Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Meslek odalarına borçlu olanlar dikkat!

30 Eylül 2016

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun uyarınca; meslek odalarına 30 Haziran 2016'ya kadar olan aidat borçlarının, peşin ya da 6 eşit taksitte ödenmek kaydıyla sadece anaparası ödenecektir. Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen tüm üyelerin 31 Ekim 2016 Pazartesi gününe kadar bağlı bulundukları meslek odalarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Aidat yapılandırması nasıl olacak?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen meslek mensupları üye oldukları odalara ekim sonuna kadar müracaatta bulunmalı, ilk taksitini de kasım sonuna kadar ödemelidir.
Meslek odalarına kayıtlı üyelerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar borçlu bulunduğu odaya müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, yapılandırmadan yararlanabilmesi mümkün olabilecek, 30 Haziran 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan borcun ana parası dikkate alınacak ve azami 6 aya kadar taksitlendirilebilecektir.
İlk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, borcun gecikme faiz ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Ekim ayı sonuna kadar yapılandırma için müracaat etmeyen esnaf ve sanatkarların mevcut borçlarının ceza ve faizleri geçerli olacaktır.

Meslek odalarına borçlu durumda olanlara sağlanan ödeme kolaylıkları…

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre; üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının,
– 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının,
– 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre; avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

YMM ve SMMM odalarına olan borçlar

– 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre; meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının, birinci taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Avukatlara fırsat…

Borcunu taksitlendiren avukat ve stajyer avukatların, baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresi sonuna kadar durdurulacaktır.
Yukarıda sıralanan meslek kuruluşları dışında kalan ve kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarının da gerek üyelerinin odalara, gerekse odaların üst kuruluşlara olan aidat veya üst kuruluş payı niteliğindeki alacaklarının bu şekilde yapılandırmaları mümkündür. Söz konusu hükmü uygulamaya ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşu yetkili olup, bağlı odalarca üst kuruluşun kararı uygulanacaktır.
Meslek odalarına borcu olanlara tarihi bir fırsat yaratılmış olup, bu fırsatın değerlendirilmesi tüm meslek mensuplarının menfaatinedir. Yasa gereği 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuruda bulunmayan meslek mensupları, aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalacaktır.

Varsa icra takibi durdurulacak

Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemi başlatılanlar varsa, taksitlendirme için başvurduklarında icra işlemleri durdurulacaktır. Kanuna göre, yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemez. Bu hususta, borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği hükmü de yer alıyor. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi durumunda ise, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibinin devam edecektir.

Askıdan inmek için borcun tamamının ödenmesi şart

Yine kanun hükmüne göre, borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçlarının tamamını ödemedikçe askıdan indirme işleminin yapılmayacak olduğunu ve taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle askıdan indirileceği hükmü var. Ayrıca, borcunu ödeyen üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerine dâhil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için ise başvuranların yapılandırma sonuna kadar taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

İlaç gibi gelecek mi?

Meslek Odalarının üyelerinden olan aidat alacakları milyonlarca lirayı bulmuşken, ekonomik durgunluk nedeniyle giderlerini bile karşılayamaz durumda olan esnaf, bu konuda icra ile karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor ise ciddi bir problemin varlığını kabul etmek gerekmektedir.
Karnını bile zor doyuran esnafın, ödeme listesinin sonunda meslek odaları aidatları yer almaktadır. Kanun ile sağlanan bu imkan önemli fakat cebinizde para yoksa, çok da anlam ifade etmemektedir.