Biraz dedektifçilik oynamaya ne dersiniz?

Bu hafta Merkür (Hermes) Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Venüs (Afrodit) ve Satürn (Kronos) birlikte hareket edecekler ve Venüs (Afrodit) ile Neptün (Poseidon) kavgalı olacaklar. Hafta biraz karmaşık ama keskin zekâmız sayemizde tüm sorunların üstesinden gelebileceğiz.

Merkür, nam-ı diğer Hermes, Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Zekâmız deli fişek çalışacak, kimsenin göremediği detayları görüp, her konunun hızlı ve etkin bir şekilde derinine inebileceğiz. Velev ki bizi, biri zor duruma sokmaya, kriz yaratmaya çalıştı, o kişinin zayıf noktalarını hızlı bir şekilde tespit edip, savunmasız hale getirebileceğiz. Gizli kalmış tüm konuları rahatça açığa çıkartabilecek, adeta bir dedektif gibi her türlü konunun üstüne gidebileceğiz. Herkes zekâmızdan korkmalı bu hafta! Ve Venüs/Satürn etkileşimi ile uzun süreli, istikrarlı, sağlam, güvenilir ilişkiler başlatmak, ilişkileri sağlamlaştırmak için de oldukça güzel etkiler var. Fakat ayakları yere sağlam basan, boşa hayaller kurmayan tarafımızla bunları yapacağız. İlişkilerde boş hayaller, gerçekçi olmayan her türlü mesele balon gibi söner. Bu yüzden dikkatli olunması gereken bir hafta.

Koç ve yükselen Koç;
Bu haf­ta Mer­kür, Ak­rep Bur­cu'na ge­çiş ya­pa­cak ve 20 Ka­sı­m'­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Bi­lin­me­yen ko­nu­lar üze­rin­de ve kre­di çek­mek için araş­tır­ma­lar ya­pa­bi­lir­si­niz. Sağ­lık­la il­gi­li ko­nu­lar üze­rin­de al­ter­na­tif te­da­vi­ler­le il­gi­li bil­gi­ler top­la­ya­bi­lir­si­niz. Da­ha ra­hat pa­ra ka­zan­ma ile il­gi­li fi­kir­ler, pro­je­ler ge­liş­ti­re­bi­lir­si­niz. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile, uzak ak­ra­ba­lar­la iliş­ki­ler­de dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­ken bir sü­reç. Ba­zı söz­ler, de­di­ko­du­lar ca­nı­nı­zı sı­ka­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra ta­nı­tım­la il­gi­li ko­nu­lar da ol­duk­ça ön pla­na çı­ka­cak­tır. Dik­kat edil­me­si ge­re­ken ko­nu­larda aşı­rı ace­le­ci ve fev­ri olmaktan kaçınmalısınız.

Boğa ve yükselen Boğa;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile or­tak­lık­la­ra im­za­lar at­mak, ye­ni pro­je­le­re baş­la­mak, or­tak­la be­ra­ber se­ya­hat­ler yap­mak için çok gü­zel bir za­man di­li­mi. Fi­kir­le­ri­niz­le kar­şı­nız­da­ki ki­şi­le­ri ra­hat­lık­la et­ki­le­ye­bi­le­cek­si­niz. Bu haf­ta, 20 Ka­sı­ma ka­dar tüm söz­leş­me ve im­za ge­rek­ti­ren iş­le­ri­ni­zi hal­le­de­bi­le­cek­si­niz. Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile de fi­nan­sal an­lam­da eks­tra har­ca­ma­lar, ma­li kriz­ler, lüks tü­ke­ti­min art­ma­sı, sağ­lık için pa­ra har­ca­ma, var­sa iliş­ki­nin kriz­den geç­me­si gi­bi du­rum­lar söz ko­nu­su. Nep­tün/Ve­nüs sert et­ki­le­şi­mi özel­lik­le pa­ra, borç gi­bi ko­nu­lar­da ar­ka­daş­la­rı­nız­la ara­nız­da ha­yal kı­rık­lık­la­rı­na neden olabilir.

İkizler ve yükselen İkizler;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep bur­cu­na ge­çi­şi ile  iş ara­ya­bi­lir­si­niz, önem­li müş­te­ri­ler­le bir ara­ya ge­lip önem­li pro­je­le­ri üs­te­le­ne­bi­lir­si­niz. Yal­nız iş ar­ka­daş­la­rı­nız­la ola­sı sür­tüş­me­le­re ve de­di­ko­du­lar yü­zün­den prob­lem­le­re dik­kat et­me­niz­de ya­rar var. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi özel­lik­le iki­li iliş­ki­ler, an­laş­ma­lar, özel ha­yat­ta prob­lem­le­re işa­ret et­mek­te. Nep­tün/Ve­nüs et­ki­le­şi­mi ile iş ve ka­ri­ye­ri­niz­le ilin­ti­li ko­nu­lar­da özel­lik­le ka­dın fi­gür­ler­le, yö­ne­ti­ci­ler­le iliş­ki­ler­de zor­lan­ma, ha­yal kı­rık­lı­ğı söz ko­nu­su ola­bi­lir. Ka­ri­ye­ri­niz­le il­gi­li ko­nu­lar­da ger­çek­çi ol­ma­yı el­den bı­rak­ma­ma­nız ge­re­ki­yor, faz­la­ca ha­yal kur­mamalısınız.

Yengeç ve yükselen Yengeç;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile bi­raz da­ha ha­ya­tın ke­yif­li yan­la­rı­na odak­lan­mak, sos­yal­leş­mek, si­ze ke­yif ve­re­cek ko­nu­lar­la il­gi­len­mek için çok uy­gun. Bu haf­ta ru­hu­nuz da­ha çok sev­gi do­lu ola­bi­lir, cin­sel ola­rak çev­re­niz­de­ki in­san­la­ra çok da­ha çe­ki­ci gö­zü­ke­bi­lir­si­niz. Fi­zik­sel ola­rak da es­te­tik yap­tır­mak, gü­zel­leş­mek, kua­för sa­lon­la­rın­da da­ha çok va­kit har­ca­mak, gar­dı­ro­bu­nu­zu son­ba­ha­ra ha­zır­la­mak için de za­man har­ca­ya­bi­lir­si­niz.  Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile özel­lik­le sağ­lı­ğı­nız risk al­tın­da, dik­kat­li ol­mak­ta ya­rar var. Özel­lik­le kadın iş ar­ka­daş­la­rı ve­ya müş­te­ri­ler­le ger­gin­lik­ler­den ka­çının.

Aslan ve yükselen Aslan;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile evi­ni ye­ni­le­mek is­te­yen­ler, ev al­mak is­te­yen­ler bu sü­re­ce ka­dar cid­di araş­tır­ma­lar ya­pa­bi­lir­ler. Ev sa­hi­bi­niz ile ki­ra­ya zam yap­ma­ma­sı için bu sü­reç­te an­laş­ma­ya va­ra­bi­lir­si­niz.  Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile özel ha­ya­tı­nı­zın kar­ma­şa­ya dü­şe­ce­ği­nin işa­re­tin ver­mek­te, giz­li ko­nu­la­rın açı­ğa çık­ma­sı, cin­sel­lik, ço­cuk, ha­mi­le­lik­le il­gi­li ola­sı so­run­lar, iliş­ki­ler­de kriz­le­re işa­ret et­ti­ği gi­bi, fi­nan­sal an­lam­da risk alın­ma­ma­sı ge­re­ken bir haf­ta ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te. Nep­tün/Ve­nüs sert kon­ta­ğı özel ha­yat­ta ha­yal kı­rık­lı­ğı, al­dan­ma gi­bi et­ki­ler söz ko­nu­su ola­bi­le­cek. Özel hayatınızda iş­ler karışık.

Başak ve yükselen Başak;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile  bir­çok iri­li ufak­lı se­ya­hat­ler ya­pa­bi­lir­si­niz, ka­la­ba­lık grup­la­ra ko­nuş­ma­lar yap­mak, ye­ni bir şey­le­rin, me­se­la dil ile il­gi­li eği­tim­le­re baş­la­mak için gü­zel bir sü­reç­te ola­bi­le­cek­si­niz. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile ev, yu­va, ai­le ile il­gi­li ko­nu­lar ön plan­da ola­cak­tır. Ev alım-sa­tı­mı ile il­gi­li bu haf­ta bir ta­kım önem­li ka­rar­lar, söz­leş­me­ler, an­laş­ma­lar gün­de­me ge­le­bi­lir. Ai­le için­de has­ta­lık­lar, ka­dın fi­gür­ler­le ile­ti­şim­de prob­lem­ler, evin tu­va­le­tin­de, ban­yo­sun­da so­run­lar söz ko­nu­su ola­bi­lir. Nep­tün/Ve­nüs sert et­ki­le­şi­mi ile ai­le için­deki ka­dın fi­gür­ler­le çatışabilirsiniz.

Terazi ve yükselen Terazi;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile zih­ni­ni­zi na­sıl da­ha iyi pa­ra ka­za­na­bi­li­rim şek­lin­de ça­lış­tır­ma­ya baş­la­ya­cak­sı­nız. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ka­fa­nı­zı bo­şalt­ma­nız için yap­ma­nız ge­re­ken bir se­ya­ha­ti işa­ret ede­bi­le­ce­ği gi­bi bir sü­re­dir si­zi stres ve ateş to­pu­na çe­vi­ren Mar­s'­ın ener­ji­si­ni at­mak için de çı­ka­bi­lir­si­niz se­ya­ha­te. Bir ta­kım önem­li söz­leş­me­ler, an­laş­ma­lar gün­de­me ge­le­bi­lir, fa­kat im­za ata­ca­ğı­nız ko­nu­lar­da dik­kat­li ol­ma­nız­da ya­rar var. Bu­nun ya­nı sı­ra kız kar­deş­ler­le iliş­ki­ler­de ve­ya kom­şu­lar­la iliş­ki­ler­de so­run­lar söz ko­nu­su ola­bi­lir, bu alan­lar­da si­zi kı­sıt­la­yan, sı­nır­la­yan du­rum­lar da oluşabilir.

Akrep ve yükselen Akrep;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile fi­kir­le­ri­niz­le göz ka­maş­tı­ra­cak­sı­nız. Pro­je­le­ri­ni­zi ha­ya­ta ge­çir­me za­ma­nı siz­ler için. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ne­de­niy­le si­ze ya­pı­la­cak olan öde­me­ler­de ge­cik­me­ler gün­de­me ge­le­bi­lir, öde­me­ni­zi al­mak­ta ve­ya ma­aş za­ma­nı bi­raz ge­ci­ke­bi­lir. Si­ze ye­ni iş tek­lif­le­ri de su­nu­la­bi­lir fa­kat ko­şul­la­rı iyi­leş­ti­ri­le­bi­lir ol­ma­sı için gü­cü­nü­zü or­ta­ya koy­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Yal­nız fi­nan­sal ko­nu­lar­la il­gi­li risk­li gi­ri­şim­ler­den uzak dur­ma­nız­da ya­rar var. Bu haf­ta Ve­nüs/Nep­tün et­ki­le­şi­mi ile de fi­nan­sal ko­nu­lar ile il­gi­li yan­lış ka­rar­lar ver­me­ye da­ha me­yil­li ola­bi­lirsiniz, dikkat.

Yay ve yükselen Yay;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile  sez­gi­le­ri­niz, var­sa bir ta­kım psi­şik ye­te­nek­le­ri­niz­de ar­tış­lar mey­da­na ge­le­bi­lir, yal­nız ile­ti­şim, ken­di­ni­zi ifa­de et­me ile il­gi­li sı­kın­tı­lar söz ko­nu­su ola­bi­lir. Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile, fi­zik­sel an­lam­da bir ta­kım de­ği­şik­lik­ler yap­mak için çok da ide­al za­man­lar de­ğil. Bir check-up­tan ge­çe­bi­lir, göz ve­ya diş dok­to­ru­na git­me­niz ge­re­ke­bi­lir. Ye­ni baş­lan­gıç­lar yap­mak için bi­raz da­ha sab­ret­me­niz­de ya­rar var. Si­zi çok yo­ra­cak ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı­zı art­tı­ra­cak bir yü­kün, işin al­tın­da da gi­re­bi­lir­si­niz. Bu haf­ta Ve­nüs/Nep­tün et­ki­le­şi­miyle es­te­tik gi­bi dü­şün­ce­le­ri­niz hayata geçebilir.

Oğlak ve yükselen Oğlak;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile ar­ka­daş­la­rı­nız­la ile­ti­şim çok da­ha ön pla­na çı­ka­cak, da­ha sos­yal ve dı­şa dö­nük ola­bi­le­cek­si­niz. Yi­ne bu ta­ri­he ka­dar grup ak­ti­vi­te­le­ri ön pla­na çı­ka­bi­lir. Ye­ni or­tam­lar içi­ne gi­re­bi­lir, ye­ni ki­şi­ler­le ta­nı­şa­bi­lir­si­niz.  Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile iliş­ki­ler­de kriz za­ma­nı… Ge­rek­siz kıs­kanç­lık­lar, pa­ra­no­ya dav­ra­nış­lar­dan uzak du­run. Sağ­lık­la il­gi­li ola­rak, ge­ni­tal ve üre­me or­gan­la­rı­nı­za dik­kat et­me­niz­de ya­rar var. Nep­tün/Ve­nüs et­ki­le­şi­mi ile de aşk an­la­mın­da ha­yal kı­rık­lı­ğı, duy­gu­la­rı­nı­zın kar­şı­lık gö­re­me­me­si gi­bi et­ki­le­ri ola­bi­lir. Bu haf­ta aş­kı­nı­za, sev­gi­ni­ze kar­şı­lık gö­re­me­ye­bi­lirsiniz.

Kova ve yükselen Kova;
Bu hafta Merkür'ün Akrep Burcu'na geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşüncelerinizle ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir, özellikle iş arayanlar bu süreçte birçok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alış-verişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak.  Bu hafta Venüs/Satürn etkileşimi ile dostluklar, arkadaşlıklar testten geçebilir, özellikle kadın arkadaşlarla ilişkilerde krizler söz konusu olabilir, bazı arkadaşlarınızla aranız açılabilir. Bu hafta arkadaşlarla iş yapmak, iş kurmak pek de keyifli olmayabilir, dikkat.

Balık ve yükselen Balık;
Bu haf­ta Mer­kü­r'­ün Ak­rep Bur­cu'na ge­çi­şi ile ya­şam fel­se­fe­si hak­kın­da da­ha çok şey öğ­re­ne­bi­lir, araş­tı­ra­bi­lir­si­niz. Ya­ban­cı kül­tür­ler, inanç­lar hak­kın­da araş­tır­ma­lar ya­pa­bi­lir­si­niz. Ba­zı­la­rı­nız yurt dı­şı­na ve­ya evin­den çok uzak me­sa­fe­le­re yol­cu­luk et­mek du­ru­mun­da ka­la­bi­lir, ba­zı­la­rı­nız ise vi­ze, pa­sa­port iş­lem­le­ri ile il­gi­le­ne­bi­lir­si­niz. Bu haf­ta Ve­nüs/Sa­türn et­ki­le­şi­mi ile iş ve ka­ri­ye­ri­ni­zi iliş­ki­len­di­ren ko­nu­lar­da kriz­ler, giz­li ko­nu­la­rın açı­ğa çık­ma­sı, iş­ten ve­ya pat­ron­dan so­ğu­ma, ka­dın fi­gür­ler­le iliş­ki­ler­de prob­lem­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir. Ve­nüs/Nep­tün et­ki­le­şi­mi de bu haf­ta güç­lü bir vur­gu ya­pa­cak. Ka­ri­ye­ri­ni­z iyi gidiyor.

Güneş, Akrep Burcu'na geçiş yapıyor

Bugün itibarıyla Güneş, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gökyüzünde bir aylık Akrep Burcu dönemi başlıyor!
Akrep Burcu, Zodyak burçları içerisinde en gizemli ve esrarengiz burçtur. Duyguları derin, sezgileri güçlü, soğukkanlı, stratejik, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, güven duymak isteyen, gerçekçi, ketum, inanılmaz bir irade gücüne sahip, cazibeli ve karizmatik insanlardır. İlişkiler bu dönemde daha duygusal içerikte yoğun ve derin anlamların yüklendiği bir enerjiye bürünür. Cinsel çekicilik, karizma ve karşısındakini etkileme arzusu artar. Sizi bakışları, seksapeli ile büyüleyip, adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz.
Tutkulu ilişkiler yaşamak ya da var olan ilişkinize tutku ve derinlik katmak için uygun bir zamandır.
Bu dönemde siz de hırslı, stratejik, mücadele etmek isteyen ve iradeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya hep, ya hiç gibi bir inançla hareket edebilir, sevdiklerinize karşı korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz.

YA HEP, YA HİÇ İNANCI

Kin tutmadan, intikam almadan, soğuk ve geri adım atmaz tavırlarla ilişkilerimize zarar vermeden, Akrebin gizemli, seksi, büyüleyici, derin ve tutkulu yanını avantajınıza çevirerek ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sigorta, vergi, kredi ve borçlar alanında yapılacak işlerinizi halledebilirsiniz. Finansal hedefler plan ve stratejik çalışmalar için oldukça verimli olabilecek bir süreçtir. Bu dönemde metafizik ve okült, psikolojik konularla, gizemlerle, sırlarla, dedektiflik yaparak, araştırarak ve gerçeğe ulaşmakla ilgilenebilirsiniz.
Türkiye'nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek.

EĞLENCE YERLERİNE KISITLAMA

Güneş'in Akrep Burcu'na geçişi ile de Türkiye her zamankinden çok daha ön planda olacaktır. Güneş, Türkiye haritasında 5. Ev dediğimiz bir noktaya giriş yapacak. 5. Ev ise, çocuklar, eğlence hayatı, cinsel konular, hamilelik, doğum oranı, tiyatrolar, sinemalar, sanatçılar, hükümeti temsil eden kişileri gösterir. Bu bir aylık süreçte sıkça seks, cinsellik, cinsel skandallar, cinselliğin zorlayıcı taraflarının olduğu haberler, olaylar sıkça gündeme gelebilir. Eğlence yerleri, eğlence alanları ile ilgili kısıtlamalar ve kurallar konabilir. Bu dönem sanatçı vefatları olabilir. Sevgiler.

Loading...