Yıldızlı ‘Premium Pick-Up

Mercedes-Benz, X Class olarak nitelendirdiği en lüks orta sınıf Pick-Up’ı tanıttı. Gelecek yıl sonundan itibaren ülkemizde de satışa sunulacak araç, hem iş hem hobi hem de günlük kullanıma olanak sağlayacak özellikler taşıyor

Yıldızlı ‘Premium Pick-Up

2015 yı­lı­nı dün­ya­da 4 mil­yon 624 bin adet­lik sa­tış­la ka­pa­tan Pick-Up pa­za­rı­nın 2025 yı­lın­da 5 mil­yon ade­din üze­ri­ne çı­ka­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Bu pen­ce­re­den ba­kıl­dı­ğın­da önü­müz­de­ki 10 yıl için­de yüz­de 13 bü­yü­me he­def­le­ni­yor gi­bi gö­rün­se de, bü­yü­me­yi yüz­de 39 ile or­ta bü­yük­lük­te­ki Pick-Up'­la­r­ın te­tik­le­ye­ce­ği tah­min edi­li­yor. Öte yan­dan, özel­lik­le ABD’de çok­ça ter­cih edi­len bü­yük Pick-Up sa­tı­şı­nın 2025 yı­lın­da yak­la­şık 200 bin adet­lik dü­şüş­le 2 mil­yon 303 bin ade­te ge­ri­le­ye­ce­ği ön­gö­rü­sü mevcut. İç­le­rin­de Volk­swa­gen Ama­rok, Nis­san Na­va­ra, Mit­su­bis­hi L200, Re­na­ult Alas­kan gi­bi oyun­cu­la­rın ol­du­ğu, Mer­ce­des’in de Re­na­ult-Nis­san İt­ti­fa­kı’nın ge­liş­tir­di­ği plat­for­mu kul­la­na­rak üre­te­ce­ği ye­ni X Class’ın da bu­lu­na­ca­ğı or­ta sı­nıf Pick-Up'la­rın sa­tış ra­ka­mının ise 2025 yı­lın­da 2 mil­yon 788 bin ola­ca­ğı tahmin ediliyor. Bu tab­lo­yu iyi oku­yan Al­man Pre­mi­um araç üre­ti­ci­si Mer­ce­des-Benz de, 10 yıl için­de yüz­de 39 bü­yü­ye­ce­ği tah­min edi­len or­ta sı­nıf Pick-Up pa­za­rı­na, ti­ca­ri tec­rü­be­si­ni de ka­ta­rak ye­ni bir yıl­dız ka­zan­dır­ma ça­ba­sı için­de. Mer­ce­des-Benz, ye­ni ara­cı­nı Av­ru­pa’nın ya­nı sıra Ar­jan­tin, Bre­zil­ya, Gü­ney Af­ri­ka, Avus­tral­ya ve Ye­ni Ze­lan­da’da sat­ma­yı plan­lı­yor. Üre­tim yer­le­ri Av­ru­pa’da İs­pan­ya, Ame­ri­ka Kı­ta­sı'n­da ise Ar­jan­tin ola­rak be­lir­len­miş.

TÜR­Kİ­YE DÜN­YA DÖR­DÜN­CÜ­SÜ!

Pick-Up sa­tış­la­rı Tür­ki­ye’de uzun yıl­lar­dır yıl­da 14-15 bin adet­ler se­vi­ye­sin­de sey­re­di­yor. Ra­kam­lar de­ğiş­me­se de son yıl­lar­da kul­la­nı­cı pro­fi­lin­de önem­li bir de­ği­şim ya­şa­nı­yor. Dün­ya­da da es­ki yıl­lar­da da­ha çok iş amaç­lı kul­la­nı­lan bu tip araç­lar bir sü­re­dir şe­hir için­de, ho­bi sa­hi­bi ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, SUV’la­rın ye­ri­ne ter­cih edi­lir ha­le gel­di. Tür­ki­ye’de Pick-Up sa­tış ra­kam­la­rı çok yük­sek ol­ma­sa da bu ra­ka­mın top­lam sa­tış­la­ra ora­nı­na ba­kıl­dı­ğın­da, Tür­ki­ye yüz­de 1,4’lük oran­la Avus­tral­ya (yüz­de 14,1), Ar­jan­tin (yüz­de 11,6) ve Bre­zil­ya’nın (yüz­de 4,7) ar­dın­dan tüm dün­ya­da dör­dün­cü sı­ra­da ge­li­yor. Tür­ki­ye’yi İn­gil­te­re, Rus­ya ve Al­man­ya ta­kip edi­yor.

KONSEPT TASARIM, SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Re­na­ult-Nis­san it­ti­fa­kı­nın Na­va­ra ve Alas­kan'da kul­lan­dı­ğı plat­form üs­tü­ne in­şa edi­len X Class, Mer­ce­des ta­ra­fın­dan ta­ma­men ye­ni­den yo­rum­lan­mış bir Pick-Up. Mo­tor ka­pu­tu üze­rin­de­ki güç­lü bir gö­rü­nüm ve­ren bom­be­le­ri ve ça­mur­luk­la­ra ka­dar uza­nan far­la­rı ile çar­pı­cı ön kı­sım as­lın­da mar­ka­nın ye­ni yü­zü­ ve hiçbir Mer­ce­des mo­de­li­ne ben­ze­mi­yor. Güç­lü, at­le­tik ta­sa­rı­mı sa­ye­sin­de Pick-Up, ol­duk­ça et­ki­le­yi­ci. Mo­de­lin V6 di­zel mo­to­ru ve 4MA­TIC çe­kiş sis­te­mi ola­ca­ğı bi­li­ni­yor. An­cak 4 si­lin­dir­li bir mo­to­ru ola­ca­ğı­nın söy­len­me­si­ne rağ­men di­ğer mo­tor ve şan­zı­man se­çe­nek­le­ri ko­nu­sun­da res­mi bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı. Stylish Exp­lo­rer ve Po­wer­ful Ad­ven­tu­rer ol­mak üze­re iki fark­lı ver­si­yon ola­rak ta­nı­tı­lan ye­ni X Class kon­sep­ti­nin se­ri üre­ti­me ne­re­dey­se bi­re­ bir su­nul­ma­sı bek­le­ni­yor.

Loading...