Sözcü Plus Giriş
ÖZLEM GÜRSES

Bir ülkeye bundan daha büyük bir kötülük yapılabilir mi?

25 Eylül 2016
62

Ben en çok on­lar için üzü­lü­yo­ru­m…
Bu fo­toğ­raf­ta­ki genç­le­ri­miz için.
Bi­li­yo­rum, siz de en çok bu pı­rıl pı­rıl ço­cuk­lar için en­di­şe edi­yor­su­nuz.
Şim­di iyi­ce ba­kın bu fo­toğ­ra­fa. Da­ki­ka­lar­ca ba­kın lüt­fen.
Bu ço­cuk­la­rın göz­le­rin­de­ki en­di­şe­ye, ger­gin­li­ğe, şaş­kın­lı­ğa ba­kı­n…
Bu fo­toğ­raf Ko­ca­eli Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si'n­de çe­kil­di, 4 gün ön­ce.
Yıl­lar­dır git­tik­le­ri okul­la­rı­nın bir ge­ce­de imam ha­tip li­se­si ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen genç­ler, sı­nıf­la­rı­nı bı­rak­ma­dı.
Ken­di­le­ri­ne okul ad­re­si ola­rak ay­nı bi­na ve­ri­len imam ha­tip li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ise bu di­re­ni­şi kır­mak için kar­şı pro­tes­to yap­tı.
Bu fo­toğ­raf ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?
Bu fo­toğ­raf, Tür­ki­ye'nin ge­le­cek yıl­la­rı­nı da kay­bet­tik de­mek­tir.
14 yıl­dır mem­le­ke­ti kamp kamp bö­lüp, bir­bi­rin­den nef­ret et­tir­me­yi ba­şar­dı­nız, yet­me­di.
Şim­di de bu gen­ce­cik kız­la­rı, de­li­kan­lı­la­rı hem de en te­mel hak­la­rı olan eği­tim için kar­şı kar­şı­ya mı ge­ti­ri­yor­su­nuz?
Bu na­sıl iş ar­ka­daş?
Ki­min ka­ra­rı, ki­min uy­gu­la­ma­sı bu?
Mem­le­ket za­ten di­ken üs­tün­de, her­kes ol­muş pat­la­ma­ya ha­zır bir bom­ba, met­ro­büs­ler­de in­san­lar şem­si­ye­ler­le bir­bi­ri­ni dö­vü­yo­r…
Hiç utan­mı­yor mu­su­nuz bu du­ru­mu ya­rat­mış ol­mak­tan?
Bir ül­ke­nin ço­cuk­la­rı­nı, re­zil si­ya­se­ti­niz, hiç­bir kat­ma de­ğer ya­ra­ta­ma­yan eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nız uğ­ru­na kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mek, iç­le­ri­ne düş­man­lık to­hum­la­rı ek­me­k…
Gü­nah be!
Hay­di yol­suz­lu­ğu, ta­la­nı, kib­ri af­fet­tik di­ye­li­m…
Bu na­sıl af­fe­di­lir? Bir ül­ke­ye bun­dan da­ha bü­yük bir kö­tü­lük ya­pı­la­bi­lir mi?
Va­tan­daş Öz­lem ola­rak, ben bu­nu unut­mam da af­fet­mem de ar­ka­daş!

61

“Anıtkabir'e park istemiyoruz”

Bu hafta bir de bu görüntü çok konuşuldu.
Anıtkabir'de görev yapan askerlerin de kullandığı “kantin”in hemen yanıbaşında bir plastik çocuk parkı düzeni kurulmuş.
Fotoğraf internete yansıyınca, sosyal medyada bir anda ilk sıraya yerleşti; “Anıtkabireparkistemiyo-ruz etiketi ile yüzlerce paylaşım yapıldı.
Doğrusu bana çok “fazla” geldi bu tepki.
Hatta, bu görüntüyü sevimli bile buldum.
Yıllar önce bir 10 Kasım'da 6 yaşındaki oğlum Saygı Duruşu sırasında yerinde duramayınca “anne, ben saygı zıplaması yapsam, Atatürk kızar mı sence ?” demişti…
Ben de “hayır oğlum, dilediğin biçimde anabilirsin Atatürk'ü” cevabını vermiştim.
Bugün de aynı şekilde düşünüyorum.
Ben, oğlum Atatürk'ten korksun istemiyorum, onu sevsin istiyorum.
Kim, hangi hesaplı niyetle koymuş olursa olsun o plastik parkı oraya, beni ilgilendirmiyor…
Bence çocuklar ve Mustafa Kemal, birbirlerine çok yakışıyor.

Haftanın Mırıldanması

Gü­ven Eken, Do­ğa Der­ne­ği Ku­ru­cu­su. Ben onu ta­nı­dı­ğım­da İs­tan­bu­l'­da ya­şı­yor­du. Son­ra he­pi­miz gi­bi o da da­ya­na­ma­dı, tam bir Ana­do­lu sev­da­lı­sı ol­du­ğu için Se­fe­ri­hi­sa­r'­a göç et­ti, he­nüz kim­se ora­la­rı keş­fet­me­miş­ken.
Yıl­lar­dır ora­da ya­şı­yor, ta­rım­la uğ­ra­şı­yor. Genç bir bil­ge gi­bi­…
Gü­ve­n'­in Fa­ce­bo­ok say­fa­sı­na koy­du­ğu bir soh­bet, mem­le­ke­tin ha­li­ne da­ir çok et­ki­le­di be­ni. Se­fe­ri­hi­sa­r'­da­ki Or­han­lı Kö­yü'
n­den 86 ya­şın­da­ki Zey­nep Ana di­yor­muş ki:
“O­lan­la­rı işit­tim, mem­le­ket çok bo­zul­muş.
Es­ki­den ölen­le­re üzü­lür­dük, şim­di do­ğan­la­ra üzü­lü­yo­ru­z…­”

BAK KIZIM

“Yavaş yavaş ölürler, aşkta bedbaht olup istikamet değiştirmeyenler…” Pablo Neruda

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more