Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hırsızların İmparatoru!..

24 Mart 2016 Yazarlar

Re­za Zar­ra­b'­ın AB­D'­de tu­tuk­lan­ma­sı Tür­ki­ye'de bir­çok in­sa­nı ya­kın­dan il­gi­len­dir­di…
Bu­nu New York Sav­cı­sı Bha­ra­ra'ya atı­lan ti­vit­ler­den an­lı­yo­ruz…
Sav­cı­nın ta­kip­çi sa­yı­sı 10 bin­den bir­den­bi­re 80 bi­ne çık­mış…
Ki­mi sav­cı­ya “Yen­ge­yi de al gel mi­sa­fi­ri­miz ol” di­yor, ki­mi şiş ke­ba­bı zi­ya­fe­ti çe­ke­ce­ği­ni söy­lü­yor… Sav­cı­ya “İç­li köf­te gön­der­dim, afi­yet ol­su­n” di­yen bi­le var…
Ta­bi­i ik­ti­da­rın ge­ri ze­ka­lı trol­le­ri de sav­cı­yı kü­für yağ­mu­ru­na tut­muş du­rum­da, ama ge­nel­lik­le sav­cı­ya sem­pa­ti bü­yük…
Pe­ki ne­den?..
Çün­kü çok sa­yı­da in­san, 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rın­da ada­le­tin te­cel­li et­me­di­ği­ne ina­nı­yor…
AB­D'­de­ki tu­tuk­la­ma­yı, bu ada­let­siz­li­ğin rö­van­şı ola­rak gö­rü­yor!..

* * *

Doğ­ru­dur yan­lış­tır, ama Re­za'nın ba­kan ve ba­kan ço­cuk­la­rıy­la ve bel­ki bir­çok yük­sek bü­rok­rat­la yol­suz­luk ve rüş­vet iliş­ki­si ol­du­ğu yo­lun­da­ki id­di­ala­ra yü­rek­ten ina­nan­lar da var…
O in­san­la­rın yi­ne bir­ço­ğu da AB­D'­de­ki so­ruş­tur­ma­dan faz­la ümit­li de­ğil…
“O­ra­da so­nuç alın­sa bi­le Tür­ki­ye'ye uza­ma­z” di­yor­lar ve Al­man­ya'da­ki De­niz Fe­ne­ri e. V. da­va­sı­nı ör­nek ola­rak gös­te­ri­yor­lar…
Ha­tır­la­na­ca­ğı gi­bi, o da­va­nın Al­man yar­gı­cı “A­sıl suç­lu­lar Tür­ki­ye'de­” de­miş, fa­kat Tür­ki­ye'de olay ka­pan­mış­tı…

* * *

Bu­gün, De­niz Fe­ne­ri e. V. da­va­sı­nın Tür­ki­ye aya­ğı­nı, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­la­rın gö­rev­den alın­dı­ğı­nı…
Hat­ta o sav­cı­la­rın suç­la­nıp Yar­gı­ta­y'­da yar­gı­lan­dı­ğı­nı, fa­kat be­ra­at ettik­le­ri­ni…
O sav­cı­lar­dan Abül­va­hap Ya­re­n'­in, “Hır­sız­la­rın İm­pa­ra­to­ru var. Bu im­pa­ra­tor hem al­tın­da yer alan fi­gü­ran­la­rı ko­ru­yor hem de ken­di­ne ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­li­yo­r” de­di­ği­ni ha­tır­la­yan var mı?..
Ama Tür­ki­ye'de­ki “Hır­sız­la­rın İm­pa­ra­to­ru­”nun kim ol­du­ğu bir tür­lü or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı…
Tür­ki­ye ger­çek bir de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti ol­ma­dık­ça da çı­ka­rı­la­ma­ya­cak!..
Bu se­bep­le Re­za'nın Tür­ki­ye'de­ki iliş­ki­le­ri­nin ve bu iliş­ki­ler­de var­sa suç­lu­la­rı­n or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü sağ­la­na­ma­dan as­la müm­kün ol­ma­ya­cak!..

* * *

Ba­kı­nız, Re­za'nın Tür­ki­ye'de­ki avu­ka­tı “Bu bir ti­ca­ret da­va­sı­dır. ABD ken­di koy­du­ğu ya­sak­la­rı kal­dır­mış­tı­r” gi­bi açık­la­ma­lar yap­ma­ya, ola­yı ha­fif­let­me­ye baş­la­dı bi­le…
Me­se­la Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­çi, “Tür­ki­ye ile iliş­ki kur­ma­la­rı müm­kün de­ğil. Halk­ban­k'­ın Zar­rab ola­yıy­la iliş­ki­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı ka­sıt­lı ve si­ya­si bir ta­vır olu­r” di­yor…
Di­yor, ama Halk­ban­k'­ın his­se­le­ri ay­nı gün yüz­de 8.70 dü­şü­yor!..

* * *

Tür­ki­ye'de ba­zı in­san­la­rın ön­ce­ki ge­ce uy­ku­su kaç­mış ola­bi­lir, ama dün iti­ba­rıy­la to­par­lan­ma­ya geç­tik­le­ri an­la­şı­lı­yor…
Bun­da en önem­li fak­tör kar­şı ted­bir­le­rin alın­ma­ya baş­la­ma­sı ve ba­zı ak­lı ev­vel­le­rin kor­ku do­lu yü­rek­le­ri se­rin­let­me gay­ret­le­ri­dir!..
An­cak, ora­sı Tür­ki­ye de­ğil de­mok­ra­si ve hu­ku­kun ge­çer­li ol­du­ğu bir ül­ke…
Ha şu ola­bi­lir:
Tür­ki­ye'ye uzar­sa, bu­na “ CI­A'­nın Tür­ki­ye'yi yık­ma­ya yö­ne­lik dar­be te­şeb­bü­sü­” de­ni­le­bi­lir…
Bu sa­at­ten son­ra bu­nu da yi­yen olur­sa afi­yet ol­sun!..

Ulu­sal yas!..

Brük­se­l'­de­ki sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler için Bel­çi­ka'da üç gün­lük ulu­sal yas ilan edil­di..
Bir­çok Av­ru­pa ül­ke­si ve İn­gil­te­re'de bay­rak­lar ya­rı­ya in­di…
Ey­fel Ku­le­si, Bel­çi­ka Bay­ra­ğı renk­le­riy­le ay­dın­la­tıl­dı…
Tür­ki­ye'de An­ka­ra Ga­rı önün­de­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 103 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
An­ka­ra, Me­ra­sim So­ka­k'­ta­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
An­ka­ra, Kı­zı­la­y'­da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 35 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
Sul­ta­nah­me­t'­te­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 10 tu­rist ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…
Tak­sim, İs­tik­lal Cad­de­si'n­de­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 4 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti ka­ran­fil bı­rak­tı­lar…

* * *

Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı öl­dü, yas ilan edip bay­rak­la­rı ya­rı­ya in­dir­di­ler…
Tür­ki­ye'de ulu­sal yas ilan et­mek için il­le de bir be­de­vi şey­hi­nin öl­me­si mi
ge­re­ki­yor?..

YAZARIN TÜM YAZILARI