Şehitler kimin umurunda!..

Dün gö­zü­mü­zü aç­tık 8 şe­hit!..
Te­rö­rist­ler­le ça­tış­ma­da 6 şe­hit ver­dik, dü­şen Kob­ra he­li­kop­te­ri­nin 2 pi­lo­tu da şe­hit düş­tü…
Kı­sa bir sü­re son­ra GA­TA'dan ha­ber gel­di, te­da­vi gö­ren ya­ra­lı as­ke­ri­miz­den bi­ri şe­hit ol­muş­tu…
13 Ma­yıs Cu­ma sa­ba­hın­da 9 in­sa­nın ha­ya­tı yi­tip git­ti…
Ve o ha­yat­la­rın et­ra­fın­da­ki in­san­la­rın acı­sı, fer­ya­dı!.
Ama ki­min umu­run­da?..
Var­sa da yok­sa da baş­kan­lık…
Tür­ki­ye'nin tek der­di ve 365 gü­nün tek gün­de­mi yi­ne baş­kan­lık!..

*  *  *

“Ken­di gö­be­ği­mi­zi ken­di­mi­zin kes­me­sin­de­n” söz edi­yo­ruz; bi­zim gö­be­ği­mi­zi baş­ka­la­rı is­te­dik­le­ri gi­bi ken­di­le­ri­ne uy­gun ola­rak ke­si­yor far­kın­da de­ği­liz!..
De­ği­şen hiç­bir şey yok…
Sa­de­ce 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den bu ya­na ge­çen sü­re için­de 500'e ya­kın şe­hit ver­dik…
Su­bay, ast­su­bay, uz­man, söz­leş­me­li­ler ve va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­pan ço­cuk­lar…
Gö­be­ği­mi­zi böy­le kes­ti­ler!..
Ba­şı­mı­za ge­len bu fe­la­ke­te sa­de­ce “te­rör be­la­sı­” de­yip geç­me­ye­lim ve şe­hit Yüz­ba­şı Ali Al­ka­n'­ın ağa­be­yi Yar­bay Meh­met Al­ka­n'­ın ce­na­ze tö­re­nin­de­ki o sö­zü­nü tek­rar­la­ya­lım:
“Ne ol­du da ba­rış di­yen­ler şim­di so­nu­na ka­dar sa­vaş di­ye ba­ğı­rı­yor­lar?”

*  *  *

Ön­ce­ki gün Os­ma­ni­ye'de kar­de­şi­nin me­za­rı­nı zi­ya­ret eden Yar­bay Meh­met Al­kan, “Dağ­da­ki te­rö­rü şeh­re in­di­ren­ler akan ka­nın so­rum­lu­su­du­r” di­yor…
Kim­dir bu so­rum­lu­lar?..
Sa­rı çiz­me­li Meh­met ağa de­ğil, bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler!..
Her gün 5-10 şe­hit ve­rir­ken, baş­ba­kan ola­bil­mek için bı­yık bı­ra­kan­lar…
Se­çim­le­rin üze­rin­den he­nüz 6 ay geç­miş­ken kon­gre­ye gi­den ik­ti­dar par­ti­sin­den par­sa kap­ma­ya ça­lı­şan­lar…
Se­çim­ler­de halk­tan ve­ka­let alıp Tür­ki­ye'nin kan gö­lü­ne dön­me­si­ni sey­re­den­ler…

*  *  *

Yar­bay Meh­met Al­kan so­ru­yor:
“As­ker­sin kar­de­şim öle­cek­sin, ey­val­lah… Bu ka­dar şe­hi­di­miz var… Bun­lar ka­nı­nı, ca­nı­nı ver­di, 32 yıl­dır böy­le… Ül­ke­yi yö­ne­ten­ler ne yap­tı?
Biz ca­nı­mız­la ka­nı­mız­la be­del öde­dik, ül­ke­yi yö­ne­ten­ler han­gi be­de­li öde­di?”
Yar­ba­yım, ben sa­na söy­le­ye­yim…
Bu­gü­ne ka­dar as­ker, po­lis, ko­ru­cu 10 bi­ne ya­kın gü­ven­lik gö­rev­li­si va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na be­del öde­di…
Asıl be­del öde­me­si ge­re­ken si­ya­set­çi­ler ise, bu­gün­le­re sı­fır be­del­le gel­di­ler…
Sı­fır… Ko­ca­man bir sı­fır!..

*  *  *

Bı­ra­kın be­del öde­me­yi son dö­nem­de te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ran­lar, şe­hir­le­ri il­çe­le­ri te­rör ör­gü­tü­ne tes­lim ede­rek bu­gün as­lan gi­bi va­tan ev­lat­la­rı­nın şe­hit düş­me­si­ne se­bep ol­du­lar…
Şim­di ne ya­pı­yor­lar?..
Şe­hit ce­na­ze­le­rin­de boy gös­ter, iki sa­tır­lık ha­ma­set yap, top­ra­ğı at, me­za­rı ka­pat, ha­di Al­lah rah­met ey­le­sin…
Son­ra, dö­ne­lim baş­kan­lı­ğa!..

*  *  *

Sev­gi­li okur­lar,
Si­ze de olu­yor mu bil­mem, ama ar­tık son za­man­lar­da şu “Baş­kan­lı­k” la­fı­nı işit­tim mi kar­nı­ma kramp gi­ri­yor, mi­den bu­la­nı­yor…
Dok­to­ra sor­dum, “P­si­ko­lo­jik, Tür­ki­ye de­mok­ra­si­ye ge­çer­se dü­ze­lir, şim­di­lik bir sü­re TV ka­nal­la­rın­da ha­ber­le­ri iz­le­me­” de­di…
Has­ta ol­mak is­te­mi­yor­sa­nız siz de öy­le ya­pın!..

So­ma

Dün So­ma fa­ci­ası­nın ikin­ci yı­lıy­dı…
301 genç ada­mın ih­mal so­nu­cu di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mül­me­si­nin, top­lu ci­na­ye­tin yıl­dö­nü­mü…
De­ği­şen ne var?..
Hiç­bir şey!..
Akıl­da ka­lan ne var?..
Baş­ba­kan da­nış­ma­nı­nın, Özel Ha­re­kat­çı po­lis­ler ta­ra­fın­dan ye­re ya­tı­rıl­mış sa­vun­ma­sız iş­çi­nin ka­fa­sı­na şut çek­me­si, iş­çi­yi kin ve nef­ret­le tek­me­le­me­si…
Tür­ki­ye “U­nu­tur­sak kal­bi­miz ku­ru­su­n” de­di, mo­ral için elin­den ge­le­ni yap­tı, ik­ti­dar­da­ki­le­rin ise kalp­le­ri­nin za­ten ku­ru ol­du­ğu an­la­şıl­dı…
Tür­ki­ye kal­bi ku­ru bu si­ya­set­çi­ler­le if­lah ol­maz!..