Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Hani bu başlıklar kurşun geçirmiyordu?

2 Mart 2016

As­ker, jan­dar­ma, po­lis Gü­ney­do­ğu'nun ba­zı il­çe­le­ri­ni hem te­rö­rist­ler­den hem de yer­leş­ti­ri­len pat­la­yı­cı­lar­dan te­miz­le­mek için ça­lı­şı­yor. Si­vil­le­re za­rar gel­me­sin di­ye son de­re­ce özen­le ha­re­ket edi­li­yor. Si­vil­le­re za­rar ver­me­mek adı­na açık­ça­sı as­ker­ler şe­hit edi­li­yor.
Bö­lü­cü te­rör ör­güt, önü­müz­de­ki dö­nem­de ey­lem­le­ri hem kır­sal­da hem de kent­ler­de sür­dür­me­yi plan­lı­yor. Ör­gü­tün öte­den be­ri uy­gu­la­dı­ğı tak­tik­ler­den bi­ri­si, da­ha ön­ce gü­ven­lik bi­rim­le­rin­de suç iş­le­di­ği­ne iliş­kin kay­dı bu­lun­ma­yan ya da ör­güt­ten an­laş­ma­lı ola­rak ay­rı­lan ve ilk ifa­de­sin­den son­ra ser­best bı­ra­kı­lan te­rö­rist­ler ara­cı­lı­ğıy­la ey­lem­le­ri kent­le­re yay­mak. Bu­nu bu yıl da de­ni­yor.

ŞU AN­DA 10 TE­RÖ­RİST VAR

Si­lo­pi ve Ciz­re te­rö­rist­ler­den kur­ta­rıl­dı. 2 Ara­lı­k'­tan bu ya­na ‘so­ka­ğa çık­ma ya­sa-
­ğı'nın uy­gu­lan­dı­ğı Sur il­çe­sin­de 69 gü­ven­lik gö­rev­li­si şe­hit edil­di. Her bi­ri­nin ay­rı bir öy­kü­sü var. Ama Hak­ka­ri­li Teğ­men Ab­dül­se­lam Öza­ta­k'­ın öy­kü­sü da­ha bir baş­kay­dı. Hak­ka­ri­li teğ­men, An­ka­ra'da 9 kar­de­şi­ni oku­tu­yor­du.
Teğ­me­n Ab­dül­se­lam'ın şe­hit edil­di­ği Sur il­çe­sin­de, gü­ven­lik güç­le­ri de ope­ras­yo­nun so­nu­na yak­laş­tı. Te­rö­rist­ler 100 met­re­lik dar bir ala­na sı­kış­tı­rıl­dı. “Te­rö­rist­le­r” de­yin­ce on­lar­ca te­rö­rist ol­du­ğu­nu san­ma­yın, Sur il­çe­sin­de to­pu to­pu 10 ci­va­rın­da te­rö­rist var. Bun­la­ra ke­sin­lik­le il­çe­yi terk et­me­me­le­ri yö­nün­de ta­li­mat ve­ril­miş. Ya ça­tı­şa­rak öle­cek­ler ya da gü­ven­lik güç­le­ri­nin elin­den ka­çar­lar­sa ör­güt ta­ra­fın­dan in­faz edi­le­cek­ler. Eğer gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim olur­lar­sa, ai­le­le­ri­nin öl­dü­rü­le­ce­ği söy­len­miş. O yüz­den, “tes­lim olu­n” çağ­rı­la­rı kar­şı­lık bul­mu­yor.
Şe­hit olan­lar­la il­gi­li ya­pı­lan in­ce­le­me­ler, gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze mal­ze­me alı­nır­ken bu ko­nu­da ge­re­ken öze­nin gös­te­ril­me­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Teğ­men Ab­dül­se­lam Öza­tak, te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan 5 Şu­ba­t'­ta Di­yar­ba­kı­r'­ın Sur il­çe­sin­de şe­hit edil­miş­ti. “Kur­şun ge­çir­me­z” di­ye bil­di­ği­miz çe­lik kask ba­şın­day­dı. Üs­te­lik kul­lan­dı­ğı kask da ye­ni alın­mış­tı. Öza­ta­k'­ın kar­deş­le­ri için yap­tı­ğı fe­da­kar­lık­lar hep öne çı­ka­rıl­dı ama onun na­sıl şe­hit ol­du­ğu­nun üze­rin­de hiç du­rul­ma­dı.
Bu­ra­da şun­la­rı sor­mak ge­re­ki­yor: Bu çe­lik baş­lık­lar ne­re­den alın­dı? Han­gi fir­ma ya­pı­yor? Ne­den bu baş­lık­lar kur­şun ge­çi­ri­yor? Aca­ba bu iş yi­ne yan­daş­la­ra ve­ri­len bir iha­le­nin so­nu­cu mu?
De­lin­me­me­si ge­re­ken bu baş­lık­la­rı kul­la­nan as­ker­le­ri­mi­zin, bö­lü­cü ör­gü­tün kur­şun­la­rıy­la baş­la­rın­dan vu­ru­lup şe­hit edil­me­si­nin üze­rin­de du­rul­ma­lı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r'­ın bu ko­nu­da du­yar­lı­lı­ğı bi­li­nir bi­lin­me­si­ne ama bu baş­lık­la­rın alı­mı­na aca­ba yi­ne si­ya­set­çi­ler mi, yan­daş­lar mı ka­rış­tı? “Kur­şun ge­çir­me­z” de­ni­len bu baş­lık­la­rın kur­şun ge­çi­rip ge­çir­me­di­ği­ne iliş­kin test­ler ya­pıl­ma­dan mı tes­lim alın­dı? Yok­sa, bun­la­rın üze­rin­de hiç du­ran ol­ma­dı mı?
Teğ­men Ab­dül­se­lam Öza­ta­k'­ın şe­hit edil­me­si ve onun 9 kar­de­şi­ni okut­mak için gös­ter­di­ği ça­ba­sı kar­şı­sın­da aca­ba “kur­şun ge­çir­me­z” di­ye alı­nan ama teğ­me­ni şe­hit eden baş­lık konusunda vic­dan­la­rı­nız na­sıl aca­ba?

Yol müteahhitleri sorgulanmalı

Bö­lü­cü ör­güt, gü­ven­lik güç­le­ri­nin ge­çiş yol­la­rı­na da­ha ön­ce ma­yın dö­şü­yor, as­ke­ri araç­lar ya da as­ker­ler ma­yı­nın üze­ri­ne bas­tı­ğı za­man pat­la­ma olu­yor­du. Bu­gün, ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­da ma­yın­la ya­ra­lan­mış, bu­nun so­nu­cu ola­rak göz­le­ri­ni, ba­cak­la­rı­nı, kol­la­rı­nı kay­bet­miş ga­zi­le­ri­mi­zi gö­rür­sü­nüz.
Ma­yın dö­şen­me­si­ne kar­şı ön­lem ola­rak yol­la­rın as­falt­lan­ma­sı için ça­ba gös­te­ril­di. Ger­çek­ten yol­lar bü­yük öl­çü­de as­falt­lat­tı­rıl­dı. Şim­di de as­falt dö­şen­me­den ön­ce yer­leş­ti­ri­len pat­la­yı­cı­lar, as­ker­le­rin ge­çi­şi sı­ra­sın­da uzak­tan ku­man­day­la pat­la­tı­lı­yor.
As­falt­tan ön­ce sı­kış­tı­rı­cı fil­ler isim­li mad­de yer­leş­ti­ri­lir. İş­te fil­ler­den ön­ce pat­la­yı­cı yer­leş­ti­ri­li­yor, kab­lo­la­ma­sı ya­pı­lı­yor. Üze­ri­ne ça­kıl dö­kü­lü­yor ve son ola­rak as­falt­la ka­pa­tı­lı­yor. Pe­ki, on­lar­ca ki­lo­luk pat­la­yı­cı­lar yer­leş­ti­ri­lir­ken bu yol­la­rı ya­pan as­falt mü­te­ah­hit­le­ri gör­mü­yor mu? Yol­la­rın de­ne­ti­mi­ni ya­pan kon­tro­lör­le­rin hiç mi ha­be­ri ol­mu­yor? Bun­la­rın bil­gi­si ol­ma­dan bu ka­dar pat­la­yı­cı dö­şe­ne­me­ye­ce­ği­nin de bi­lin­me­si ge­re­ki­yor. O za­man, mü­te­ah­hi­di­ni doğ­ru seç­mi­yor, on­ca şe­hit ve ga­zi ve­ril­me­si­ne de dev­let ola­rak or­tak olu­yor­sun.
“Çö­züm sü­re­ci­” ola­rak ni­te­len­di­ri­len dö­nem­de, ne ka­dar yol ya­pıl­dıy­sa ta­ma­mı­na pat­la­yı­cı yer­leş­ti­ril­miş du­rum­da… Bir dö­nem, Ciz­re'nin köy­le­rin­de­ki ka­ra­kol­la­ra giden bü­tün yol­lar ma­yın­lan­mış­tı. Dö­ne­min İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ce­mal Te­mi­zöz, as­ker­le­riy­le bir­lik­te ma­yı­na bas­ma­mak için fark­lı yer ve yol­lar­dan ka­ra­kol­la­ra gi­de­rek ka­yıp ve­ril­me­si­ni ön­le­miş­ti.
Şim­di yol mü­te­ah­hit­le­ri­ni ve yan­la­rın­da olan­la­rı, kon­trol­le­ri sor­gu­ya çek­me za­ma­nı… Pat­la­yı­cı­la­rın ye­ri­ni en iyi on­lar bi­li­yor. O za­man ön­le­mi­ni­zi şim­di alın da ana­la­rı ağ­lat­ma­yın…

 

 

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more