Kendine Müslüman

Dün­ya­nın baş­ka bir ül­ke­sin­de, bir inanç sis­te­mi­ne iliş­kin bu­na ben­zer bir de­yim var mı­dır, bil­mi­yo­ru­m…
“Ken­di­ne Müs­lü­ma­n” he­pi­ni­zin bil­di­ği gi­bi “sa­de­ce ken­di ya­ra­rı için ku­ral­la­rı, ya­sa­yı, ah­la­kı uy­gu­la­ya­n” an­la­mı­na ge­li­yor.
Za­ten ba­şı­mı­za ne gel­diy­se bun­dan gel­me­di mi !
Ce­ma­at­le­rin, si­ya­set­çi­le­rin, Di­ya­ne­t'­in ve ni­ha­ye­tin­de en yet­ki­li, en kri­tik ku­rum­la­rın hep “ken­di­ne Müs­lü­ma­n” ol­ma­sın­dan.
Dev­le­tin ak­lı­nı­za ge­len her ku­ru­mu­na sa­de­ce “biz­den mi de­ğil mi?” an­la­yı­şıy­la o gö­rev­le­re uy­gun ol­ma­yan adam­la­rı dol­dur­du­nuz.
Ya­pı­lan ha­ta­la­rı, yol­suz­luk­la­rı, hat­ta ah­lak­sız­lık­la­rı “biz­den­di­r” di­ye­rek ha­lı­nın al­tı­na sü­pür­dü­nüz.
Hrant Dink Ci­na­ye­ti, Ulu­de­re Kat­li­amı, Su­ruç Sal­dı­rı­sı gi­bi so­ruş­tur­ma­la­rı ka­rar­tıp, ger­çe­ğin şef­fat bi­çim­de or­ta­ya çık­ma­sı­nı, ada­le­tin ve hu­ku­kun ha­ya­ta geç­me­si­ni ya en­gel­le­di­niz, ya ge­cik­tir­di­niz.
Yıl­lar­dır, her ve­si­ley­le, her bi­çim­de, dev­le­tin her kö­şe­sin­de Ata­türk ve la­ik­lik düş­man­lı­ğı yap­tı­nız, bu ül­ke­nin ku­ru­cu ira­de­si­ne açık­ça ha­ka­ret et­ti­niz.
Şim­di çık­mış Mec­lis Baş­ka­nı İs­ma­il Kah­ra­man “E­sa­sın­da la­ik­lik, her tür­lü din ve inanç men­sup­la­rı­nın iba­det­le­ri­ni öz­gür­ce ic­ra et­me­le­ri­ni, di­ni ka­na­at­le­ri­ni açık­la­yıp bu doğ­rul­tu­da ha­yat­la­rı­nı tan­zim et­me­le­ri­ni gü­ven­ce al­tı­na alı­r” di­yo­r…
AKP bi­na­la­rı­na Ata­türk pos­ter­le­ri ası­lı­yor.
Er­ge­ne­kon, Bal­yoz kum­pas­la­rıy­la or­du­dan atı­lan su­bay­lar gö­re­ve ge­ri ça­ğı­rı­lı­yor.
İn­san dü­şün­me­den ede­mi­yor; han­gi­si siz­si­niz ?
Dün, T.C.'­le­ri kal­dı­rıp, Mil­li Bay­ram­la­rı ya­sak­la­yıp, 10 Ka­sı­m'­lar­da Mus­ta­fa Ke­ma­l'­e ha­ka­ret eden mi, yok­sa bu­gün pos­ter­ler asıp, la­ik­lik açık­la­ma­la­rı ya­pıp, tam ba­ğım­sız­lık nu­tuk­la­rı atan­lar mı?
Ba­zı li­der­ler, uçu­ru­mun eşi­ği­ne gel­miş bir hal­kı ora­dan çe­kip alır, bir ül­ke­yi kur­ta­rı­r… Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler ise bir ül­ke­yi uçu­ru­mun eşi­ği­ne ge­ti­rir, on­la­rı da halk kur­ta­rır!

“Harp okullarının kapıları imam hatiplilere açılamaz mı ?”

Ben de­ğil, Tür­ki­ye'nin “en ün­lü­” ho­ca­sı Ni­hat Ha­ti­poğ­lu so­ru­yor. Sa­ba­h'­ta­ki ya­zı­sın­da di­yor ki:
“En sağ­lık­lı din eği­ti­mi bü­tün ek­sik­li­ği­ne rağ­men imam ha­tip okul­la­rın­da ve­ri­li­yor. Yan­lış ve yol­dan çık­mış bü­tün di­ni olu­şum­la­ra kar­şı İmam-Ha­tip okul­la­rı bu coğ­raf­ya­da di­ni bir si­gor­ta­dır. İmam ha­tip­li Hz.Pey­gam­ber’e bi­at eder. Bir emir al­dı­ğın­da bu­nu Ku­ran’a ve Hz.Pey­gam­ber’in ha­ya­tı­na so­rar. Ona gö­re em­ri alır ve­ya ia­de eder.
Ne­re­de na­sıl bir du­ruş ser­gi­le­ye­ce­ği­ni bi­lir. İn­ce­le­yi­niz! İmam ha­tip­le­rin yüz­de 90’ı bu ni­te­lik­te­ki pı­rıl pı­rıl genç­ler­le do­lu­dur. Bu ne­den­le de so­ru­yo­rum. Harp okul­la­rı­nın ka­pı­la­rı imam ha­tip me­zun­la­rı­na açı­la­maz mı? On­la­ra da di­ğer li­se­li­ler gi­bi im­kân ta­nı­na­maz mı?”
Ben de di­yo­rum ki; yet­me­di mi? Di­ni dün­yay­la dev­le­tin iş­le­ri­ni ka­rış­tır­mak­tan ye­te­rin­ce za­rar gör­me­dik mi ? Hat­ta, en bü­yük za­ra­rı da en sa­mi­mi Müs­lü­man­lar ve İs­la­mi­yet gör­me­di mi?
O pı­rıl pı­rıl genç­le­ri 21. yüz­yıl­da dün­ya ile re­ka­bet ede­cek ni­te­lik­ler­le ye­tiş­tir­sek hem o genç­ler, hem de bu ül­ke için da­ha iyi de­ğil mi?

Emniyet'teki cemaatler

Darbenin ardından OHAL'in de yardımıyla TSK, Emniyet, akademi ve kamuda hacimli bir “temizlik operasyonuna” girişildi.
Bunca toz duman arasında “kim gerçekten vatan hainiydi, kim arada aynı sepete atıldı?” anlamak zor. Tıpkı Ergenekon, Kumpas dönemini birilerinin şimdi anlaması gibi, bu günleri de 10 yıl sonra çözeceğiz belki…
Fakat benim asıl merakım Emniyet Teşkilatı'ndaki “diğer cemaatler”.
Milliyet Yazarı Tolga Şardan konunun uzmanı olarak yıllardır yazıyor; Emniyet'te en az 7 cemaat yapılanması var : Okuyucular, Yazıcılar, Közcüler, Süleymancılar, Menzilciler, İsmailağa Grubu ve Kırkıncı Hocacılar!
Acaba bu gruplarla da ilgili bir çalışma yapılıyor mu?

Farkındasınız değil mi?..

– Hem Cumhurbaşkanı, hem Kadir Topbaş ”Topçu Kışlası'nı yapacağız” dedi…
– Bazı üniversitelerin rektör atamaları yapıldı, ODTÜ'de Rektör Ahmet Açar atanmadı…
İyi Şeyler de Oluyor…
– Hainler Mezarlığı korkunç bir uygulamaydı! Diyanet'in uyarısıyla Büyükşehir o tabelayı kaldırtmış !
– Cumhurbaşkanı muhalefet liderlerine karşı açtığı davaları geri çekiyormuş. Darısı basına ve halka açtığı davalara…

36

Ali Cihan'dan Derman

Yaz or­ta­sın­da son­ba­ha­rı ya­şı­yo­ruz. Öy­le kı­rık dö­kük ruh­la­rı­mı­z…
Her sa­bah ye­ni gü­ne baş­la­ya­cak der­ma­nı zor bu­lu­yo­rum ken­dim­de.
Mü­zi­ğe sı­ğı­nı­yo­rum. Spo­tify ol­ma­sa ne ya­par­dım bil­mem.
Son keş­fim, Ali Ci­ha­n'­dan Der­man. Se­si de açıp öy­le din­le­mek en gü­ze­li. Ba­kın ne di­yor :
Ne ka­len­der ne kah­ra­man
Ne klas ne de ko­ca­man
Var­la yok­luk ara­sı ora­da ol­ma­yan adam
Duy­duk­la­rı­na inan
Her yan­lış­ta bir doğ­ru
Ki­mi­nin doğ­ru­su ya­lan

BAK KIZIM

Yürü. Gerekirse yavaş yürü ama asla geriye doğru değil…

Loading...