Sözcü Plus Giriş
DİNÇER GÜNER

Mücadele ve sevgi çok etkin olacak

25 Eylül 2016

Haftaya, Terazi burcundaki Jüpiter damgasını vuracak. Yeni Ay'ın etkileri de artacak. Akabinde ayakta kalmayı ve mücadeleyi sembolize eden Mars, Oğlak burcuna geçiş yapacak…

İlişkilerinize evliliğinize ve ortaklarınıza önem vererek alma ve verme dengenizi iyi kurmaya, karşılıklı anlayış ve ilgi göstermeye karar verebilirsiniz. Ortaklarınız varsa ilişkinizde daha fazla özveri ve uyum yaratmak zorunda olduğunuzu hissedebilir ve diplomatik davranmaya başlayabilirsiniz. Yaşadığınız ve çalıştığınız ortamlara keyif huzur estetik ve ambiyans katmak için yenilikler yapabilirsiniz. Terazi her zaman estetik değerler sanatçı bakış açısı güzellikler yaratmakla alakalıdır siz de ister mesleki olarak, ister çevrenize ister kendinize bu bağlamda iyileştirici hedefler koyabilirsiniz. Bu süreç bir sorunu her yönüyle, objektif bir biçimde ele almayı gerektirir. Eski hataları düzeltmek için iletişim yolu açarak haksızlıklara adil bir çözüm arayışı getirmek çok faydalı olacaktır. Mars'ın da Oğlak burcuna geçmesi ile birlikte, iş konusunda oldukça verimli ve hedeflerinize ulaşmak için oldukça stratejik adımlar atabilecek, motivasyonunuz her daim güçlü olacaktır.

Koç ve yükselen Koç;
Bu haf­ta hem Mars, Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Bu Ye­ni Ay ha­ri­ka et­ki­le­re sa­hip; sür­priz ve si­ze ge­lir ge­ti­ri­ci ye­ni or­tak­lık­lar, an­laş­ma­lar gün­de­me ge­le­bi­lir. Ha­yat­tan da­ha çok ke­yif ala­bi­le­cek, özel ha­ya­tı­nız­da ba­şa­rı­yı da­ha ra­hat bir şe­kil­de ya­ka­la­ya­bi­le­cek­si­niz. Ev, yu­va, ai­le ile il­gi­li ko­nu­lar­da da gü­zel ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Bu, ev­de de­ko­ra­tif de­ği­şik­lik­ler ve­ya alım-sa­tımla il­gi­li ko­nu­lar­ da ola­bi­lir.

Boğa ve yükselen Boğa;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Bu Ye­ni Ay ha­ri­ka et­ki­le­re sa­hip. Si­ze ke­yif ve mut­lu­luk ve­re­cek bir se­ya­ha­te çı­ka­bi­lir, ya­kın çev­re­niz­den sür­priz gü­zel ha­ber­ler ala­bi­lir­si­niz. Fi­nan­sal an­lam­da ka­zanç sağ­la­ya­cak pro­je tek­lif­le­ri ge­le­bi­lir, fre­e iş­ler ala­bi­lir­si­niz. Sağ­lık ko­nu­sun­da ön­ce­lik­le ken­di­ni­ze çe­ki dü­zen ve­re­bi­lir­si­niz, di­ye­te baş­la­ya­bi­lir bu­nun için pro­fes­yo­nel an­lam­da bir des­tek ala­bi­lir­si­niz.

İkizler ve yükselen İkizler;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Aşk ve ya­ra­tı­cı­lık ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da şans­lı, sür­priz ge­liş­me­le­rin ola­ca­ğı et­ki­ler al­tın­da ola­cak­sı­nız. Fi­nan­sal an­lam­da da ge­nel ola­rak iyi ol­mak­la bir­lik­te, abar­tı­lı har­ca­ma­lar, yük­lü öde­me­ler yap­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Ben­ce ki ka­rar si­ze ait her za­man!   Ol­duk­ça ke­yif­li, eğ­len­ce­li, sür­priz­li, ha­re­ket­li ve siz­le­ri çok mut­lu ede­cek ge­liş­me­ler ge­ti­re­cek…

Yengeç ve yükselen Yengeç;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Ev-yu­va-ai­le-yer­le­şi­me iliş­kin ko­nu­la­rın çok da­ha et­kin bir şe­kil­de ha­ya­tı­nız­da gö­rü­nür ola­cak. Ol­duk­ça ke­yif­li, sür­priz­li, gü­zel ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Yal­nız bu Ye­ni Ay za­ma­nı, duy­gu­sal an­lam­da özel­lik­le da­ha coş­ku­lu, abar­tı­lı dav­ra­nış­lar için­de ola­bi­lir, ola­sı olay­la­rı abart­ma eği­li­min­de ola­bi­lir­si­niz, bu­na bir par­ça dik­kat! Elek­tro­nik bir eşya alabilirsiniz.

Aslan ve yükselen Aslan;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Sos­yal çev­re­niz­den ve ar­ka­daş­la­rı­nız­dan bek­len­me­dik des­tek­ler gö­re­bi­le­cek, fi­kir­le­ri­ni­zi çok da­ha ko­lay bir şe­kil­de ka­bul et­ti­re­bi­le­cek­si­niz. Tür­lü pro­je­ler zih­ni­niz­de can­lan­ma­ya baş­la­ya­cak. Bir ta­kım fır­sat ve şans­lar­la, tek­lif­ler­le kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz fa­kat bu tek­lif­ler de­ğer­len­di­ril­me­ye mü­sa­it ol­gun­luk­ta ol­ma­ya­bi­lir şu an. Bi­raz sab­re­din, bu işten kârlı çıkacaksınız.

Başak ve yükselen Başak;
Bu hafta hem Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor hem de Terazi burcunda Jüpiter etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip, hemen olası etkilerinden bahsedelim. Öncelikle güzel hediyeler alabilirsiniz, çok istediğiniz bir eşya ve gerece sahip olabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilir, finansal anlamda yeni kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir, bir kutlama, organizasyon, etkinliğe katılabilirsiniz. Sosyalleşmelisiniz.

Terazi ve yükselen Terazi;
Bu hafta hem Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor hem de Terazi burcunda Jüpiter etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu çok pozitif bir Yeni Ay olacak. Hayatınızda yeniliklere yer açmanın vakti geldi, bu Yeni Ay zamanı iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız, fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz, sizleri 4 ayak üzerine düşürecek bu Yeni Ay. Özellikle yalnız olanlar, hayatınıza yeni birini almak için hazırlıklı olabilirler. Şanslısınız.

Akrep ve yükselen Akrep;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Ha­ya­tı­nız­la il­gi­li bir ta­kım ge­liş­me­ler üze­rin­de söz sa­hi­bi ol­ma­nız zor ola­bi­lir, ko­şul­la­rı ve şart­la­rı ida­re et­mek­te zor­la­na­bi­lir­si­niz. Bu Ye­ni Ay dö­ne­min­de, yurt dı­şı, se­ya­hat­ler, ya­ban­cı­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da da bir ta­kım ge­liş­me­ler ya­şa­ya­bi­lir, son­ra­dan de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği­niz fır­sat­lar el­de ede­bi­lir­si­niz. Evi­niz­le ve ai­le­ni­zle ilgili radikal kararlar almanın tam vakti.

Yay ve yükselen Yay;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Bu Ye­ni Ay za­ma­nı Jü­pi­ter işin için­de ola­ca­ğı için, sos­yal çev­re­niz­den ve ar­ka­daş­la­rı­nız­dan tür­lü aşk tek­lif­le­ri ala­bi­lir­si­niz, bu­nun ya­nı sı­ra çöp­ça­tan­lık için so­yu­na­bi­lir, ar­ka­daş­la­rı­nı­zın ara­sı­nı ya­pa­bi­lir­si­niz. Küs olan ar­ka­daş­la­rı­nız­la ba­rış­mak için ha­ri­ka bir za­man. Yal­nız fi­nan­sal an­lam­da har­ca­ma­lar bek­le­ne­nin üze­rin­de ar­ta­bi­lir, dik­kat­li ol­mak­ta ya­rar var.

Oğlak ve yükselen Oğlak;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Bu Ye­ni Ay'­da iş ve ka­ri­yer ko­nu­la­rın­da şans­lı bir sü­reç, ye­ni iş tek­lif­le­ri, pro­je­ler gün­de­me ge­le­bi­lir. Fa­kat bu Ye­ni Ay da­ha çok iki­li iliş­ki­ler ve or­tak­lık­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da da siz­le­re des­tek­le­yi­ci et­ki­le­ri ola­cak. Fa­kat mi­nik bir uya­rı, iliş­ki­le­ri­niz­de abar­tı­lı dav­ra­nış­lar ve kap­ris siz­le­ri zor du­ru­ma so­ka­bi­lir. Ama ge­nel an­lam­da ye­ni sür­priz şans­lar ve fır­sat­lar sizinle olacak.

Kova ve yükselen Kova;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Hu­kuk­sal ko­nu­lar, eği­tim, se­ya­hat­ler, yurt dı­şı ile il­gi­li iş­ler, uzak ak­ra­ba­lar ve ta­nı­dık sa­yı­la­bi­le­cek ar­ka­daş­la­rı­nız­la il­gi­li ko­nu­lar­da sü­per se­vin­di­ri­ci ha­ber­ler, ge­liş­me­ler ya­şa­na­bi­lir. Yurt dı­şı men­şe­li bir iş tek­li­fi ge­le­bi­lir, ulus­larara­sı bir fir­ma ile gö­rüş­me­ye gi­de­bi­lir­si­niz ve­ya iş ile il­gi­li si­ze ke­yif ve­re­cek bir ta­kım se­ya­hat­ler­ de gün­de­me ge­le­bi­lir. Sosyalleşin.

Balık ve yükselen Balık;
Bu haf­ta hem Mars Oğ­lak bur­cu­na ge­çiş ya­pı­yor hem de Te­ra­zi bur­cun­da Jü­pi­ter et­ki­li bir Ye­ni Ay mey­da­na ge­le­cek. Bu Ye­ni Ay ha­ri­ka et­ki­le­re sa­hip; sür­priz ve si­ze ge­lir ge­ti­ri­ci ye­ni or­tak­lık­lar, an­laş­ma­lar gün­de­me ge­le­bi­lir. Borç­lar, öde­me­ler ko­nu­sun­da eli­ni­zi ra­hat­la­ta­cak fır­sat­lar­la kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz. Bu Ye­ni Ay ile bir­lik­te mad­di an­lam­da bir so­rum­lu­luk ve­ya yü­küm­lü­lük al­tı­na gi­re­bi­lir­si­niz. Bu kre­di ola­bi­lir, önem­li bir tak­sit ola­bi­lir, yal­nız bir­lik­te ol­du­ğu­nuz ki­şilere dikkat.

ÇOK ZOR BiR AY BiZLERi BEKLiYOR

Merhaba arkadaşlar;
1 Ekim günü Terazi burcunda Jüpiter etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. İşin içinde Jüpiter olduğu için unutmamak gerekir ki, meydana gelmesi muhtemel iyi veya kötü her türlü konu ve olay abartılmaya, büyütülmeye ve büyümeye doğru yol alacaktır.
Terazi burcu astrolojide; ilişki kurmak, ortaklık kurmak, barış sağlamak, diplomasi içinde olmak, güzellik, estetik, estetik kaygılar, kibar olmak, bir şeyi güzel hale getirmek, sosyal olmak, adaletli olmak, hak ve hukuk çerçevesi içinde davranmak, hakem olmak, orta yolu bulmak, evlenmek, moda, güzellik ve bakım sektörü, hakimler ve savcılar, sanatçılar, ara bulucu olmak, denge kurmaya çalışan, kararsız, karşıtları uzlaştırmak, güzel sanatlar, ilham ve yaratıcılık, danışmanlıklar, halkla ilişkiler, terziler, avukatlar, evlilik danışmanlığı, çöpçatanlık siteleri, savaşlar ve anlaşmalar demektir. Bu yüzden önümüzdeki 10 gün bu sembolikler hayatımızda daha çok vurgulanacak ve görünür hale gelecektir. İlişkiler kurup, ortaklıklar başlatmak için de uygun bir 10 günlük dönemde olacağız.
Yeni Ay'ın Türkiye üzerindeki etkilerine göz atacak olursak; Yeni Ay Türkiye haritasında 4. Ev'e düşmekte. Bu alan, nüfus, konut, gayrimenkul, tarım, toprak bütünlüğü, toprakların güvenliği, bayrak, maden ocakları, yer altı, orman yangınları, depremler, heyelanlar, muhalefet partisi demektir.
Fakat Türkiye'nin 4. Ev'inde 7. Derecede Mars var. Ve bu Yeni Ay Mars'ın tam üzerinde meydana gelecek. Türkiye'nin doğum anındaki Mars'ın tam üstüne geleceğinden dolayı bu Yeni Ay, Türkiye'de bu önümüzdeki bir haftalık süreçte, gerginlikler, patlamalar, terör olaylarında artışlar, maden ocakları ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellkle bu Yeni Ay döneminde, diplomatik ilişkilerimizde zedelenmeler söz konusu olabilir. Bu noktada önümüzdeki hafta ülke yöneticilerine büyük görevler düşmekte, retleşmemeye daha politik davranmaya özen göstermeleri gerek.
Tabii ki şu dönemin koşullarını da göz önüne alırsak eğer, askeri operasyonlar da söz konusu olabilir. Ya da ülkenin toprak güvenliğini, huzurunu bozacak gelişmeler de söz konusu olabilir. Sonuçta Terazi burcundaki Mars zararlı pozisyondadır ve anlaşmaları bozan bir etkisi vardır. Yapılan barış anlaşmaları da tehlikeye girebilir bu Yeni Ay etkisiyle…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more