Select Plus ile yeni bir ‘yıldız’ doğuyor!

Mer­ce­des-Benz Ye­ni Vi­to Se­lect Plus, ge­liş­miş gü­ven­lik do­na­nım­la­rı, yük­sek mo­tor gü­cü, ye­ni ne­sil şan­zı­ma­nı ve dü­şük ya­kıt tü­ke­ti­mi­ne ila­ve ola­rak sı­nı­fın­da tek olan pa­no­ra­mik cam ta­va­nı sa­ye­sin­de kul­la­nı­cı­la­rı­na ken­di­ni da­ha da özel his­set­ti­ri­yor.

Select Plus ile yeni bir ‘yıldız’ doğuyor!

Ön­de elek­trik­li ka­yar cam ve ar­ka­da sa­bit cam pa­nel ol­mak üze­re 2 kı­sım­dan olu­şan pa­no­ra­mik açı­lır ta­van. Ya­ğan yağ­mu­ru tes­pit eden sen­sör ve ara­cın içi­ne su gir­me­si­ni ön­le­yen araç park ha­lin­dey­ken oto­ma­tik ola­rak yu­ka­rı kal­kan pa­no­ra­mik cam ta­van. Pa­no­ra­mik cam ta­va­nın anah­tar üze­rin­den de uzak­tan kon­tro­lü im­ka­nı. Ay­rı­ca araç içi­ne gi­ren gü­neş ışı­ğı­nı en­gel­le­yen elek­trik­li stor per­de ye­ni pa­no­ra­mik cam ta­van özel­lik­le­rin­den ba­zı­la­rı. Ye­ni Vi­to Se­lect Plus araç­la­rın­da 119 CDI mo­tor 2,2 lt ha­cim­li ve 190 Bg gü­cü­ne sa­hip olup 440 Nm tork üre­ti­yor. Araç­ta stan­dart ola­rak su­nu­lan 7 ile­ri 7G-Tro­nic Plus oto­ma­tik şan­zı­man, ön­ce­ki ne­sil şan­zı­man ti­pi­ne gö­re da­ha yu­mu­şak ve se­ri vi­tes ge­çiş­le­ri su­nar­ken Eco Start/Stop özel­li­ği ile eko­no­mik­lik de sağ­lı­yor.

ceo_sozcu

MERCEDES-BENZ TÜRK CEO’SU SEEGER ALMANYA’YA ATANDI

Mer­ce­des-Benz Türk A.Ş. Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve CE­O'­su Brit­ta See­ger, Da­im­ler AG Yö­ne­tim Ku­ru­lu'n­da “Mer­ce­des-Benz Oto­mo­bil Pa­zar­la­ma ve Sa­tış Gru­bu Baş­ka­nı­” gö­re­vi­ni dev­ra­la­cak. Da­im­ler De­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan alı­nan ve 1 Ocak 2017 iti­ba­ri ile ge­çer­li ola­cak bu ye­ni ata­ma ka­ra­rı ile Brit­ta See­ger, Hu­kuk ve Uy­gun­luk Yö­ne­ti­mi'n­den so­rum­lu Re­na­ta Jun­go Brüng­ge­r'­den son­ra Da­im­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu'n­da gö­rev alan ikin­ci ka­dın üst dü­zey yö­ne­ti­ci ola­cak.

 

Loading...