Büyük gafletin açık itirafı!..

Tür­ki­ye'nin yıl­lar­dır de­ne­me-ya­nıl­ma me­to­duy­la yö­ne­til­me­si­nin ve sü­rek­li ya­nıl­ma için­de ol­ma­sı­nın acı so­nuç­la­rı al­tın­da ezi­li­yo­ruz!..
Açı­lım sa­çı­lım sü­re­ci di­ye tam üç bu­çuk yıl te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar; İm­ra­lı'da­ki ca­ni­yi “be­lir­le­yi­ci” yap­tı­lar, gön­der­di­ği me­saj­la­rı mey­dan­lar­da okut­tu­lar…
So­nuç?..
So­nuç Tay­yip Be­y'­in ön­ce­ki gün te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da kay­ma­kam­la­ra söy­le­dik­le­riy­di:
“Mev­zu­at şöy­le­dir, böy­le­dir ye­ri gel­di­ği za­man ko­yun mev­zu­atı bir ke­na­ra, ken­di zi­hin­sel in­kı­la­bı­nı­zı dev­re­ye so­kun. İş­te bu ida­re­yi kul­lan­mak­tır. Hiç çe­kin­me­yin”
De­vam edi­yor:
“Ge­re­kir­se be­le­di­ye­le­rin araç­la­rı­na el ko­ya­rak, ge­rek di­ğer ku­rum­la­rın im­kan­la­rı­nı kul­la­na­rak böl­ge­de ha­ya­tı bir an ön­ce nor­ma­le dön­dür­me­miz şart­tır.
Ay­rı­ca te­rör ör­gü­tü­ne des­tek ve­ren ka­mu gö­rev­le­ri de sü­rat­le be­lir­le­nip ada­le­te tes­lim edil­me­li­dir”

* * *

Tay­yip Bey, te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı mev­zu­atın, ya­ni “ka­rar­la­rın, ta­li­mat­la­rın, ya­sa­la­rın” dı­şı­na çı­kıl­ma­sı­nı, “ken­di zi­hin­sel in­kı­la­bı­nı­zı” di­ye­rek de kay­ma­kam­la­rın ken­di ka­fa­sı­na gö­re ha­re­ket et­me­si­ni is­ti­yor!..
İyi de ya­rın bu­nun he­sa­bı so­ru­lur­sa kay­ma­kam­la­rı Tay­yip Bey mi kur­ta­ra­cak?..
Ama bu­gün gel­di­ği­miz, gör­dü­ğü­müz man­za­ra bu!..
Pe­ki Tür­ki­ye bu­gün bu du­ru­ma na­sıl ve ne­den gel­di?..

* * *

Onu da AK­P'­li es­ki ba­kan, AKP es­ki Söz­cü­sü ve şim­di Baş­ba­kan Baş­da­nış­ma­nı Hü­se­yin Çe­lik an­la­tı­yor:
“Dağ­da, mez­ra­da, yay­la­da, ma­ğa­ra­da bu­lu­nan PKK'­lı te­rö­rist­le­rin si­lah­la­rıy­la bir­lik­te şe­hir­le­re yer­leş­me­si fi­lin züc­ca­ci­ye­ci dük­ka­nı­na gir­me­si gi­bi­dir… Fil ora­dan enin­de so­nun­da ölü ola­rak çı­ka­rı­la­bi­lir; an­cak dük­kan­da sağ­lam por­se­len ve kris­tal kal­ma­ya­cak­tır. Bu­gün­kü man­za­ra ne ya­zık ki bu­dur”
Hü­se­yin Çe­lik, böl­ge­yi bi­len bi­ri­si ola­rak 2009'dan iti­ba­ren olan­la­rı ve ola­bi­le­cek­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu'n­da, par­ti ka­de­me­le­rin­de, Baş­ba­kan ve Cum­hur­baş­ka­nı'­na bü­tün açık­lı­ğıy­la or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “An­cak, çö­züm sü­re­ci­nin ro­man­tiz­mi­ne ken­di­ni kap­tı­ran­la­rın cid­di tep­ki­le­ri­ne mu­ha­tap oluk” di­yor…

* * *

Hü­se­yin Çe­lik, AKP is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rın­da en­di­şe­le­ri­ni dile ge­ti­ren mil­let­ve­kil­le­ri­nin de tep­kiy­le kar­şı­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, yıl­lar sü­ren ay­maz­lı­ğı res­men di­le ge­tir­miş olu­yor…
Ve de­vam edi­yor:
“Bu­gün ade­ta bor­sa gös­ter­ge­le­ri gi­bi her gün ölüm ra­kam­la­rı­nın ve­ril­di­ği za­man­la­ra gel­dik… PKK ağır si­lah­lar­la met­ro­pol bir şeh­re yer­leş­miş­se, bun­dan ken­di­si için ders ve so­rum­lu­luk çı­ka­ra­cak bir çok et­ki­li ve yet­ki­li ol­ma­lı­dır”
Yan­lış an­la­şıl­ma­sın, bun­la­rı söy­le­yen mu­ha­le­fe­te men­sup bi­ri de­ğil, es­ki AKP söz­cü­sü, Baş­ba­ka­n'­ın da­nış­ma­nı…

* * *

Or­ta­ya çı­kan çıp­lak tab­lo şu:
Ül­ke­yi ida­re eden ve­ya ida­re et­ti­ği­ni zan­ne­den­ler tam üç bu­çuk yıl “çö­zül­me­nin ro­man­tiz­miy­le” gaf­let uy­ku­su­na yat­mış­lar…
O za­man­lar “gü­ven­lik per­hi­zi” ya­pan­lar, şim­di ise or­ta­ya “la­ha­na tur­şu­su” ko­yu­yor­lar!.
Ya­pı­lan bü­tün uya­rı­la­rı cid­di­ye al­ma­yan­lar bu­gün as­ke­ri de so­ka­ğa in­dir­mek zo­run­da kal­dı­lar ve Tür­ki­ye'yi her gün şe­hit ce­na­ze­si kal­dı­ran ül­ke ha­li­ne ge­tir­di­ler…
Ni­te­kim dün de üç as­ke­ri­mi­z ve bir polisimizi da­ha bu ay­maz­lı­ğa, bu so­rum­suz­lu­ğa şe­hit ver­dik!..
Aziz mil­le­ti­miz bu­nun he­sa­bı­nı bu ik­ti­dar­dan da­ha ne za­ma­na ka­dar sor­ma­ya­cak?!.

Bu ne ya­hu?!.

Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Can Dün­dar ile An­ka­ra Tem­sil­ci­si Er­dem Gül hak­kın­da ha­zır­la­nan id­di­ana­me dün açık­lan­dı, aman aman…
Si­ya­si ve as­ke­ri ca­sus­luk, ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak Hü­kü­me­ti or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs, te­rör ör­gü­tü­ne bi­le­rek is­te­ye­rek yar­dım et­mek­ten…
Ay­rı ay­rı bir kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, bir kez mü­eb­bet ve üs­tü­ne bo­nus ola­rak 30 yıl da ha­pis!..
Al­lah ak­lı­mı­zı ko­ru­sun!..

Loading...