Sözcü Plus Giriş
ÖZLEM GÜRSES

Bir anne evladını neden Işık Evlerine gönderir ?

28 Ağustos 2016

Uzun­ca bir sü­re­dir dü­şü­nü­yo­rum : bir an­ne ev­la­dı­nı Işık Evi'ne, bir ta­ri­kat oca­ğı­na ne­den gön­de­rir, na­sıl ema­net eder?
Dik­kat edi­yo­rum, FE­TÖ'ye bi­at eden­le­rin ço­ğu ga­ri­ban­lık­tan gel­miş, Işık Ev­le­rin­de oku­muş.
Ba­na so­rar­sa­nız bu­nun iki ne­de­ni var : Yok­sul­luk ve Ka­dın Er­kek Eşit­li­ği. Yıl­lar­dır si­ya­se­tin de ka­lı­cı çö­züm üre­te­me­di­ği iki bü­yük so­ru­nu­muz.

* * *

2015 ra­kam­la­rı­na gö­re Tür­ki­ye'de nü­fu­su­nun yüz­de 22'si yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şı­yor. Ço­cuk sa­yı­sı iki­ye çık­tı­ğın­da bu oran yüz­de 15,6 olu­yor, üç ya da da­ha faz­la ço­cuk­lu ev­ler­de ise yok­sul­luk yüz­de 49,6'ya ka­dar yük­se­li­yor.
Ya­ni “5 ço­cuk ya­pı­n” di­ye ta­li­mat ve­ren “dev­let bü­yük­le­ri­mi­z” as­lın­da o ço­cuk­la­rı ya­şam bo­yu fa­kir­li­ğe mah­kum edi­yor.
Ül­ke­miz, ço­cuk yok­sul­lu­ğu ve­ri­le­rin­de de ge­liş­miş ül­ke­ler ara­sın­da son­dan ikin­ci !

* * *

Ge­le­lim Ka­dın / Er­kek eşit­li­ği­ne. He­pi­miz bi­li­yo­ruz as­lın­da, ka­dın­la­rın eği­til­me­si, iş gü­cü­ne ve sos­yal ha­ya­ta ka­tıl­ma­sı ko­nu­la­rın­da iç­ler acı­sı bir du­rum­da­yız.
Ço­cuk bak­mak sa­de­ce an­ne­le­rin so­rum­lu­luk ala­nı ola­rak gö­rü­lü­yor. Eve ka­pa­tı­lan ka­dı­nın ken­di­ni de ço­cuk­la­rı­nı da ge­liş­tir­me­si im­kan­sız.
“Sos­yal ha­ya­t” de­ni­len şey, 5 ka­dı­nın bir ev­de ku­ra­bi­ye ye­me­si en faz­la !
He­le bir de ge­çim sı­kın­tı­la­rıy­la bir­leş­ti­ğin­de…
Di­ni bil­gi­le­ri öğ­ret­ti­ği, di­sip­lin­li ço­cuk ye­tiş­tir­di­ği sa­nı­lan Işık Ev­le­ri, hiç de­ğil­se ev­den bir bo­ğa­zın ek­sil­me­si­ni sağ­la­mış.
Şif­rey­le de ol­sa ha­yat­la­rı bo­yun­ca el­de ede­me­ye­cek­le­ri fır­sat­la­ra sa­hip ol­muş­lar.
Bu ve­si­ley­le an­la­dık ki ül­ke­de doğ­ru düz­gün yurt yok ! He­le bir de “kız­lı er­kek­li­” di­ye or­ta­lı­ğı aya­ğa kal­dı­rıp, ah­lak bek­çi­li­ği­ne so­yu­nur­sa­nız bu ço­cuk­lar ner­de na­sıl oku­ya­cak?

* * *

Yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­de kal­kın­ma­yı Ana­do­lu'ya ya­ya­bil­sey­dik, dev­let okul­la­rın­da ni­te­lik­li eği­tim ve­re­bil­sey­dik, ka­dın­la­rın oku­ma­sı ve mo­dern ya­şa­mın ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­ya­bil­sey­dik, bu ai­le­ler ço­cuk­la­rı­nı yi­ne de Işık Ev­le­ri­ne gön­de­rir miy­di ?
Yıl­lar ön­ce bu denk­le­mi ve FE­TÖ ger­çe­ği­ni fark eden iki dev yü­rek­li ka­dın, çö­züm üret­mek için kol­la­rı sı­va­dı­lar.
Tür­kan Say­lan ÇYDD'­de “kız ço­cuk­la­rın eği­ti­mi ve Ya­tı­lı Böl­ge Okul­la­rı'nın re­for­mu­” di­ye bo­şu­na çır­pın­mı­yor­du.
Gül­se­ven Ya­şer de Çağ­daş Eği­tim Vak­fı ÇE­V'­de az mı mü­ca­de­le ver­di… Say­la­n'­ın ba­şı­na ge­len­ler ma­lum, ÇEV Ku­ru­cu­su Ya­şer de FE­TÖ'den na­si­bi­ni al­dı, hak­kın­da­ki suç­la­ma­lar ne­de­niy­le sağ­lı­ğı bo­zul­du, uzun yıl­lar­dır yurt­dı­şın­da ya­şı­yor.

* * *

FE­TÖ'den bin­ler­ce ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­mak, FG pla­ka­lı ne ka­dar araç var­sa top­la­mak fi­lan bu me­se­le­yi çöz­mez.
Re­fa­hın adil da­ğı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­dan, kız­lı er­kek­li ha­ya­tı nor­mal­leş­ti­rip, ka­dın­la­rın “ni­te­lik­li ve öz­gü­ven­li­” bi­rey­ler ol­ma­sı­nı des­tek­le­me­den FE­TÖ gi­der, baş­ka­sı ge­lir. Işık Ev­le­ri an­cak mem­le­ket ger­çek ay­dın­lı­ğa var­dı­ğın­da ka­ran­lı­ğa gö­mü­lür.

Keşke konuşsalar… 

Bugünleri anlamak ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için çok şey bildiklerini düşündüğüm çok değerli isimlere bir açık çağrım var : Sayın,
Ahmet Necdet Sezer
Mesut Yılmaz
Hüseyin Kıvrıkoğlu
Işık Koşaner
Ben ve gazetem söyleyeceklerinizi heyecanla, umutla bekliyoruz.
Lütfen konuşun, anlatın.

Aklımda deli sorular: 

– AKP üç il­çe baş­ka­nı­nı ih­raç et­ti, sı­ra il­le­re ve ve­kil­le­re de ge­le­cek mi?
– FE­TÖ so­ruş­tur­ma­sın­da birçok şir­ke­te kay­yum git­ti, iş adam­la­rı­nın mal var­lık­la­rı­na el ko­nul­du, ne ola­cak o pa­ra­lar ?
– Tür­ki­ye'nin en pres­tij­li, en yük­sek pu­an­lı okul­la­rı­na yıl­lar­ca şif­rey­le gi­ril­diy­se, şim­di o okul­lar FE­TÖ­cü mü kay­nı­yor ya­ni ?
– Ana­do­lu Kap­lan­la­rı de­nen pro­je, me­ğer Bank As­ya kre­di­le­ri üze­rin­den öde­me güç­lü­ğü ya­ra­ta­rak kü­çük şir­ket­le­ri FE­TÖ­nün ele ge­çir­me pla­nıy­mış, iyi mi ?
– Bir Ha­şim Kı­lıç var­dı, ne ol­du ona ?

Neler öğrendim… 

– Yö­net­men Tol­ga Ör­ne­k'­in son fil­mi “Sen Be­nim Her Şe­yim­si­n” bit­mek üze­re. Baş­ro­lün­de Tol­ga Çe­vi­k'­in ol­du­ğu fil­min çe­kim­le­ri ge­çen haf­ta An­tal­ya'day­dı, bu haf­ta İs­tan­bu­l'­a ta­şı­na­cak. Film, 9 Ara­lı­k'­ta viz­yon­da ola­cak.
– Ya­pım­cı Ay­kut Gü­rel Bod­ru­m'­da ne­fis bir Klüp aç­tı, Sop­ra­no's. Ma­ri­na Vis­ta ote­lin te­ra­sın­da, eş­siz bir man­za­ra­da mü­zik din­le­mek için ha­ri­ka. Gü­rel, ün­lü oyun­cu Sel­çuk Yön­te­m'­i de bir CD için ik­na et­miş, ka­yıt­lar bit­miş, bir iki haf­ta­ya çı­ka­cak. Me­rak­la bek­li­yo­ruz !

BAK KIZIM

Hayat çok kısa, başkasınınkini yaşayıp harcama, kendi hayatını yaşa!