Fetih tiyatrosu!..

Fet­hi­nin 563'ün­cü yıl­dö­nü­mün­de İs­tan­bul bir de­fa da­ha fet­he­di­lir­ken, asıl ko­nu Re­cep Be­y'­in baş­kan­lı­ğı idi…
Çı­ğırt­kan ba­ğı­rı­yor:
“İs­lam coğ­raf­ya­sı­nın umu­du, Bal­kan­lar­da Ev­lad-ı Fa­ti­han iş­te Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n”
Fa­tih Sul­tan Meh­met de, İs­tan­bu­l'­un fet­hi de hi­ka­ye…
As­lın­da bü­tün gös­te­ri Re­cep Tay­yip Er­do­ğan için…
Ta­ze Sad­ra­zam Bi­na­li de, “Dün­ya li­de­ri Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­la ke­net­le­ne­rek bir ve bü­tün ola­rak ta­rih yaz­ma­nın za­ma­nıdı­r” di­yor…
Val­la çok doğ­ru, “dün­ya li­de­ri­” de­ğil, dün­ya­nın li­de­ri!..

*  *  *

İs­tan­bu­l'­u ön­ce­ki gün 9 bin po­lis, 5 he­li­kop­ter, 1 de­ni­zal­tı, 1 fir­ka­teyn, 3 sa­hil gü­ven­lik bo­tu, 40 kes­kin ni­şan­cı, 27 de­tek­tör po­lis kö­pe­ği, 560 oyun­cu eş­li­ğin­de bir de­fa da­ha fet­het­ti­ler… (Ora­da de­ni­zal­tı­nın ne işi var­dı?)
“Ye­ni­den di­ri­liş, ye­ni­den yük­se­li­ş” slo­ga­nıy­la…
Me­ğer biz öl­mü­şüz ağ­la­ya­nı­mız yok­muş, ye­ni­den di­ri­le­cek­mi­şiz!..
Bi­ze ha­yat ve­ren, di­ri­li­şi­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­cek olan da Re­cep Bey imiş!..
Ne gün­le­re kal­dık!..

*  *  *

Ye­ni Sad­ra­za­m'­a gö­re, as­lın­da biz ye­ni­den bir yer­le­ri da­ha fet­he­de­cek­mi­şiz de, te­rö­rü ba­şı­mı­za mu­sal­lat et­miş­ler…
Her­hal­de te­rö­rist­ler­le bun­la­rı pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­tan­lar ile şe­hir­le­ri pat­la­yı­cı de­po­su ya­pan­lar, tü­nel, hen­dek ka­zan­lar, te­rö­rü ba­şı­mı­za mu­sal­lat eden­ler ay­nı in­san­lar ol­ma­lı…
Bi­zim­ki­ler za­val­lı, al­da­tıl­mış­lar!..

*  *  *

Or­ta­da çak­ma bir ka­dır­ga…
Ar­ka­da çak­ma sur­lar…
Ses ve ışık gös­te­ri­le­riy­le ha­yal oyu­nu için­de bir İs­tan­bul fet­hi…
Ama or­ta­da Fa­tih Sul­tan Meh­met yok!..
Fe­tih kut­la­nı­yor, Re­cep Bey Su­ri­ye'yi, IŞİ­D'­i, an­la­tı­yor, AB­D'­li as­ker­le­ri şi­ka­yet edi­yor son­ra HDP ve Fet­hul­lah­çı­la­ra ge­çi­yor…
He­sap­ta İs­tan­bu­l'­un Fet­hi'­nin 563'ün­cü Yıl­dö­nü­mü!..

*  *  *

Aca­ba fe­tih mi kut­lan­dı, yok­sa Dün­ya­nın ve as­rın li­de­ri Re­cep Be­y'­in rek­la­mı için mi ton­la pa­ra har­can­dı?..
Bin­ler­ce in­san be­da­va va­pur ve dol­muş mo­tor­la­rıy­la, be­da­va oto­büs ve met­roy­la Ye­ni­ka­pı'ya ta­şın­dı..
Ama fet­hin kut­lan­ma­sın­da Ci­han İm­pa­ra­to­ru Fa­tih Sul­tan Meh­met şut­lan­mış, onun ye­ri­ni Dün­ya­nın li­de­ri Re­cep Tay­yip Er­do­ğan al­mış­tı…
Fa­tih Sul­tan Meh­me­t'­in de ke­mik­le­ri­ni sız­lat­tı­lar!..

Fa­ti­h'­in eki­bi!..

AB eski Ba­ka­nı Ege­men sos­yal med­ya­da yi­ne bir nu­ma­ra…
Ti­vi­tin­de Fa­tih Sul­tan Meh­me­t'­in ye­ri­ne ko­ca­man Re­cep Tay­yi­p'­in por­tre­si­nin ol­du­ğu fe­tih afi­şi­ni ko­ya­rak “me­sa­j” ya­yın­la­mış:
“Dün­ya­nın en gü­zel şeh­ri­ni mil­le­ti­mi­ze ka­zan­dı­ran Fa­tih Sul­tan Meh­met Han ve eki­bi­ni rah­met ve min­net­le anı­yo­ru­z”
“Fa­ti­h'­in eki­bi­” de­yin­ce in­san “kim bun­la­r” di­ye me­rak et­me­den ya­pa­mı­yor…
Her­hal­de sa­ray­da­ki da­nış­man­la­rı, ko­nuş­ma met­ni­ni ya­zan­lar, özel ka­lem mü­dü­rü, sek­re­ter­le­ri, şo­för­le­ri, ko­ru­ma­la­rı fi­lan ol­ma­lı…
Val­la he­lal ol­sun her­kes Fa­ti­h'­in eki­bi­ni unut­muş­tu, bir ha­tır­la­yan Ege­men ol­du…
Ve­fa­lı ço­cuk­tur ves­se­lam!..

Fık­ra gi­bi!..

Tür­ki­ye, Fran­sa'yı pro­tes­to et­ti…
Ne­den?..
Gü­ven­lik güç­le­ri­nin, pro­tes­to­cu­la­ra kar­şı sert dav­ran­ma­sı, in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri yü­zün­den…
Dün bi­zim Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü, “F­ran­sız gü­ven­lik güç­le­ri­nin ça­lış­ma re­for­mu­nu pro­tes­to eden gös­te­ri­ci­le­re gi­de­rek sert­le­şen mü­da­ha­le­ler­den du­yu­lan en­di­şe­yi di­le ge­tir­dik, Fran­sız yet­ki­li­le­ri­ni gös­te­ri­ci­le­re kar­şı oran­tı­sız güç kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­ya da­vet et­ti­k” de­di…
Ar­ka­dan Re­cep Tay­yip de ay­nı laf­la­rı söy­le­mez mi?!.
Şa­ka de­ğil, val­la ger­çek…
Bu­nu de­mok­ra­si­yi ra­fa kal­dır­mış, in­san hak­la­rı ih­lal­le­riy­le gün­dem­den düş­me­yen, en ma­sum gös­te­ri­ler­de bi­le gaz­la, cop­la, taz­yik­li suy­la şid­de­tin fe­riş­ta­hı­nı kul­la­nan ve bu ko­nu­da­ki sa­bı­ka­sı ta­van ya­pan Tür­ki­ye, Fran­sa'ya söy­lü­yor..
Fran­sız­lar da çok gül­müş­tür!..

Loading...