Dava rekortmeni!..

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı, bu gi­diş­le dün­ya da­va aç­ma re­kort­me­ni ola­cak…
Baş­ka ör­ne­ği yok…
Üs­te­lik, Tür­ki­ye “i­le­ri de­mok­ra­si­” ül­ke­si!..
Ya bir de de­mok­ra­si ol­ma­say­dı?..
Baş­ba­kan­lı­ğın­da ay­rı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da ay­rı…
İki­si­ni top­la­sak yüz­ler­ce suç du­yu­ru­su ve da­va…
Hep­si de ha­ka­ret id­di­asıy­la ya­pı­lan suç du­yu­ru­la­rı ve açı­lan da­va­lar…

* * *

Ben Tay­yip Be­y'­in ye­rin­de ol­sam, bir du­rup dü­şü­nü­rüm:
“Ne­den bu ka­dar he­def ha­li­ne gel­dim?.. Ne­den avu­kat­la­rım ha­ka­re­te uğ­ra­dı­ğı­mı id­di­a edip sü­rek­li suç du­yu­ru­su ya­pa­rak in­san­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor? Ne­den bu ka­dar taz­mi­nat da­va­sı aç­mak du­ru­mun­da ka­lı­yo­rum?”
Son­ra, ile­ri de­mok­ra­si­yi ge­tir­di­ğim ül­kem­de­ki in­san­la­rın da­va­lık ol­duk­la­rı ya­zı ve söz­le­re ba­ka­rım:
Ha­ka­ret mi, eleş­ti­ri mi?

* * *

Ben ol­sam böy­le dü­şü­nü­rüm…
Zi­ra, “Cum­hur­baş­ka­nı'na ha­ka­re­t” id­di­asıy­la ya­pı­lan suç du­yu­ru­la­rı­nın ço­ğu ta­kip­siz­lik ve­ya da­va açıl­mış­sa be­ra­at­la so­nuç­la­nı­yor…
Açı­lan taz­mi­nat da­va­la­rı­nın ço­ğu da red­de­di­li­yor…
Me­se­la bir ili­miz­de Tay­yip Bey yol­dan ge­çer­ken du­dak oku­may­la bir şey­ler söy­le­di­ği id­di­a edi­len ka­dın diş dok­to­ru kol­tuk­ta ağ­zı açık hal­de­ki has­ta­sı­nın diş­le­ri­ni te­da­vi eder­ken mu­aye­ne­ha­ne­si­ni ba­san po­lis­ler ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­mış­tı…
Aca­ba o ka­dın diş dok­to­ru ne ol­du; hak­kın­da da­va açıl­dı mı, da­va açıl­dıy­sa ce­za mı al­dı, be­ra­at mı et­ti?..
İlk sı­ra­yı ga­ze­te­ci­ler al­mak­la bir­lik­te, ara­la­rın­da li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin bi­le ol­du­ğu on­lar­ca ka­dın-er­kek “Cum­hur­baş­ka­nı'na ha­ka­re­t” id­di­asıy­la yar­gı­la­nı­yor ve­ya yar­gı­lan­ma­yı bek­li­yor…

* * *

Bu suç du­yu­ru­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve da­va­la­rın açıl­ma­sı, Tay­yip Be­y'­in (ya da avu­kat­la­rı­nın) her eleş­ti­ri­yi “ha­ka­re­t” ola­rak ka­bul et­me­sin­den ile­ri ge­li­yor…
Ya Tay­yip Bey eleş­ti­ri­ye ta­ham­mül ede­mi­yor ve­ya avu­kat­la­rı du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­rı­yor…
Ya Tay­yip Bey de­mok­rat de­ğil, ya da avu­kat­la­rı!.
An­cak, ge­rek­li-ge­rek­siz açı­lan bu da­va­lar, ya­pı­lan bu suç du­yu­ru­la­rı Tay­yip Be­y'­i “Dün­ya­da en çok ha­ka­re­te uğ­ra­yan Cum­hur­baş­ka­nı­” du­ru­mu­na so­ku­yor…
Ki, bu du­rum Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti için çok kö­tü bir so­nuç…

* * *

Dün­kü SÖZ­CÜ'de ar­ka­daş­la­rı­mız Ne­ca­ti Doğ­ru ile Emin Çö­la­şan bu ko­nu­yu ele al­mış­tı…
Son ola­rak Tay­yip Be­y'­in CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu hak­kın­da aç­tı­ğı 100 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı ve ya­pı­lan ce­za so­ruş­tur­ma­sı…
Ce­za so­ruş­tur­ma­sı, Kı­lıç­da­roğ­lu'nun mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı ne­de­niy­le dö­nem so­nu­na bı­ra­kı­lır; taz­mi­nat da­va­sı ise ka­bul edil­se da­hi AİH­M'­den dö­ner…
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun sö­zü ağır ola­bi­lir, ama si­ya­set­çi­le­rin bu­na ta­ham­mül et­me­si ge­re­kir…

* * *

İn­gi­liz ga­ze­te­sin­de bir ka­ri­ka­tür çık­mış­tı…
Dö­ne­min İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Bla­ir fi­no kö­pe­ği ola­rak çi­zil­miş, tas­ma­sı­nı da dö­ne­min ABD Baş­ka­nı Bush tu­tu­yor…
Bla­ir bu ka­ri­ka­tü­re çok gül­müş, da­va aç­ma­yı fi­lan ak­lı­dan bi­le ge­çir­me­miş­ti…
De­mok­ra­si, ay­nı za­man­da bir ta­ham­mül re­ji­mi ola­rak ka­bul edi­lir­ken….
İn­gil­te­re'ye de­mok­ra­si­nin be­şi­ği de­nil­me­si­nin se­bep­le­rin­den bi­ri de iş­te bu­dur…

Şır­nak-Si­lo­pi!..

Şır­nak Va­li­si, Si­lo­pi'de­ki ope­ras­yon­lar­da 518 ba­ri­kat, 270 hen­dek, 800 el ya­pı­mı bom­ba­nın ber­ta­raf edil­di­ği­ni açık­la­mış…
Ger­çi onun gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­de ol­ma­ya­bi­lir ama Şır­nak Va­li­si Si­lo­pi'de 518 ba­ri­ka­tın ve 270 hen­de­ğin na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı da açık­la­say­dı…
800 el ya­pı­mı bom­ba il­çe­ye na­sıl so­kul­muş?..
Bu­gü­ne ka­dar ele ge­çi­ri­len ve­ya pat­la­tı­lan bom­ba­lar ora­la­ra na­sıl gel­miş?..
Si­lo­pi'nin kay­ma­ka­mı, em­ni­yet mü­dü­rü, jan­dar­ma ko­mu­ta­nı, is­tih­ba­ra­tı yok muy­muş, Şır­nak va­li­li­ği ne ya­par­mış?..
Asıl me­se­le ora­da!..

Loading...