Üretimin ve ihracatın lideri Tofaş oldu

To­faş, ey­lül ayı so­nun­da hem üre­tim hem de ih­ra­cat­ta son yıl­la­rın en yük­sek se­vi­ye­si­ne ula­ştı.

Üretimin ve ihracatın lideri Tofaş oldu

Tür­ki­ye'de oto­mo­tiv üre­ti­mi Ocak-Ey­lül 2016 dö­ne­min­de ge­çen yıla oran­la yüz­de 6 ar­tıp 1 mil­yon ade­di ge­çer­ken, To­faş 2016'nın ilk 9 ayında top­lam üre­ti­mi­ni ge­çen yı­la gö­re yüz­de 35 ar­tı­ra­rak 265 bin adet­lik üre­tim­le Türk oto­mo­tiv sek­tö­rün­de bi­rin­ci­li­ğe yük­sel­di. Fi­at Ege­a mo­del ai­le­si­nin ya­rat­tı­ğı po­zi­tif et­kiy­le 2016 Ocak – Ey­lül dö­ne­min­de ge­çen yıl ay­nı dö­ne­me gö­re yüz­de 55'lik bir ar­tış­la 195 bin adet­lik ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren To­faş, ay­nı za­man­da bu­gün sek­tör ih­ra­ca­tın­da zir­ve­ye ula­şan ku­ru­luş ola­rak ön pla­na çı­kı­yor.

Loading...