ve Card bün­ye­sin­de kul­la­nı­lan sis­te­m, sü­rü­cü­le­rin araç­tan in­me­den kre­di kar­tıy­la akar­ya­kıt al­ma­sı­nı sağ­lar­ken ay­nı za­man­da 2016 yı­lı so­nu­na ka­dar ya­pı­la­cak akaryakıt öde­me­le­rin­de yüz­de 3 in­di­rim su­na­cak.

sis
Loading...